AOT

PERSBERICHT

Resultaat 2002


· Negatief resultaat in 2002 van EUR 9,4 miljoen (2001: EUR 13,5 miljoen positief)


· Verlies vierde kwartaal EUR 3,3 miljoen (2001: EUR 2,7 miljoen winst)


· Gestage vooruitgang bij brokerage activiteiten
Algemeen

AOT had gedurende het jaar 2002 te kampen met extreem moeilijke marktomstandigheden. Vrijwel alle relevante markten lieten enorme dalingen zien en de eindbelegger bleef voor een belangrijk deel van het jaar afzijdig.

In deze moeilijke markten boekte AOT een verlies van EUR 9,4 miljoen. In dit resultaat zit een bijzondere last verwerkt van EUR 4,9 miljoen. In deze last is ondermeer begrepen de doorgevoerde reorganisatie en het afbouwen van de activiteiten in de Verenigde Staten.

In het vierde kwartaal waren de resultaten net als in het derde kwartaal van 2002 slecht. Door het beëindigen van market making activiteiten op de optiebeurs van Euronext Amsterdam, werd bij de afwikkeling van een aantal posities verlies gerealiseerd. De resultaten van de market maker groep waren wederom de grootste boosdoener.

Directievoorzitter Sasker de Boer is ontevreden over de resultaten: "Helaas kampte AOT als gevolg van het extreem zwakke beursklimaat met tegenvallers die haar ertoe noopten enkele bedrijfsactiviteiten te reorganiseren c.q. te beëindigen. In 2003 zal AOT, waar nodig, haar organisatie verder stroomlijnen".

Ook in de eerste maanden van 2003 kampt AOT met zeer moeilijke beurzen. De directie ziet zich genoodzaakt het kostenniveau van enkele activiteiten wederom verder aan te passen aan de marktomstandigheden. Op dit moment voorziet AOT dat hiervoor geen bijzondere last genomen hoeft te worden.

Resultaten (in EUR 1 mln)
4e kwartaal 2002
4e kwartaal 2001
%
Gehele jaar 2002
Gehele jaar 2001
%
Bruto bedrijfsresultaat
4,0
13,1

-69
27,3
65,4

-58
Bedrijfskosten
Reorganisatiekosten

-9,1

-0,4

-9,1

-

-

-39,2*

-4,9

-45,3 *

-

-15
Resultaat vóór belasting

-5,5
4,0

-16,8
20,1
Nettoresultaat

-3,3
2,7

-9,4
13,5
Resultaat per aandeel
(in EUR per aandeel)

-0,12
0,11

-0,39
0,55
Dividend (voorstel)
(in EUR per aandeel)
0,00
0,22


*In 2001 is Binck slechts voor een gedeelte van het jaar geconsolideerd.

Financiële gang van zaken

Het bruto bedrijfsresultaat daalde in het jaar 2002 met 58% tot EUR 27,3 miljoen ten opzichte van EUR 65,4 miljoen in 2001. Vooral bij de optiehandel stonden de bruto opbrengsten in het afgelopen jaar sterk onder druk, maar ook bij de andere activiteiten was sprake van aanzienlijk lagere baten. Daarentegen was bij de brokerage activiteiten sprake van een voortgaande stijging van de opbrengsten.

Derivaten

Waar de binnenlandse optie-activiteiten in 2001 nog een positief resultaat lieten zien waren de handelsinkomsten in 2002 ongeveer nihil. Dit betekent dat de kosten van deze activiteit geheel ten laste van het resultaat kwamen. De opbrengsten van de overige activiteiten konden dit niet compenseren.

Een handelsbedrijf als AOT behaalt normaliter een groot deel van de resultaten door gebruik te maken van bepaalde onevenwichtigheden in de financiële markten. Deze ontstaan bijvoorbeeld als eindbeleggers met een bepaalde visie posities opbouwen. Sedert de tweede helft van vorig jaar werd de omzet op beurzen grotendeels gerealiseerd door professionele partijen. Omdat deze partijen op een vergelijkbare wijze handelen als AOT heeft dit een negatieve uitwerking gehad op de marges.

Zoals reeds begin februari 2003 gemeld, had de neerwaartse aanpassing van verwachte dividenden een negatieve invloed op het brutobedrijfsresultaat. Als dekking voor derivatenposities moest AOT een grote voorraad aandelen aanhouden. Door de lagere te verwachten dividendinkomsten heeft AOT op deze posities fors moeten afboeken. Dit was in 2002 een belangrijke verliespost. Inmiddels zijn deze posities en de risico's sterk teruggebracht.

Ook de buitenlandse derivatenactiviteiten kampten met moeilijke marktomstandigheden, doch in dit licht bezien waren de resultaten tevredenstellend. In Londen toonden de resultaten in het tweede halfjaar een herstel na een teleurstellend eerste halfjaar.

