Ministerie van Financin

Persbericht PERS-2003-061 Den Haag, 20-03-2003

Beheersverslag Belastingdienst 2002 naar Tweede Kamer

Vandaag is het Beheersverslag 2002 van de Belastingdienst aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Beheersverslag geeft een overzicht van de resultaten van de Belastingdienst in 2002. Daarmee legt de Belastingdienst verantwoording af aan de verschillende opdrachtgevers en toezichthouders.

De aangifte over het belastingjaar 2001 was de eerste volgens het nieuwe belastingstelsel. Daarom is in de eerste helft van 2002 prioriteit gelegd bij de communicatie met de belastingplichtige. Via de massamedia werd de belastingplichtige genformeerd over de veranderingen bij het indienen van de aangifte. Daarnaast is vanuit de dienstverlening van de Belastingdienst extra capaciteit vrijgemaakt voor de beantwoording van telefonische vragen (belastingtelefoon) en het geven van extra hulp bij het invullen van de aangifte (HUBA-campagne) samen met ouderen- en vakbonden.

Begin 2002 heeft de Belastingdienst lle belastingplichtigen een aangiftediskette toegezonden. Afgelopen jaar maakte tweederde (3,9 miljoen) van de belastingplichtigen gebruik van het elektronische aangifteprogramma, in 2001 was dit nog nderde (1,8 miljoen).

Diverse landelijke fraudeacties hebben goede resultaten opgeleverd. In 2002 heeft de Belastingdienst voor 56,5 miljoen aanslagen opgelegd in het kader van het onderzoek naar bankrekeningen die door Nederlandse ingezetenen in het buitenland worden aangehouden, het zogenaamde rekeningenproject. Het aantal strafrechtelijke vervolgingen nadert de 100. Inmiddels hebben zich zo'n 800 spijtoptanten met een rekening in het buitenland gemeld. Na diepgaand speurwerk door Buma/Stemra en de KLPD is een criminele organisatie opgerold die jarenlang illegale cd's heeft geproduceerd en afgezet in oplagen van meer dan 100.000 stuks per maand. Hierbij is door de Belastingdienst voor een bedrag van 56 miljoen aan aanslagen opgelegd. Per 1 januari 2003 is de opsporingstaak van Buma/Stemra overgegaan naar de FIOD-ECD. In samenwerking met Justitie werden 25 illegale casino's gesloten. Hierbij werd voor ruim 5,7 miljoen aan aanslagen loonbelasting, kansspelbelasting en omzetbelasting opgelegd .

Het weren van ongewenste en gevaarlijke goederen door de Douane wordt steeds belangrijker. De vangsten van cocane en XTC zijn sterk toegenomen. Om de pakkans verder te vergroten is de Douane meer gaan werken op basis van risicoanalyses en is een mobiele scan aangeschaft. Deze is begin 2003 in de Europoort ingezet. Samenwerking met de douane van de Verenigde Staten heeft geleid tot de stationering van medewerkers in Nederland. In de loop van 2002 kreeg de Belastingdienst te maken met een aantal financile taakstellingen. Dit heeft geleid tot bezinning rond de inrichting van het dienstverleningsproces en op het niveau van dienstverlening. Nieuwe ICT-projecten op dit gebied zijn getemporiseerd. Ook op andere terreinen is gestart met een versobering van de bedrijfsvoering. In navolging van het kabinetsbeleid zijn de handhavingstaken ontzien. De taakstelling heeft ook geleid tot de invoering van een externe vacaturestop tot 1 juli 2003. De formatie 2002 in fte's (31.773) is ten opzichte van 2001 (32.132) gedaald.

In 2002 heeft de Belastingdienst 104,9 miljard aan belastingen en ruim 33,8 miljard aan premies volksverzekeringen en overige heffingen gend. Dat is 2,2 miljard meer dan in 2001. Niettemin is dit 2 miljard minder dan in de Najaarsnota werd geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de tegenvallende economische ontwikkelingen in het laatste deel van 2002. De ontvangsten bij de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting, kapitaalsbelasting zijn daardoor lager. Tegenover deze lagere ontvangsten staan meevallers bij de loon- en inkomstenbelasting en bij de premieontvangsten.

Het Beheersverslag is te vinden op www.minfin.nl/dgb03-1548.doc

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers, 06-22569572

Deel: ' Beheersverslag Belastingdienst 2002 naar Tweede Kamer '
Lees ook