Gemeente Uithoorn

VERGADERINGEN
SPREEKRECHT

In de komende periode hebben burgers bij het begin van elke raadsvergadering spreekrecht. Hiervoor is maximaal dertig minuten uitgetrokken.

Voorwaarde is dat de aanwezige burger het woord wil voeren over een onderwerp dat voor die vergadering is geagendeerd. Indien er meer sprekers zijn dan wordt de beschikbare tijd van dertig minuten evenredig over het aantal sprekers verdeeld.

Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, meld dit dan 48 uur vóór het begin van de vergadering bij de raadsgriffier, de heer H.J. Volkers, tel. 513963 of via e-mailadres griffie@uithoorn.nl. Geef dan ook door uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren.

VERGADERING COMMISSIE VOOR RUIMTE, LEEFOMGEVING EN MIDDELEN

Op woensdag 5 februari a.s. vergadert de raadscommissie voor ruimte, leefomgeving en middelen vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling verslag d.d. 6 januari 2003 van de openbare vergadering
3. Mededelingen
4. Presentatie van dhr. Witkamp en mevr. A. Meijerink inzake buurtbeheer
5. Voorstel inzake nieuwe luchtfoto's i.v.m. herziening Woningwet per 1 januari 2003
6. Circulaire inzake gemeentefonds december 2002 7. Voostel inzake voorbereidingsbesluit voor de percelen Boterdijk 95 en Het Korte Eind 1
8. Initiatiefvoorstel van GroenLinks inzake open software 9. Voorstel fractievoorzitter VVD instelling werkgroep 10. Rondvraag
11. Sluiting

VERGADERING COMMISSIE VOOR BESTUUR, WELZIJN, ONDERWIJS EN ZORG

Op donderdag 6 februari a.s. vergadert de raadscommissie voor bestuur, welzijn, onderwijs en zorg vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De voorlopige agenda luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling verslag d.d. 6 januari 2003 van de openbare vergadering van de raadscommissie voor bestuur, welzijn, onderwijs en zorg
3. Mededelingen portefeuillehouders
4. Regionale aangelegenheden
5. Kennismaking met de samenwerkende ouderenbonden 6. Verordening participatieraad gehandicapten uithoorn 2002 7. Evaluatie Wet Voorzieningen Gehandicapten
a. cliëntenparticipatie
b. vervoer
c. evaluatie
8. Privatisering BestuursAcademie Randstad
9. Rondvraag
10. Sluiting

VERGADERING SENIORENRAAD

Op dinsdag 11 februari om 10.00 uur in het gemeentehuis is er weer een vergadering van de Seniorenraad.
Op de agenda staat o.a.


* Bespreking VIO's

* Bespreking Verordening Participatieraad Gehandicapten
* Vacatures Seniorenraad

* Agendapunten voor besprekingen met wethouder en SOB
* Commissieverslagen en voorbereiding Jaarverslag SR
VERGADERSCHEMA RAADSCOMMISSIES EN GEMEENTERAAD 2003

5 februari: commissie voor ruimte, leefomgeving en middelen 6 februari: commissie voor bestuur, welzijn, onderwijs en zorg 20 februari: commissie voor bestuurlijke vernieuwing 6 maart: gemeenteraad

12 maart: commissie voor ruimte, leefomgeving en middelen 13 maart: commissie voor bestuur, welzijn, onderwijs en zorg 27 maart: commissie voor bestuurlijke vernieuwing 3 april: gemeenteraad

9 april: commissie voor ruimte, leefomgeving en middelen 10 april: commissie voor bestuur, welzijn, onderwijs en zorg 24 april: commissie voor bestuurlijke vernieuwing 8 mei: gemeenteraad

14 mei: commissie voor ruimte, leefomgeving en middelen 15 mei: commissie voor bestuur, welzijn, onderwijs en zorg 5 juni: gemeenteraad

11 juni: commissie voor ruimte, leefomgeving en middelen 12 juni: commissie voor bestuur, welzijn, onderwijs en zorg 19 juni: commissie voor bestuurlijke vernieuwing 26 juni: gemeenteraad

De vergaderingen vinden gewoonlijk plaats in het gemeentehuis en beginnen om 20.00 uur.
Echter: de vergaderingen van de commissie bestuurlijke vernieuwing beginnen om 19.30 uur.

Deel: ' Agenda vergaderingen gemeente Uithoorn '
Lees ook