Gemeente Rotterdam

PERSBERICHT

Van de ministeries van vrom en verkeer en waterstaat, ns, stadsregio Rotterdam en gemeente rotterdam

27 maart 2003

Akkoord over aanpak Rotterdam Centraal

Het Rijk, NS, de Stadsregio Rotterdam en de gemeente Rotterdam zijn het eens over de hoofdlijnen van een te maken plan voor Rotterdam Centraal. Het plan voor Rotterdam Centraal bestrijkt het stationsgebouw en het bijbehorende gebied. De partijen stellen hier samen een budget van 409 miljoen euro voor beschikbaar en trekken samen op in de verdere planvorming.

De partijen hebben op 19 maart overeenstemming bereikt over de financiering. Verkeer en Waterstaat neemt voor 154 miljoen aan het project deel, VROM voor 55 miljoen, de Stadsregio voor 100 miljoen en de gemeente Rotterdam eveneens voor 100 miljoen.

Met de komst van de Hogesnelheidslijn (HSL) en RandstadRail, de light-railverbinding tussen Rotterdam en Den Haag, neemt het aantal reizigers toe van 40 miljoen naar (in 2025) 75 miljoen per jaar. Het uit de jaren '50 daterende Centraal Station is hierop niet berekend. Bijkomend knelpunt in het stationsgebied is dat de verkeersstromen van voetgangers, auto's, bussen en trams steeds meer met elkaar in conflict raken. De capaciteit van het Hofplein voor de afwikkeling van het verkeer wordt meer en meer ontoereikend. De komst van de HSL, de snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs, geeft Rotterdam een economische impuls. Een station langs deze lijn levert meer bezoekers op en maakt de stad aantrekkelijker als vestigingsplaats voor nieuwe bedrijven. Een voorwaarde is dat het stationsgebied tijdig is ontwikkeld en een hoogwaardige kwaliteit biedt. De partijen hebben afgesproken hier samen de schouders onder te zetten, zodat Rotterdam in 2010 beschikt over een nieuw Rotterdam Centraal in een aantrekkelijk openbaar gebied. Een slagvaardige aanpak is temeer geboden omdat dit jaar de werkzaamheden voor RandstadRail aan de westkant van het station beginnen.

Nieuwe uitgangspunten
De partijen hebben elkaar gevonden in nieuwe uitgangspunten voor het Nieuwe Sleutelproject Rotterdam Centraal. Het in 2001 gepresenteerde plan is nog steeds een waardevolle referentie, zij het dat dit te duur was. De bijgestelde uitgangspunten worden verwerkt in een schetsontwerp, een 'getekend programma van eisen', dat in juni klaar is. In september wordt de keus voor een architect gemaakt en begin 2004 is de volgende ontwerpfase gereed. Voetgangers krijgen in het ruimtelijk ontwerp voor het stationsgebied prioriteit boven andere verkeersstromen. Er komen duidelijke loopverbindingen en veiligheid, snelheid, gemak, comfort en beleving staan voorop.

Station
Een van de bouwstenen voor een nieuw schetsontwerp is een herkenbaar station. De reizigerstunnel wordt aanzienlijk verbreed van 8 naar 30 meter, in breedte naar de zuidkant uitlopend tot ruim 40 meter, om de stromen reizigers comfortabel en veilig te geleiden. Per perron komen er drie trapverbindingen en een lift. De perronkappen worden 250 meter lang. Verder is voorzien in een grote fietsenstalling met een capaciteit van minimaal 7.000 plaatsen.

Aansluiting op binnenstad
De ambitie is verder om een betere aansluiting tussen het station en de binnenstad te maken. De komst van een nieuw station voor RandstadRail onder het Stationsplein maakt het nodig de terminal door te trekken naar het Weena. De reiziger die het station verlaat, staat daarmee dichter bij de binnenstad met zijn winkels en uitgaansmogelijkheden. In de terminal komen verschillende ruimtes, functies en voorzieningen. Alle verbindingen voor openbaar vervoer komen hier bijeen, waardoor overstappen snel, comfortabel en veilig kunnen plaatsvinden.

Weena / Kruisplein
In de binnenstad zal de komende jaren verdere verdichting plaats vinden. Een goede ontsluiting van woon- en werkplaatsen is daarom nodig, evenals de garantie van een goede bereikbaarheid van de binnenstad. Uitgangspunt voor de verdere planvorming is dat het Weena als barrière voor voetgangers moet worden geslecht. Daarom wordt gekozen voor een autotunnel op de kruising Weena - Kruisplein, die uit twee buizen met elk twee rijstroken bestaat. De tunnel maakt het mogelijk het openbaar gebied van het Weena hoogwaardig in te richten en er een gebied van te maken dat aantrekkelijk is voor voetgangers. De mogelijkheid wordt opengehouden om in een latere fase onder het Kruisplein een ondergrondse parkeergarage aan te leggen.

Tramverbinding Noord
Op het Hofplein zitten auto- en tramverkeer elkaar steeds meer in de weg, Voor een definitieve oplossing hiervoor wordt in de komende tijd gestudeerd op een nieuwe tramverbinding naar het Noorden. Daarbij worden een tunnelverbinding onder het spooremplacement richting de Heer Bokelweg en een verbinding via de Delftsestraat betrokken. De deelgemeente Noord / de Provenierswijk wordt zo niet meer belast dan nu het geval is met tramverkeer.

RandstadRail
Binnenkort starten in het stationsgebied de voorbereidende werkzaamheden voor het project RandstadRail. Om te beginnen aan de westkant van het station, in de Conradstraat, waar de tunnel van RandstadRail aanlandt. De bouwwerkzaamheden zullen hier tot 2008 duren. Vanaf begin 2005 zal, na diverse voorbereidingen, het Stationsplein het decor zijn van langdurige werkzaamheden. Trams, bussen, taxi's en fietsenklemmen zullen moeten worden verplaatst. Omdat de sociale veiligheid daar beter te waarborgen is en om voldoende ruimte te creëren voor bouwwerkzaamheden, komen de tramhaltes op het Kruisplein

Deel: ' Akkoord over aanpak Rotterdam Centraal '
Lees ook