Gemeente Mierlo


21/03/2003
Belastingaanslagen 2003 verzonden

Onlangs zijn de aanslagen van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) en hondenbelasting voor het belastingjaar 2003 verzonden. Het verschuldigde bedrag kan in twee termijnen worden betaald. De betaling van de eerste termijn moet vóór 30 april bij de gemeente binnen zijn. Tenminste de helft van het totaalbedrag moet dan zijn betaald. De tweede termijn moet vóór 30 juni worden betaald.

Bij de belastingaanslagen wordt in een bijsluiter tekst en uitleg gegeven. Zowel in de bijsluiter als in deze toelichting wordt in het kort aangegeven hoe de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen (Onroerende Zaak Belastingen en Hondenbelasting) alsmede de lokale lastenverlichting zijn opgebouwd. Aan de hand van deze toelichting kan men voor nagenoeg elke situatie nagaan hoe het te betalen belastingbedrag is opgebouwd.

Hoewel deze tekst zorgvuldig is opgesteld kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Het gaat namelijk te ver om aan de hand van de geldende belastingverordeningen een juridisch waterdichte toelichting te geven op alle uitzonderingssituaties. Dat zou de leesbaarheid van deze uitleg niet ten goede komen.

ONROERENDE ZAAKBELASTINGEN (code 1 eigenaren, code 2 gebruikers)

Berekening van de aanslag.
De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor de belastingplicht. Wijzigingen in de loop van het jaar hebben géén invloed op het verschuldigde belastingbedrag. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak (de WOZ waarde). Dit bedrag staat onder het kopje "grondslag" op het aanslagbiljet.
U berekent het verschuldigde bedrag van de OZB door de waarde van het pand te delen door 2.268 en de uitkomst hiervan (naar beneden afgerond) te vermenigvuldigen met het tarief, eveneens afgerond naar beneden op hele euro´s.

Het tarief van de OZB bedraagt per 2.268,-- geschatte economische waarde:
Woningen: (objecten in hoofdzaak dienend als woning) Code 0001 eigenaren: 2,26
Code 0001 gebruikers: 1,81
Bedrijven: (objecten niet in hoofdzaak dienend als woning) Code 0002 eigenaren: 3,02
Code 0002 gebruikers: 2,42

HONDENBELASTING (code 5)
Het tarief voor de hondenbelasting bedraagt 45,00 per hond per jaar. Voor kennels geldt een tarief van 159,60
Indien men in de loop van het jaar een hond aanschaft, moet dit worden aangegeven bij de gemeente (afd. Financiën) Met ingang van de volgende volle maand moet dan hondenbelasting worden betaald. Als bewijs van betaling wordt een penning verstrekt die door de hond zichtbaar moet worden gedragen.
Als men in de loop van het jaar gaat verhuizen of de hond wordt verkocht of is overleden moet dat eveneens worden doorgegeven. Bij inlevering van de hondenpenning wordt een deel van de reeds betaalde hondenbelasting terug betaald. Ook bij terugbetaling wordt gerekend met volle kalendermaanden.

Vrijstelling.
Vrijstelling voor de Hondenbelasting is mogelijk voor:
* Honden jonger dan drie maanden, voor zover ze worden gehouden tezamen met de moederhond;

* Blindengeleidehonden;

* SOHO honden;

* Politiehonden, geregistreerd bij de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging.

LOKALE LASTENVERLICHTING (code 7)
In het kader van de lokale lastenverlichting van 45,38 per huishouden is door het gemeenteraad bepaald dat 34,03 direct aan de huishoudens wordt uitgekeerd en dat de overige gelden worden ingezet voor gericht minimabeleid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ingestemd met deze regeling.

Bezwaar.
Indien u het niet eens bent met één of meerdere aanslagen kunt u tegen elke belastingsoort afzonderlijk bezwaar maken. Een bezwaar schort de verplichting tot betaling niet op! U kunt wel in het bezwaarschrift aangeven of u uitstel van betaling verlangt en voor welk bedrag u dat wenst.
Binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet kunt u uitsluitend schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de comptabele van de gemeente Mierlo (Postbus 190, 5730 AD Mierlo)

Kwijtschelding
Als u door omstandigheden niet of nauwelijks in staat bent de aanslag te betalen kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen. Bij de afdeling Financiën van de gemeente zijn hiervoor formulieren verkrijgbaar. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding hangt af van uw persoonlijke financiële omstandigheden.
Binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen bij de comptabele van de gemeente Mierlo (Postbus 190, 5730 AD Mierlo)

informatie
Voor meer informatie over de belastingaanslag of de betaling daarvan kunt u contact opnemen met de afdeling financiën van de gemeente Mierlo (tel. 0492-668000)
Voor een bezoek kunt u terecht op werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 15.30 uur. Buiten deze tijden kunt u alleen op afspraak terecht.

Deel: ' Belastingaanslagen 2003 Mierlo verzonden '
Lees ook