Gemeente Capelle a/d IJssel

Uit de collegevergadering van 11 maart 2003

Op dinsdag 11 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders onder andere de volgende besluiten genomen:

Invoering klantmanagement bij Sociale Zaken
Het college heeft als doel om in de periode tot en met 2006 40% van het aantal ingestroomde uitkeringsgerechtigden uit te laten stromen. Om dit te realiseren heeft het college besloten om bij de deelsector Sociale Zaken de nieuwe werkwijze van klantmanagement in te voeren. Iedere klant van Sociale Zaken krijgt daarbij een vast contactpersoon, de zogenaamde klantmanager. De klantmanager kent de individuele klant goed en kan hem of haar daarom beter begeleiden op de weg naar werk en/of scholing. Door de nieuwe werkwijze verschuift de nadruk van inkomensvoorziening naar activering en uitstroom. Voor de medewerkers van Sociale Zaken is een opleidingstraject opgezet.
Om alle klanten goed van dienst te kunnen zijn, heeft Sociale Zaken een nieuwe missie opgesteld. Voor de uitvoering hiervan wordt naast beleid dat gericht is op scholing en toeleiding naar werk ook uitvoerend zorgbeleid ontwikkeld. Hierbij gaat het om beleid met betrekking tot sociale activering, hulpverleningstrajecten en trajecten gericht op het voorkomen van sociaal isolement.

Brief aan Vereniging van Eigenaars Louis Couperusplaats 3-313 omtrent ophogingsproblemen
Het college heeft besloten de Vereniging van Eigenaars (VVE) van de Louis Couperusplaats schriftelijk te antwoorden dat de ophoging van de groenvoorziening een verantwoordelijkheid is van deze VVE. Dit is al eerder mondeling meegedeeld aan het bestuur van de VVE.

Evaluatieonderzoek afsluiting Hammerfeststraat - Poortmolen Het college heeft kennisgenomen van het rapport Evaluatieonderzoek afsluiting Hammerfeststraat - Poortmolen van 30 augustus 2002. Daarnaast heeft het college ingestemd met het besluit van de deelgemeente Prins Alexander om de huidige afsluiting van de verbinding Hammerfeststraat - Poortmolen in de huidige inrichtingsvorm te handhaven. Hierbij is de kanttekening geplaatst dat het college zich een ander oordeel voorbehoudt wanneer er zich in de toekomst belangrijke wijzigingen
in de verkeerssituatie in het gebied voordoen.

Bespreking conceptagenda en Lijst van Ingekomen Stukken voor raadsvergadering van 24 maart 2003
Het college heeft de conceptagenda en de Lijst van Ingekomen Stukken voor de raadsvergadering van 24 maart 2003 besproken.

Aanvullend beleid Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse opvang
De gemeente Capelle aan den IJssel heeft door aanvullend beleid van het rijk extra middelen gekregen voor de uitbreiding van kinderopvang. Het college heeft besloten voor alle uitbreidingen die zijn gerealiseerd in 2002 en voor de plaatsen die op basis van te maken prestatieafspraken in 2003 worden gerealiseerd een premie te verstrekken. Ook voor de uitbreidingen die in 2000 en 2001 gerealiseerd zijn en die nog geen premie hebben gekregen, wordt een premie verstrekt.

Wijziging Rechtspositiedraad bij organisatieverandering 2002 Het college heeft de gewijzigde Rechtspositiedraad bij organisatieverandering 2002 vastgesteld.

Milieuklachten in Rijnmond, gegevens 2002
Het college heeft kennisgenomen van de rapportage van de DCMR Milieudienst Rijnmond over milieuklachten in de regio Rijnmond over het jaar 2002.

Uitbesteden machinale veegwerkzaamheden in afwijking van het aanbestedingsbeleid
Het college heeft besloten om in afwijking van de Nota Aanbestedingsbeleid het machinaal vegen met een kleine veegmachine te gunnen aan de firma Staat b.v. In 2002 deed Staat b.v. voor deze werkzaamheden de laagste prijsaanbieding. De gemeente heeft goede ervaringen met dit bedrijf.

Onkruidbestrijding op verharding
Het college heeft besloten om in afwijking van de Nota Aanbestedingsbeleid het bestrijden van onkruid op verharde wegen voor één jaar te gunnen aan de firmas Verheij groenvoorzieningen b.v. en De Punt Alphen b.v. Er zijn slechts enkele bedrijven die voor deze gespecialiseerde werkzaamheden de juiste machines hebben en dit werk in korte tijd kunnen uitvoeren.

Uitvoering wet WOZ
Het college heeft kennisgenomen van het rapport van de Waarderingskamer over de uitvoering van de Wet WOZ. Conclusie is dat in Capelle aan den IJssel de wet goed wordt uitgevoerd.

Eindevaluatie toezichthoudersproject
Op 1 oktober 2000 is het toezichthoudersproject van start gegaan in de Hoven, Hoeken, Diepen en Bergen. Het project is in november 2001 uitgebreid met Schollevaar Oost. Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie van het project. Belangrijkste conclusies uit de evaluatie zijn dat 90% van de bewoners aangeeft dat toezicht (erg) nodig is en dat de cijfers van de politie over vernieling, vandalisme en inbraak een lichte daling laten zien. Het college heeft besloten om het toezichthoudersproject te continueren totdat de nieuwe toezichthoudersorganisatie operationeel is. De verwachting is dat deze organisatie in juni 2003 van start gaat.

Eindevaluatie Voorlichting aan Senioren (VAS) Het college heeft ingestemd met de eindevaluatie van het project Voorlichting aan Senioren (VAS). Het college heeft in het collegewerkplan aangegeven het project niet te verlengen. Ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met voorlichting aan senioren worden benut bij de uitvoering van de Seniorennota.

Draaiboek bij overlijden van een lid van het Koninklijk Huis Het college heeft kennisgenomen van het gemeentelijk draaiboek dat als leidraad zal dienen bij het overlijden van een lid van het Koninklijk Huis.

Vrijstelling bestemmingsplan Hoofdweg voor Deurenwinkel Het college heeft besloten vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Hoofdweg 1998 voor de vestiging van Deurenwinkel Rotterdam op Woonboulevard Capelle.

Stand van zaken planning onderhoud wegen, groen en riolering en kwaliteitsimpuls openbare ruimte 2002
Het college heeft besloten de raad per brief te informeren over de stand van zaken van de planning voor het onderhoud van wegen, groen en riolering en over de kwaliteitsimpuls openbare ruimte 2002.

Deel: ' Besluitenlijst B&W Capelle a/d IJssel 11 maart 2003 '
Lees ook