Gemeente Den Haag

2003-02-18: College stelt geld beschikbaar voor Wonen en wijkveiligheid

---

Het college van Burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om een bedrag van ruim 1, 3 miljoen euro uit het Meerjarenprogramma Stedelijke Vernieuwing in te zetten voor het Programma Wonen en Wijkveiligheid. Deze bijdrage is nodig om de plannen op het gebied van Wonen en wijkveiligheid de komende jaren uit te kunnen voeren. Het programma wonen en wijkveiligheid maakt deel uit van het totale gemeentelijk veiligheidsbeleid dat in het beleidsakkoord 2002-2006 top prioriteit heeft gekregen.

Het college heeft tegelijk een voortgangsrapportage over de ontwikkeling van het programma aan de gemeenteraad gestuurd. Vanaf april 2000 wordt gewerkt aan Wonen en Wijkveiligheid. Hieruit blijkt dat het programma met succes bijdraagt aan het verbeteren van de veiligheid in onze stad. De plannen in het programma bieden een goed aanknopingspunt voor de uitvoering van het veiligheidbeleid op stadsdeelniveau. De aanpak start in de gebieden met de hoogste criminaliteitscijfers.

Politie Keurmerk Veilig Wonen
Een belangrijke maatregel is het zoveel mogelijk toepassen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKWV). Dit keurmerk kan worden gebruikt om woningen in de bestaande bouw en nieuwbouw woningen effectief te beveiligen. Tevens onderzoekt de gemeente of het mogelijk is om het PKVW ook toe te passen bij het maken van plannen voor de openbare ruimte.

Gevarieerd en kleinschalig
Het programma Wonen en Wijkveiligheid bestaat uit een groot aantal gevarieerde en kleinschalige maatregelen op stadsdeelniveau en sluit aan op eerdere projecten. Bijvoorbeeld het project "Laak Noord breekt in op slechte gewoonte". Via dit project zijn 225 woningen beveiligd volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Dit project dient als voorbeeld voor de uitvoering van inbraakpreventieprojecten in de andere aangewezen gebieden.
De camerabewaking die woningcorporatie Staedion in overleg met de bewonerscommissie in het complex De Struyck heeft aangebracht maakt dat bewoners zich veiliger voelen. Dit is een voorbeeld voor andere complexen.

In het stadsdeel Laak en de wijk Rustenburg Oostbroek heeft Woningbeheer NV portiekverlichting aangebracht en rookmelders verstrekt. In Duindorp loopt een project om jongeren en ouderen met elkaar in contact te brengen, met als uiteindelijk doel de overlast te verminderen.

In Regentesse-Valkenboskwartier spelen bewoners onveilige situaties na, en bespreken met behulp van de video-opname hoe de eigen straat en buurt veiliger kan worden. Samen met de buurtbewoners wordt dan gekeken naar maatregelen en worden afspraken gemaakt. Bij de aanleg van de "obstakelvrije"woonzorgroute in Moerwijk is speciaal gelet op veiligheid volgens de normen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Bewoners in het stadsdeel Escamp geven aan dat zij veel schoolpleinen als onveilig beschouwen. Met omwonenden en schoolbesturen wordt steeds één schoolplein per wijk aangepakt.

Samenwerking
De inzet van bewoners en andere partners is essentieel voor het laten slagen van de veiligheidsaanpak. Daarom worden de plannen altijd gezamenlijk met de bewoners en gebruikers van een bepaald gebied opgesteld. Daarbij komen zaken als sociale betrokkenheid, zichtbaarheid en attractiviteit aan de orde.

De aanpak van onveiligheid is het meest effectief als een combinatie van maatregelen stadsdeelgewijs wordt ingezet. Dit jaar zal de aanpak op het gebied van veiligheid en leefbaarheid ook terugkomen in de stadsdeelplannen voor 2004.
De ambitie is om door concrete maatregelen de gevoelens van onveiligheid in de openbare ruimte de komende tijd stevig aan te pakken.

last update: 18-2-2003 13:59:06 ;pag.: 18628; auteur: 616;cat.:

Deel: ' College Den Haag stelt geld beschikbaar voor Wonen en wijkveiligheid '
Lees ook