Provincie Drenthe

Meevallers in 2001; toekomst minder zonnig College presenteert voorjaarsnota 2002

Assen, 14 mei 2002
Persberichtnummer 02-049De provincie Drenthe noteert over het jaar 2001 enkele grote meevallers. Dit komt omdat de algemene uitkering van het Rijk en de opcenten Motorrijtuigenbelasting hoger zijn dan verwacht. Dat schrijft het college in de voorjaarsnota 2002 die gedeputeerde Weggemans van Financiën heeft bekend gemaakt. Het voorlopige rekeningsaldo over 2001 is 9.545.000 euro. Hiervan wordt 3.486.000 euro bestemd voor de dekking van de niet bestede kredieten uit 2001. De resterende 6.059.000 euro wordt in afwachting van het definitieve rekeningsaldo over 2001 gestort in de saldireserve.
Structureel is de resterende ruimte voor de jaren 2003 en 2004 negatief. Dit komt onder meer door een aantal grote uitgaven, zoals de in te stellen bestemmingsreserve voor kunstwerken. In de najaarsnota zullen gedeputeerde staten met voorstellen komen om de begroting 2003 sluitend te maken.

De Voorjaarsnota geeft het financiële resultaat over het jaar 2001 en bevat voorstellen voor de besteding van het saldo. Ook geeft de Voorjaarsnota een actuele kijk op de begroting. Daarnaast doen gedeputeerde staten in deze begrotingsronde voorstellen voor de besteding van gelden uit het de ruimte in de begroting.

De Jaarrekening over 2002 laat een aanzienlijk hoger saldo zien dan verwacht. Dit is onder meer te danken aan de grotere uitkering uit het provinciefonds van 550.000 euro. Verder valt de motorrijtuigenbelasting hoger uit dan geraamd. Er is 284.000 euro meer binnen gekomen dan begroot. Dit is veroorzaakt door een groter aantal auto's en door een hoger gemiddeld gewicht van deze auto's dan aangenomen.

Bestedingen

De extra ruimte in de huidige begroting wordt onder meer gebruikt voor de financiering van projecten, onder andere:

Bestemmingsreserve voor Kunstwerken
Het college wil een bestemmingsreserve voor kunstwerken in het leven roepen. In de periode van 2040 tot 2070 zullen relatief veel kunstwerken (bruggen, sluizen e.d.) moeten worden vervangen. Dit zal dan een grote investering vragen, die ver uitgaat boven het reguliere beschikbare budget. De totale vervangingskosten zijn ca. 560 miljoen euro. Door het instellen van een bestemmingsreserve waar jaarlijks
1.290.000 euro in wordt gestort, kunnen de kapitaallasten worden gedekt. De eerste storting zal in 2003 plaatsvinden.

Ontwikkeling toerisme en recreatie
GS willen dit jaar 175.000 euro extra uittrekken voor de ontwikkeling toerisme en recreatie. Het betreft aanjaag-, onderzoeksactiviteiten en cofinanciering van projecten met een bijzonder belang voor het provinciaal toeristisch beleid. Hiermee wordt een verbreding en kwaliteitsverbetering van het toeristisch aanbod en een toename van de werkgelegenheid beoogd. Toerisme is in een belangrijke economische factor in Drenthe en de directe en indirecte werkgelegenheid groeien nog steeds.

Kiezen om te stemmen
Om de opkomst voor de provinciale verkiezingen in 2003 te verhogen is het actieprogramma "Kiezen om te stemmen" ontwikkeld. GS stellen de staten voor 315.000 euro vrij te maken voor de uitvoering van dit programma. De activiteiten zijn gericht op het stimuleren van het politiek debat om de inwoners van Drenthe bij de provinciale politiek te betrekken. Het actieprogramma is in lijn met hetgeen de politieke partijen zelf doen om de opkomst te bevorderen.

Storting plattelandsstructuurfonds
Het college stelt de staten voor om een initiële storting van
1.000.000 euro te doen in het Plattelands Structuurfonds. In het statenstuk Plattelandsbeleid; Op Drentse maat verder is aangegeven dat de beoogde cofinanciering van plattelandsprojecten uit het Fonds Flexibel Beleid niet van de grond komt. In het statenstuk wordt daarom voorgesteld om hiervoor de cofinanciering van projecten structureel te regelen door het instellen van een Plattelands Structuurfonds. Een eerste storting is nu aan de orde.

De voorjaarsnota gaat nu naar de statencommissies. Die buigen zich er op 29 mei a.s. over. Finale besluitvorming volgt in de staten van 19 juni a.s.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' College Drenthe presenteert voorjaarsnota 2002 '
Lees ook