Gemeente 's-Hertogenbosch

27-01-2003

College presenteert stappenplan nieuw museum voor hedendaagse kunst

Het college presenteert een stappenplan, dat moet leiden tot een nieuwe locatie voor het Museum voor Hedendaagse Kunst (MHK). Als eerste selecteert het college twee locaties waar mogelijk een dergelijk museum kan worden gehuisvest: het parkeerterrein aan de Beurdsestraat en "Hofvijver"-locatie in het Paleiskwartier. Het college vraagt de raad in te stemmen met het stappenplan, opdracht te geven voor het uitvoeren van de tweede stap en kennis te nemen van de financiële gevolgen van het stopzetten van de locatie Citadellaan.

Stappenplan
Het stappenplan bestaat uit vijf delen:

1. selecteren van verder te onderzoeken locaties uit een aantal potentiële locaties;

2. bepalen van het ambitieniveau voor het MHK per locatie, het maken van artist-impressions
voor beide locaties en een globale kostenindicatie;
3. voorlopig ontwerp maken op basis van het ambitieniveau, de locatiekeuze, het programma
van eisen van het MHK en een nadere kostenduiding;
4. het maken van een bouwplan met een concreet financieel overzicht van bouwkosten en
exploitatie;

5. bouwen van een nieuw MHK met als beoogde opleverdatum medio 2007.
Werkwijze bij selectie locaties
Het college heeft bij het selecteren van de potentiële locaties het ruimtelijke en functionele beleid samengebracht; de plek en de functie kunnen afhankelijk van de context (directe omgeving) een andere betekenis krijgen. En daarmee hangt het begrip synergie/ meerwaarde nauw samen. Er zijn voor het bepalen van de locatie voor het MHK drie vormen van synergie geformuleerd:

- interne synergie; deze komt tot stand door culturele functies aan elkaar te koppelen
(bijvoorbeeld in de vorm van exploitatie);

- externe synergie; deze komt tot stand door culturele functies in elkaars nabijheid te plaatsen (bijvoorbeeld in de vorm van een Museumkwartier);

- ontwikkelende synergie; een MHK levert een synergie op voor de ontwikkeling van een
gebied (in de vorm van een extra impuls voor een gebied door een belangrijke functie als het MHK).
Tevens zijn alle potentiële locaties getoetst op de volgende criteria:


- locatie met eigentijdse uitstraling, voldoende oppervlakte en op relatief korte termijn te realiseren;

- planologische (on)mogelijkheden

- eigen positie, identiteit en zelfstandigheid.
Uiteindelijk blijven er volgens het college twee locaties over, de locatie "Hofvijver" in het Paleiskwartier en de locatie Beurdsestraat. Voor de synergie constateert het college dat bij vestiging van het MHK op het parkeerterrein in de Beurdsestraat er sprake is van interne synergie, maar dat de externe synergievoordelen relatief gering zijn omdat het gebouw nu nog verscholen gaat achter andere gebouwen. Bij vestiging in het Paleiskwartier is sprake van maximale ontwikkelsynergie en een externe synergie in de vorm van een gezamenlijke ontwikkeling met de Kunstacademie.

Ambitieniveau
Als de raad instemt met de genoemde locaties, wil het college vervolgens in de tweede stap het ambitieniveau bepalen - geadviseerd door een museaal deskundige van naam en faam - voor het gebouw en de collectie van het MHK, aangezien dit ook in belangrijke mate de locatie bepaalt. Met het ene ambitieniveau wordt gekozen voor interne synergie (Beurdsestraat) en met het andere voor vooral ontwikkelsynergie (Paleiskwartier). Het college presenteert aan het einde van stap twee, een voorstel voor een keuze voor het ambitieniveau en voor de locatie, geïllustreerd aan de hand van artist-impressions (verbeeldingen) en legt dit wederom voor aan de raad. Dit voorstel gaat gepaard met een beleidsvisie en een globale kostenduiding.

Deel: ' B&W Den Bosch presenteert stappenplan museum voor hedendaagse kunst '
Lees ook