RAAD VOOR WERK EN INKOMEN

RWI: Offensief vervult 40.000 vacatures

Den Haag, 8 maart 2003

Volgens de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) kan het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) door een snelle en praktische aanpak binnen een jaar 40.000 vacatures vervullen. De RWI stelt dit in een vandaag gepresenteerd plan van aanpak voor een Vacatureoffensief. Minister De Geus van SZW had de RWI hierom gevraagd. Aanleiding is dat Nederland aan de ene kant een sterk oplopende werkloosheid kent, terwijl er aan de andere kant nog steeds veel vacatures open staan. Een snelle bezetting van deze vacatures biedt belangrijke economische en maatschappelijke voordelen. Daarnaast kan het Vacatureoffensief een besparing van 40 tot 50 miljoen euro aan uitkeringslasten opleveren.

Door de huidige conjunctuur is er veel geschikt arbeidsaanbod. De RWI pleit ervoor om binnen het CWI een aparte werkorganisatie, het Service-center Vacatureoffensief, in te richten waar beschikbare vacatures meteen worden gematcht met het beschikbare aanbod van werkzoekenden. Dit Service-center heeft alléén tot taak vacatures te vervullen met direct beschikbaar en geschikt personeel. Het inschrijven en het beoordelen of iemand recht heeft op een uitkering moet door de reguliere CWI-organisatie worden uitgevoerd en dus niet door het Service-center.

De RWI adviseert om een centraal meldpunt te creëren waar werkgevers hun vacatures aanbieden. Vanuit dit meldpunt worden de vacatures direct doorgespeeld naar de lokale Service-centers. Binnen 72 uur neemt een lokaal Service-center contact op met de werkgever om geschikte werkzoekenden te selecteren. De RWI adviseert om het CWI daarbij te laten samenwerken met onder meer uitzendorganisaties. Daardoor is een snellere start van het Vacatureoffensief mogelijk. Ook stelt de Raad voor om een meldpunt in te stellen voor met werkloosheid bedreigden. Daarmee kan het Service-center direct bekijken of werknemers die, bijvoorbeeld als gevolg van reorganisaties, hun baan dreigen te verliezen snel op één van de vacatures geplaatst kunnen worden. Ook schoolverlaters moeten, gelet op de oplopende jeugdwerkloosheid, bij zo een meldpunt terecht kunnen.

De RWI schat de kosten van het vacatureoffensief op 27,5 miljoen euro per jaar. Daartegenover staat dat op korte termijn grote besparingen in de uitkeringen gerealiseerd kunnen worden. De door de RWI bepleite intensieve en snelle dienstverlening maakt het mogelijk dat uitkeringsgerechtigden sneller weer aan het werk gaan. De RWI vermoedt dat daarmee tussen de 40 en 50 miljoen euro per jaar aan directe uitkeringslasten bespaard kunnen worden. Verder wijst de Raad erop dat snelle vacaturevervulling ook economische en maatschappelijke voordelen heeft, bijvoorbeeld in de zakelijke dienstverlening of in de zorg- en welzijnsector. Snelle plaatsing van nieuwe uitkeringsgerechtigden voorkomt bovendien dat zij langdurig werkloos worden. Voor langduriger werklozen is het namelijk extra moeilijk om aan een nieuwe baan te komen, ook als de economie weer aantrekt.

De Raad voor Werk en Inkomen is het overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten voor de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over arbeidsmarktbeleid. De RWI streeft naar een duurzame verbinding van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door middel van advies en subsidie.

---

---
Voor de redactie, niet voor publicatie:
Meer informatie kunt u verkrijgen via Roelof Janssens, hoofd Communicatie bij de RWI, telefoon: 070 789 0 708 of 06 536 11 463.


08 mrt 03 13:00

Deel: ' CWI offensief kan 40.000 vacatures vervullen '
Lees ook