Gemeente Sint-Oedenrode


Besluitenlijst 25 februari 2003
1. Standpunt PGO evaluatie Wvg 2002.
Voor kennisgeving aannemen
2. Porfeuillehoudersoverleg Volksgezondheid 26-2-2003. Voor kennisgeving aannemen.
3. Afrekening onderwijsprogramma
2001.

instemmen met de afrekening van het onderwijs-programma 2001; leden cie BGR schriftelijk informeren; participanten bestuurlijk overleg informeren.
4. Offerte Deloitte en Touche plan van aanpak "impuls functionele kwaliteit onderhoudsgebouwen".
instemmen met fases I en II van offerte van Deloitte en Touche; kosten van de fases I en II, een bedrag van i 7.800,-- excl. BTW, dekken t.l.v. de stelpost extra middelen onderwijs; meenemen bij 1e BERAP 2003.
5. Definitief ontwerp bouwplan Mariëndael.
Instemmen met definitief ontwerp bouwplan Mariëndael en het daarvoor benodigde krediet.
6. Aanvraag milieuvergunning L. Beniers.
Aanvraag om milieuvergunning rechtstreeks toetsen aan de IPPC regeling.
7. Herziening grens bebouwde kom.
Het College zal de raad voorstellen de bebouwde komgrens aan de Noordzijde van de Kom te wijzigen. In verband met de aanleg van de Noordelijke Randweg , het woongebied Heikant en industrieterrein De Kampen moet de grens worden herzien.
8. Subsidie-aanvraag door IVN t.b.v. steenuilenproject IVN-Sint-Oedenrode heeft een subsidie aangevraagd zodat zij met het geld de biotoop van steenuil kunnen verbeteren. Het is een gezamenlijk project van Best, Sint-Michielsgestel en Sint-Oedenrode. Een van de Leader+ - subsidievoorwaarden is dat ook de publieke sector een bijdrage levert. IVN vraagt aan de drie gemeenten
i 166,67. De gemeente Sint-Oedenrode zal het initiatief ondersteunen en het bedrag van `de gemeenten' voorschieten zodat de voortgang gewaarborgd is.
9. Verzoek verharding Schijndelseweg.
Het College werkt niet mee aan het verzoek van bewoners van de Schijndelseweg 24, 26 en 28 om de onverharde zijstraat van de Schijndelseweg waaraan zij wonen te verharden. Dit is strijdig met het bestemmingsplan en tast bovendien de landschappelijke waarde aan.
10. Voorbereidings- en uitvoeringskredieten 2003. De raad voorstellen diverse voorbereidings- en uitvoeringskredieten 2003 beschikbaar te stellen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Besluitenlijst B&W Sint-Oedenrode '
Lees ook