Gemeente Leeuwarden

Op de Agenda ¦ Vergadering Adviescommissie Straatnaamgeving 12/10 ¦ Vergadering Gemeenteraad 15/10 ¦ Vergadering Commissie Stadsontwikkeling 16/10 ¦ Vergadering raadsadviescommissie voor Bestuur & Middelen 17/10 ¦ Stukken voor de vergaderingen Vergadering Adviescommissie Straatnaamgeving 12/10 Openbare vergadering op 12 oktober a.s. om 10.00 uur in het Bestuurscentrum Leeuwarden, Groeneweg 1, kamer 112 in Leeuwarden.
1. vaststelling verslag van de vorige vergadering.
2. ingekomen stukken en mededelingen.
3. Naamgeving wijk "Tusken Moark en Ie".
4. Naamgeving straten in "Tusken Moark en Ie". Vergadering Gemeenteraad 15/10
Openbare vergadering op 15 oktober om 19.30 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 32 te Leeuwarden. De publieke tribune is geopend vanaf 19.00 uur.

Op de agenda staat:

1. Vragenhalfuurtje voor burgers.
2. Vragenhalfuurtje voor raadsleden.
3. Vaststellen van het verslag van de raadsvergadering van 2 juli en 3 en 4 juli 2001.

4. Mededelingen.

5. Benoeming in raadsadviescommissie.
6. Fusie Dienst Sociale Werkvoorziening.
7. Voorstel tot wijziging van de referendumverordening Leeuwarden, een initiatiefvoorstel van de Nieuwe Leeuwarder Partij.
8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening burgerinitiatief, een initiatiefvoorstel van de Nieuwe Leeuwarder Partij.
9. Ontwikkelingsplan Leeuwarden-Zuid.
10. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 WRO en vrij-stellingsprocedure ex artikel 19, lid 1 WRO voor een perceel aan de Cornelis Trooststraat 31 (nieuwbouw St. Paulusschool) te Leeuwarden.
11. Kredietaanvraag voor de uitbreiding parkeerschijfzone (blauwe zone) voor de buurt Oldegalileën, het gebied Bleeklaan tot en met de Tjerk Hiddesstraat en de Vredeman de Vriesstraat tot de Saskiadwarsstraat.

12. MeerJarenAfspraak bekostiging openbaar vervoer met V&W.
13. Bezwaarschrift planschadevergoeding mevrouw A.M.W. Bats.
14. Aangaan van overeenkomsten met de Stichting 'De Nieuwe Leeuwarder Jachthaven' en met Aqualift BV met betrekking tot de verkop van het jachthaven-complex aan de Jachthavenlaan, alhier.
15. Verwerving en vervreemding van diverse onroerende zaken.
16. Wervingsprocedure Programmaraad UPC.
17. Delegatie taken Tijdelijke Regeling Vroegsignalering.
18. Beleidsverslag Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2000.
19. Verordening tot wijziging van de Subsidieverordening Leeuwarden, deelsubsidie-verordening 'Projecten etnische groepen'.
20. Besteding extra middelen Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang.

21. Invoering programma's Voor- en Vroegschoolse Educatie (V.V.E) in het schooljaar 2001-2002.

22. Deelname Prof. Grewelschool in Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord-Nederland cluster 4 voor zeer speciaal onderwijs.

23. Kosten verbouwing panden ten behoeve van dagopvang dak- en thuislozen.

24. Wijzigen van de concernbegroting voor het dienstjaar 2001.
25. Onderzoek geloofsbrief van de heer S. Tamminga.
26. Afscheid van wethouder Bilker.
27. Benoemen van een wethouder.

Vragen voor het vragenhalfuurtje kunnen tot de dag van de vergadering, 12.00 uur, aangemeld worden bij het secretariaat van de gemeentesecretaris op telefoonnummer 058-2338204. Er kunnen alleen vragen worden gesteld over zaken die geen betrekking hebben op de agendapunten.

Rechtstreekse radio-uitzending raadsvergadering.

Allen die aangesloten zijn op het Leeuwarder kabelnet van UPC kunnen via FM-kanaal 97.0 MHz de raadsvergaderingen beluisteren. Lokale omroep Mercurius verzorgt deze integrale uitzending. Via het etherkanaal 106.1 is de vergadering ook op uw draagbare radio en autoradio te ontvangen.

Vergadering Commissie Stadsontwikkeling 16/10

Openbare vergadering op 16 oktober 2001 om 19.30 uur in het Bedrijfsrestaurant Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 in Leeuwarden.

Op de agenda staat:

1. Opening en mededelingen.

2. Verslagen van de openbare vergaderingen van 11 en 18 september 2001.

3. Voorstel herinrichting Brol, Voorstreek (tussen de Kelders en Wortelhaven), Kelders, Over de Kelders, Naauw, Groentemarkt en Berlikumermarkt.

4. Taakopdracht voor het maken van een herziening van het bestemmingsplan Vlietzone/Oranjewijk.
5. Stedenbouwkundig plan 3e fase Zuiderburen.
6. Watersysteem Potmarge (= onderdeel Blauwe Diamant).
7. Intentieverklaring Depotprogrammering.
8. Hamerstuk. Voorbereidingsbesluit ex art. 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid
1 WRO voor het oprichten van een bouwmaterialenhandel van Raab/Kärcher op een perceel aan de Drachtsterweg (gelegen naast het voormalig BP-station) te Leeuwarden.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

Vergadering raadsadviescommissie voor Bestuur & Middelen 17/10

Openbare vergadering op woensdag 17 oktober a.s. om 19.30 uur in het Bedrijfsrestaurant van het Stadskantoor in Leeuwarden. 2. Begroting 2002.
3. Wijziging van concernbegroting dienstjaar 2002 in verband met routine- en vervangingsinvesteringen. 4. Tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2002.
5. Rondvraag.

6. Sluiting.

Deel: ' Agenda vergaderingen gemeente Leeuwarden '
Lees ook