Gemeente Enschede

B. en W.-bericht 2003- 04

Collegevergadering van dinsdag 28 januari 2003

Groene stroom: gemeente wil wel, maar kan pas volgend jaar Het college wil graag dat de gemeentelijke organisatie geheel overstapt op duurzaam opgewekte energie. Dat zal echter op zijn vroegst in 2004 kunnen als het bestaande contract met Essent afloopt. De gemeente kan weliswaar binnen dat contract over-stappen op groene stroom, maar de eenheidsprijs die Essent rekent voor de duurza-me elektriciteit voor zakelijke partners ligt een halve eurocent per kWh hoger dan "ge-wone stroom". Voor de gemeente betekent dat een stijging van de energielasten van 8 tot 10 procent. Omdat er geen dekking voor deze meerkosten ten bedrage van 54.000 euro is, wil het college (gezien de algemene financiële situatie) niet nu al overstappen. Voor de energielevering na 30 juni 2004 begint de gemeente een Europese aanbeste-ding, waarbij als randvoorwaarde wordt gesteld dat de te leveren energie duurzaam opgewekt moet zijn.
Dit stelt het college in antwoord op een motie die Groen Links in de gemeenteraads-vergadering van oktober vorig jaar indiende. De fractie meent dat de gemeente als grootverbruiker van energie een voorbeeldfunctie heeft, maar dat het 'groene gezicht' van de gemeente nog onvoldoende tot uitdrukking kwam in de programmabegroting. Via de motie wilde de fractie de gemeente aansporen om de mogelijkheden en de kosten van het overstappen op groene stroom in kaart te brengen. Op dit moment koopt de gemeente 420.000 kWh duurzame elektriciteit per jaar in. Het totale elektriciteitsverbruik van alle openbare verlichting, parkeervoorzieningen, ge-meentelijke gebouwen, verkeersinstallaties en riool- en pompgemalen is 9,5 miljoen kWh op jaarbasis.

---

Opknapbeurt moet ander publiek Boerenkerkhof gaan trekken Eerdere maatregelen als intensief snoeien van de beplanting en regelmatige controle door stadswachten leverden slechts beperkt resultaat op. De overlast van junks en zwervers werd minder, maar verdween niet. Toch geeft de gemeente de strijd tegen verloedering van de historische begraafplaats aan de Deurningerstraat (in de volks-mond het 'Boerenkerkhof') niet op. Met instemming reageerde het college van B en W vandaag op de voorlopige plannen die een speciale werkgroep heeft ontwikkeld. In deze werkgroep zitten omwonenden, de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker, het Van Deinse Instituut, de Stichting Historische Begraafplaats 'De Espoort' en de ge-meente. Uiteindelijk moet de begraafplaats een openbaar buurtpark worden. Maar wel een buurtpark waarvan het oorspronkelijke karakter zoveel mogelijk bewaard blijft. De vaak cultuurhistorisch waardevolle grafmonumenten krijgen dan ook een prominente rol. De meeste grafmonumenten blijven, een aantal wordt zelfs gerestaureerd. Een aangepaste padenstructuur brengt meer variatie in de wandelmogelijkheden en zal ook langs de grafmonumenten leiden. Beide ingangen van het aanstaande buurtpark krijgen een nevenfunctie als ontmoetingsplek. In de plannen wordt ook rekening ge-houden met nog meer ingrijpen in de parkbeplanting om zowel beleving als sociale veiligheid te vergroten. Naar verwachting kan de ingrijpende opknapbeurt nog dit voor-jaar van start gaan.
---

Deel: ' Besluitenlijst B&W Enschede 28-01-2003 '
Lees ook