Nederlands Politie Instituut


BRIEF KORPSBEHEERDERSBERAAD AAN DE KABINETSINFORMATEURS MET BETREKKING TOT VEILIGHEID EN POLITIE

Den Haag, 15 februari 2002

Op 15 februari 2003 hebben wij, de korpsbeheerders, samen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie onze handtekeningen gezet onder het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006. Daarin zijn afspraken gemaakt over het resultaatgericht optreden van de politie. Wij vragen uw aandacht voor de hiervoor noodzakelijke randvoorwaarden.

Sterkte
Tijdens de vorige formatie hebben wij aangedrongen op een sterkte-uitbreiding met 8000 formatieplaatsen. Deze uitbreiding is noodzakelijk voor intensivering van de opsporing, versterking van het toezicht en de extra inzet voor internationale ontwikkelingen. Door het huidige kabinet zijn in het bovengenoemd landelijk kader 4000 formatieplaatsen toegezegd. Dat is de helft van wat wij minimaal nodig achten om Nederland veiliger te maken. In de verkiezingsprogrammas van CDA en PvdA is dan ook terecht de wens uitgesproken de capaciteit van de politie verder uit te breiden.

Financiële middelen
Zoals is vastgelegd in het landelijk kader is voor de kwaliteitsverbetering van de politie een extra bedrag noodzakelijk, oplopend tot ca. 135 miljoen in 2007. Bij uitblijven hiervan zullen essentiële maatregelen als een uniform informatiesysteem en de vernieuwingen in het geïntegreerde meldkamer communicatienetwerk niet worden gerealiseerd. Bovendien zet het de gewenste opleidingscapaciteit onder grote druk. Nu al worden te weinig mensen opgeleid. Zonder extra financiële middelen zal de sterkte de komende jaren afnemen in plaats van stijgen.

Versterking van de keten en integrale aanpak
Al eerder hebben wij aandacht gevraagd voor de noodzakelijke versterking van de strafrechtketen (Openbaar Ministerie, rechterlijke macht en uitbreiding van de celcapaciteit). Daarnaast zouden andere departementen een niet-vrijblijvende bijdrage moeten leveren aan het voorkomen en oplossen van veiligheidsproblemen. Concreet gaat het bijvoorbeeld om de opvang van dak- en thuislozen, uitbreiding van gecontroleerde heroïneverstrekking en technopreventieve maatregelen in vervoer en huisvesting.

Resultaatgericht optreden van de politie vereist voldoende sterkte een verantwoord investeringsniveau en het op peil brengen van de capaciteit verderop in de keten.

De voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad

Deel: ' Brief korpsbeheerdersberaad aan kabinetsinformateurs met betrekking .. '
Lees ook