Gemeente Deventer

Commissievergaderingen

Commissievergaderingen waarin de stukken ter voorbereiding van de vergadering van de gemeenteraad aan de orde komen.

COMMISSIE RUIMTELIJK-FYSIEKE ONTWIKKELING

De raadscommissie voor Ruimtelijk-Fysieke Ontwikkeling vergadert maandag 3 februari om 19.30 uur in het Stadhuis, Grote Kerkhof 4. Voorafgaand aan de vergadering hebben om 19 uur de volende presentaties plaats:

* werkgroep Behoud Natuur, Milieu en Woongenot van een alternatief tracé voor de N348, ter hoogte van de Douwelerkolk
* Buurt Aan Zet (BAZ) Verkeer: toelichting resultaten bewonersavonden

* taakgroep bereikbaarheid hulpverleningsdiensten De Hoven: presentatie over gebrekkige bereikbaarheid van de wijk voor hulpverleningsdiensten.

Op de agenda staan onder meer:

Ingekomen stukken:

* Samenwerking Milieuhandhaving Overijssel. Informatiebulletin nummer 10, december 2002

* beantwoorden vragen Algemeen Deventer Belang over het afsluiten van de Atalanta.

Raadsvoorstellen:

* Stedenbouwkundige uitgangspunten realiseren Eikendal (ter bespreking)

* twee bezwaarschriften over het voorbereidingsbesluit 'Wegvak 7, 2002' van 24 juni 2002 (hamerstuk).

Ter bespreking:

* reconstructie. Doel: informeren en consulteren omtrent streefbeeldkaart Salland en reconstructiezonering.

Ter kennisneming:

* raamovereenkomst Transformatie

* afschrift antwoord van burgemeester en wethouders aan mevrouw Faber-Doornebosch over Atalanta

* afschrift antwoord van burgemeester en wethouders aan de heer en mevrouw Bekke over Atalanta

* notitie over stand van zaken Zandwetering.
COMMISSIE SOCIAAL, CULTUREEL EN EDUCATIEF BELEID

De raadscommissie voor Sociaal, Cultureel en Educatief Beleid vergadert dinsdag 4 februari om 19.30 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

Ingekomen stukken:

* Horizon, periodiek voor senioren van de Stichting Ouderenwerk Deventer

* Nieuwsbrief Lokaal Gezondheidsbeleid van de GGD
* Seniorenraad: reactie op een brief van 2 januari
Raadsvoorstellen ter bespreking:

* doorstart Centrum Beeldende Kunst

* kredietaanvraag nieuwbouw Etty Hillesum Lyceum
Raadsvoorstel (hamerstuk):

* spoedaanvraag Prins Mauritsschool over inrichting (meubilair e.d.)
Ter bespreking:

* rapportage psychosociale gezondheid van ouderen
Ter kennisneming:

* stand van zaken bestrijding Legionella

* afsluiten samenwerking Taskforce Inburgering
* beantwoorden motie huisvesting Walhalla.
COMMISSIE ECONOMIE, WERK EN INKOMEN

De raadscommissie voor Economie, Werk en Inkomen vergadert woensdag 5 februari om 19.30 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

Raadsvoorstellen (ter bespreking):

* Parkmanagement in Deventer

* Wet voorkeursrecht gemeenten Lettele en Okkenbroek
Ter bespreking:

* maatschappelijke effecten programma Deventer Binnenstadsperspectief

Ter kennisneming:


- geactualiseerde planning Economie, Werk en Inkomen.
COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN

De raadscommissie voor Bestuur en Middelen (BM) vergadert donderdag 6 februari om 19.30 uur in het Stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

Raadsvoorstel:

* Statutenwijziging stichting CAI.

Ter bespreking:

* P&O beleid.

De agenda's met bijbehorende stukken liggen ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum, Burseplein 20 en op de locatie Koningin Wilhelminalaan 13, Schalkhaar.

Tijdens vergaderingen van raadscommissies mag publiek meepraten over stukken, waarover de commissie advies moet uitbrengen. De gemeenteraad heeft hierbij de volgende 'spelregels' opgesteld:
* de voorzitter vraagt aan het begin van de vergadering de namen van de toehoorders die bij de verschillende agendapunten het woord willen voeren

* de voorzitter geeft de toehoorders die zich daarvoor hebben opgegeven het eerst het woord

* de leden van de commissie kunnen vervolgens aanvullende vragen stellen die door de betrokken toehoorders worden beantwoord
* daarna vindt beraadslaging over het betreffende agendapunt plaats. Daarbij voeren de leden van de commissie het woord. Het betrokken lid van het college van burgemeester en wethouders beantwoordt vervolgens de sprekers. Daarna volgt zonodig nog een tweede ronde voor de leden van de commissie en het collegelid
* de voorzitter kan zonodig de spreektijd van de toehoorders die het woord wensen te voeren, beperken.

Deel: ' Commissievergadering ruimtelijk-fysieke ontwikkeling Deventer '
Lees ook