Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Autoriteit financiele markten toezichthouder accountants
Nummer: 230

Datum: 19-02-2003

Minister Hoogervorst van Economische Zaken is van plan het externe toezicht op certificeringsbevoegde accountants onder te brengen bij de Autoriteit Financiele Markten (Au-FM). Hij schrijft dit mede namens de ministers van Financien en van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de voortgang van de nieuwe accountantswetgeving beschrijft. Gekozen is voor de Au-FM omdat het toezicht op accountants raakvlakken heeft met het huidige werkveld van deze autoriteit waar het gaat om toezicht op financiële verslaglegging. De komende tijd zal het toezicht op de certificeringsbevoegde accountants verder vorm worden gegeven, waarbij de Au-FM de beroepsorganisaties NIVRA en NOVAA kan betrekken. Om de primaire verantwoordelijkheid voor de accountantswetgeving en het onafhankelijk extern toezicht hierop in één hand te houden, zal de verantwoordelijkheid voor de accountantswetgeving door de minister van Economische Zaken worden overgedragen aan de minister van Financiën.

Het kabinet zal de aanbeveling van de Europese Commissie betreffende onafhankelijkheid in Nederland implementeren in de nieuwe accountantswet, die de huidige Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants Administratieconsulenten zal vervangen. NIVRA en NOvAA hebben hetzelfde inhoudelijke uitgangspunt gehanteerd voor hun onafhankelijkheidsverordening die per 1 januari 2003 van kracht is geworden. De EU-aanbeveling voorziet onder andere in een onafhankelijkheidstoets, waarbij accountants voor een dienstverleningsopdracht naast de controleopdracht bij een zelfde client te aanvaarden, de afhankelijkheidsrisicos en de mogelijke bestrijdingen hiervan in kaart brengen en op basis hiervan een afweging maken. Deze onafhankelijkheidstoets dient schriftelijk te worden vastgelegd, waarbij toetsing achteraf door de toezichthouder mogelijk is. Naast deze onafhankelijkheidstoets gaat het kabinet in de wet een verbod opnemen voor de combinatie van de wettelijk verplichte controle van de jaarrekening enerzijds en het opmaken van de jaarrekening van een bedrijf of het verzorgen van de financiele administratie van een controleclient anderzijds. Voor de vrijwillige controle geldt deze verplichte scheiding niet, waardoor 98 procent van de kleine en middelgrote bedrijven er geen gevolgen van ondervindt.

Mede naar aanleiding van een in de Tweede Kamer aangenomen motie, zal de titel accountant wettelijk beschermd blijven. Maar accountants kunnen alleen de wettelijke functieaanduiding certificeringsbevoegd accountant hanteren als zij als zodanig zijn ingeschreven in het register dat wordt beheerd door de Au-FM. Deze functieaanduiding dient verplicht gevoerd te worden bij certificerende werkzaamheden (het afgeven van accountantsverklaringen bij een verantwoording uit hoofde van een verplichte of vrijwillige controle). Als certificeringsbevoegd accountant vallen zij onder wettelijke eisen ten aanzien van onafhankelijkheid, eisen ten aanzien van permanente educatie en het toezicht door de Au-FM.

Deel: ' Autoriteit financiele markten toezichthouder accountants '
Lees ook