Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

De Nieuwe Kaart van Nederland blijft actueel (21-3-2003)


Het onderhoud aan de digitale 'Nieuwe Kaart van Nederland' is tot en met 2005 veiliggesteld. Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) zal de onderhoudswerkzaamheden gaan uitvoeren. Het Ministerie van VROM treedt tot en met 2005 op als opdrachtgever van de Nieuwe Kaart van Nederland.

De Nieuwe Kaart van Nederland is een integraal overzicht van alle beoogde ruimtelijke ingrepen van gemeenten, provincies, waterschappen en departementen. Het gaat daarbij om onder andere plannen voor nieuwe woningbouw, bedrijventerreinen, natuur, waterberging en infrastructuur. Het maatschappelijk belang van deze kaart is evident: Doordat alle informatie op één plek wordt aangeboden, is het voor iedereen een stuk gemakkelijker om van de verschillende plannen kennis te nemen. Ook samenhang of conflicten tussen de plannen van verschillende overheden worden zichtbaar doordat de verschillende lagen op de website www.nieuwekaart.nl met elkaar kunnen worden vergeleken.

De Nieuwe Kaart van Nederland kende sinds 1997 twee edities waartoe de beroepsverenigingen NIROV, BNSP en NVTL, verenigd in een stichting, het initiatief namen. De kaart kwam tot stand door de spontane medewerking van duizenden planologen, stedebouwers en landschapsarchitecten. Het initiatief werd tot tweemaal toe gesteund door een breed scala sponsoren uit de private en publieke sector. Het Ministerie van VROM heeft nu de uitdaging opgepakt om dit plannenoverzicht voor publiek en vakwereld ook voor de toekomst veilig te stellen. Ook bij het toekomstig onderhoud wordt een beroep gedaan op de vrijwillige medewerking van instanties die plannen maken. Het plannenoverzicht blijft via het internet vrij raadpleegbaar en wordt desgewenst digitaal teruggeleverd aan instanties die plannen hebben aangeleverd.

Het Ministerie van VROM ziet de Nieuwe Kaart als een goede voorloper om te komen tot het volledig digitaal uitwisselen van ruimtelijke plannen (DURP).

NIROV, Jan Kadijk, tel.: 070 - 302 84 27Ministerie van VROM, Jeroen Hommels, tel.: 070 - 339 19 94

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10621&site=persbericht )

Deel: ' De Nieuwe Kaart van Nederland blijft actueel '
Lees ook