Provincie FlevolandBescherming voor kievitsnesten

Vanaf dit voorjaar zijn in de gehele provincie Flevoland nieuwe regels van kracht voor de bescherming van de legsels van kieviten. In de nota Flora en Fauna Flevoland is het provinciale beleid beschreven dat Gedeputeerde Staten onlangs hebben vastgesteld. Sinds vorig jaar de nieuwe Flora- en Faunawet in werking is getreden, heeft de provincie de bevoegdheid om op basis van de Regeling zoeken, rapen en beschermen van kievitseieren aan te geven op welke manier de nesten van kieviten beschermd horen te worden.

De provincie heeft begin dit jaar besloten dat in Flevoland niemand kievitseieren mag rapen zonder toestemming van Gedeputeerde Staten. De enigen die naar kievitsnesten mogen zoeken zijn samenwerkingsverbanden van vrijwillige weidevogelbeschermers. Die samenwerkingsverbanden mogen dat alleen indien zij daar schriftelijk toestemming voor hebben ontvangen van Gedeputeerde Staten. Bovendien zijn er aanvullende voorwaarden, namelijk:
1. het samenwerkingsverband van beschermers moet de status hebben van rechtspersoon, zoals vereniging of stichting;
2. de zorg van bij de aanvrager aangesloten vrijwilligers moet zich over minimaal 5000 hectare uitstrekken;
3. er mogen geen andere vrijwillige weidevogelbeschermers in het zelfde gebied nesten beschermen (zonder dat ze eieren rapen).

Dit voorjaar hebben Gedeputeerde Staten aan niemand toestemming voor rapen verleend, omdat niemand aan deze eisen heeft voldaan. In 2003 is dus in geheel Flevoland het rapen van kievitseieren niet toegestaan.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bescherming voor kievitsnesten in Flevoland '
Lees ook