CBS

Daling internationale handel in 2002

De waarde van de handel in goederen met het buitenland is vorig jaar teruggelopen ten opzichte van 2001. Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de waarde van de uitgevoerde goederen in 2002 met 3 procent is gedaald tot 235 miljard euro. De invoer is met 6 procent afgenomen tot ruim 204 miljard euro. De terugloop van de in- en uitvoer is deels te verklaren doordat de in- en uitvoerprijzen in 2002 licht zijn gedaald. Het handelsoverschot is overigens van 2001 op 2002 wel gestegen.

Ontwikkeling per kwartaal
Vooral in de eerste helft van 2002 daalde de handel met het buitenland. In het derde kwartaal nam de invoer weliswaar nog met 5 procent af, maar de waarde van de uitvoer bleef stabiel ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2001. In het vierde kwartaal is de waarde van de uitvoer gestegen, terwijl de invoer nagenoeg gelijk bleef. Overigens was er in de eerste drie kwartalen sprake van prijsdalingen bij de in- en uitvoer, zo blijkt uit de Kwartaalrekeningen van het CBS. Het vierde kwartaal gaf een lichte prijsstijging te zien.

In- en uitvoer in december gestegen
In december 2002, de meest recente maand waarover voorlopige cijfers beschikbaar zijn, is zowel de waarde van de invoer als de uitvoer gestegen ten opzichte van december 2001. De invoer is met 1 procent en de uitvoer met 4 procent gestegen. De trend van de maanden daarvoor zet hiermee in december door. Overigens telt december in 2002 een werkdag meer dan in 2001.

Handel met EU-landen
Uit de Europese Unie is in 2002 voor 116 miljard euro ingevoerd. De invoer is in vergelijking met 2001 met 3 procent gedaald. Deze daling vond vooral plaats in de eerste helft van het jaar. De waarde van de uitvoer naar EU-landen is in 2002 uitgekomen op 178 miljard euro. In vergelijking met 2001 is dat een daling van 5 procent. Deze daling vond plaats in de eerste drie kwartalen van 2002. Het vierde kwartaal laat een lichte groei zien.

Handel met niet-EU-landen
In 2002 heeft Nederland voor ruim 88 miljard euro aan goederen ingevoerd uit landen buiten de EU. In vergelijking met 2001 is deze invoer met 11 procent gedaald. In alle maanden van 2002 is er sprake van een daling, al werd deze in de laatste maanden van het jaar geringer. De uitvoer naar niet-EU-landen bedroeg 57 miljard euro over geheel 2002. Daarmee is de uitvoer met 5 procent gestegen ten opzichte van 2001. Vanaf maart is de uitvoer elke maand gestegen.

Hoog handelsoverschot
Het handelsoverschot (het verschil tussen de waarde van de uitvoer en de invoer) is uitgekomen op bijna 31 miljard euro. Dit is een toename met bijna 8 miljard euro ten opzichte van 2001. Deze toename heeft vooral te maken met de vermindering van het handelstekort met de niet-EU-landen met ruim 13 miljard euro. Met alle EU-landen (behalve met Ierland) heeft Nederland in 2002 een handelsoverschot. Met de niet-EU-landen heeft Nederland in 2002, net zoals in voorgaande jaren, een handelstekort. Landen die in belangrijke mate bijdragen aan dit handelstekort zijn de Verenigde Staten, China en Japan.

Technische toelichting
Cijfers van de in- en uitvoer van goederen van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van de meest recente gegevens. De in- en uitvoercijfers zijn inclusief de zogenaamde wederuitvoer. Dit zijn goederen die in Nederland zijn ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten. Wel moeten deze goederen in eigendom worden overgedragen aan een Nederlandse ingezetene. Indien geen sprake is van eigendomsoverdracht spreekt men van doorvoer. De in- en uitvoer van diensten wordt buiten beschouwing gelaten. Tenzij anders vermeld, zijn de ontwikkelingen berekend ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar. Het jaar 2002 telt evenveel werkdagen als 2001.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-029
14 februari 2003
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht

Deel: ' Daling internationale handel in 2002 '
Lees ook