Effectenhandel

Ten behoeve van de effectenhandel houdt AOT kleine posities aan. Deze activiteit liet een beperkt positief resultaat zien in het boekjaar 2002. Vanuit Amsterdam is AOT actief in de effectenhandel op verschillende Europese beurzen. Naast de gewone handel in effecten worden hier ook aandelen tegen elkaar gehandeld op verschillende markten. Zo kan gebruik gemaakt worden van de tijdelijke prijsverschillen. In het achterliggende jaar kon maar in beperkte mate van dit soort mogelijkheden gebruik gemaakt worden doordat een belangrijk deel van de omzetten werd gegenereerd door professionele handelshuizen.

Brokerage

AOT is in Australië actief als broker voor handelshuizen en institutionele beleggers. Daar kon worden geprofiteerd van het hoge activiteitenniveau van de professionele handel. Binck is actief als broker voor Europa, met een accent op de optiebeurs van Amsterdam. Vooral in de bemiddeling had Binck profijt van de toegenomen omzetten door professionele partijen. Binck heeft een marktaandeel van ongeveer 25% op de Amsterdamse optiebeurs.

De particuliere belegger liet in 2002 nog voldoende activiteit zien. Waar het accent begin 2002 nog lag op effecten verschoof dat gedurende het jaar naar derivaten.

Binck heeft begin 2003 de status van effectenbank gekregen. Daarmee is Binck in staat rekeningen van beleggers aan te houden en de service naar de klanten verder te verbeteren.

Dividend

Vanwege het gerealiseerde resultaat kan er over het boekjaar 2002 geen dividend worden uitgekeerd.

Vooruitzichten

Hoewel de marktomstandigheden op dit moment nog weinig florissant zijn, en er nog geen tekenen zijn van herstel, ziet AOT nog altijd goede mogelijkheden om haar ambities waar te maken. Na de reorganisatie van de Nederlandse activiteiten en het sluiten van de kantoren in de VS, is de kostenstructuur verbeterd. Verder is AOT beter gepositioneerd om gebruik te maken van de mogelijkheden op de internationale beurzen. Na het staken van de market-makeractiviteiten in hoofdoptiefondsen in Amsterdam heeft AOT geen verplichting meer om hierin een markt te onderhouden. Bovendien is AOT hierdoor ook in de toekomst minder afhankelijk van de betrouwbaarheid en de toekomstige ontwikkelingen van de handelsplatforms van Euronext. Met dit laatste wordt met name gedoeld op de door Euronext beoogde omschakeling van de derivatenhandel van het Switch-platform in Amsterdam naar het Londense Liffe Connect. AOT kan zich sterker dan voorheen richten op arbitrage, waarbij naar eigen inzicht, doch binnen de gestelde parameters, posities worden opgezet op de internationale markten. Vanuit dat uitgangspunt werkt de verdere liberalisering van de regelgeving en de hiermee samenhangende toegankelijkheid van de internationale markten nadrukkelijk in het voordeel van AOT.

AOT voorziet op dit moment geen verbetering van de marktomstandigheden in 2003. Dientengevolge kan AOT geen uitspraken doen over de resultaatsontwikkeling.

Over AOT

AOT is één van Europa's grote onafhankelijke handelsbedrijven in effecten en derivaten. Naast Amsterdam heeft AOT ook kantoren in Antwerpen, Londen, Parijs en Sydney. AOT is lid van 9 effectenbeurzen en 10 derivatenbeurzen.

Kerncijfers

Winst per aandeel (in EUR per aandeel)
1kw
2kw
3kw
4kw
Totaal
2002
0,02

-0,02

-0,25

-0,14

-0,39
2001
0,20
0,06
0,18
0,11
0,55
Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 2002 EUR 53,5 miljoen (2001: EUR 64,1 miljoen). De intrinsieke waarde per aandeel op 31 december 2002 bedroeg EUR 2,22.

Aantal uitstaande aandelen per 1 maart 2003: 24.368.949.

AOT is van mening dat het publiceren van kwartaalcijfers niet bijdraagt aan het inzicht in de resultaatsontwikkeling van haar onderneming. De algemene vergadering zal plaatsvinden op 16 april aanstaande. AOT zal haar halfjaarcijfers publiceren op 30 juli 2003.

/ / / / / /

Voor verdere informatie:

De heer S.L. de Boer, Directievoorzitter AOT N.V., telefoon +31 (0)20 5220341

Bijlage: Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst-en verliesrekening

2002
2001
x EUR 1.000
x EUR 1.000
HANDELSRESULTAAT
38.398
79.437
Interest

-15.445

-14.057
Overige resultaten
4.362

-
---
---
BRUTOBEDRIJFSRESULTAAT
27.315
65.380
Personeelskosten
21.629

30.402
Afschrijvingen materiële en financiële vaste activa

3.102

2.542
Overige bedrijfslasten
14.416

12.401
Reorganisatiekosten
4.925


-
---
---
44.072
45.345
---
---
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING VOOR BELASTINGEN


-16.757
20.035
Belastingen
7.793

-6.815
Resultaat van niet geconsolideerde deelnemingen

97
205
---
---
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING NA BELASTINGEN


-8.867
13.425
Belang derden

-566
46
---
---
NETTORESULTAAT

-9.433
13.471
=====
=====
/ / / / / /

Deel: ' AOT resultaat 2002 '
Lees ook