Gemeente Apeldoorn

Belangrijkste onderwerpen raadsvergadering 27 maart

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft donderdag 27 maart onder meer de onderstaande onderwerpen op de agenda staan.

Demonstratie van 8 maart jl.
De burgermeester legt verantwoording af over het beleid en de feitelijke gang van zaken omtrent de demonstratie op 8 maart jl..

Uitvoeringsprogramma mobiliteit
De raadscommissie Leefomgeving Bestuur en Middelen heeft op 6 maart 2003 geadviseerd over de kredietverlening voor projecten van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2003. Het gaat om drie projecten voor de verbetering van de fietsstructuur, vier projecten ter verbetering van het openbaar vervoer en twee projecten ter verbetering van de autoinfrastructuur. Alle fracties met uitzondering van PvdA gaan akkoord met het voorstel een deel van het geld dat gereserveerd was voor ondersteuning initiatief autovrije zondag in te zetten voor de aanleg van een fietsvoorziening langs de Soerenseweg tussen de Jachtlaan en de J.C. Wilslaan. Discussies over uitvoeringseisen aan fietsdoorstroomassen en de aanleg van een transferium komen dit jaar apart op de agenda, achtereenvolgens bij de actualisatie van de verkeerskaart en de besluitvorming over het Omnisportcentrum.

ID-banen
Aangezien het rijk op het gebied van ID-banen bezuinigingen heeft aangekondigd heeft het college van b. en w. een voorstel gedaan met als doel zoveel mogelijk ID-baners in hun functie aan het werk te houden. Het rijk zal voor minder banen een rijksvergoeding gaan geven. B. en w. stelt voor te kiezen voor uitstroom langs de natuurlijke weg of door 12% van deze banen te witten (ID-banen omzetten in reguliere banen met een eenmalig subsidie). B. en w. loopt uiteindelijk een financieel risico indien minder dan 12% wordt gewit. De commissie voerde als belangrijk discussiepunt op dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en de gemeentelijke ID banen zou moeten witten. Tijdens het debat in de raadscommissie Maatschappelijk Ontwikkeling van 5 maart 2003 bleek nog een verdeeldheid te bestaan over dit onderwerp. VVD, Leefbaar Apeldoorn, Gemeentebelangen en SGP hebben aangegeven dat zij instemmen met het voorstel van b. en w. De overige leden van de commissie hebben aangegeven dat zij, mede gezien hun wens van het witten van de gemeentelijke banen, nog wilden overleggen met hun fractie. De gemeenteraad zal over dit agendapunt een besluit nemen.

© 1996-2003 - Gemeente Apeldoorn - Disclaimer
Webserver: 1

Deel: ' Belangrijkste onderwerpen raadsvergadering Apeldoorn '
Lees ook