Erasmus Universiteit Rotterdam

6 augustus 2001

Eerste ervaringen leiden tot uitbreiding decentrale toelating geneeskunde

De Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de EUR laat dit studiejaar voor het eerst 34 eerstejaars studenten geneeskunde toe via decentrale selectie. Dat is ongeveer twaalf procent van de plaatsen in het eerste jaar. Goede ervaringen met de selectieprocedure, die in juli is afgerond, hebben nu al geleid tot het besluit om de capaciteit volgend jaar uit te breiden naar dertig procent, het maximum dat wettelijk is toegestaan.

Voor de opleiding geneeskunde geldt een landelijke numerus fixus. Komend studiejaar mogen de acht medische faculteiten gezamenlijk 2.200 studenten toelaten. De faculteiten in Leiden en Utrecht hebben vorig jaar als eerste een deel van de studenten decentraal toegelaten. Daarvoor waren kandidaten aangewezen op de landelijke loting, waarbij ze meer kans maken naarmate ze voor hun vwo eindexamen een hoger gemiddeld cijfer hebben behaald. Dit jaar mogen alle faculteiten een deel van de eerstejaars studenten buiten de loting om toelaten. De criteria hiervoor bepalen de faculteiten zelf, waarbij wel de normale eisen ten aanzien van vooropleiding gelden.

De EUR kiest ervoor de aankomend studenten geneeskunde te selecteren op motivatie, doorzettingsvermogen en aanleg. Deze eigenschappen moeten vooral blijken uit prestaties die de kandidaten naast hun school hebben behaald, bijvoorbeeld op het gebied van sport, kunst, wetenschap of maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij is de overweging dat brede belangstelling, doorzettingsvermogen en voldoende motivatie om er een schepje bovenop te doen, aansluiten bij het profiel van de opleiding geneeskunde in Rotterdam.

Het nieuwe geneeskunde curriculum Erasmus arts 2007, dat dit jaar in première gaat, biedt uitdagingen op het gebied van medisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het bereidt studenten voor op de zeer uitgestrekte medische beroepspraktijk waarin ze voortdurend nieuwe kennis krijgen aangeboden, zodat eigen initiatief en wetenschappelijke nieuwsgierigheid voorwaarden zijn om te functioneren. Een tweede reden om niet te selecteren op studieresultaten die tijdens de vooropleiding zijn behaald, is dat deze al meewegen in de loting.

De decentrale selectie voor geneeskunde aan de EUR verliep in twee fasen. In maart vond een voorselectie plaats op basis van schriftelijke sollicitaties. Uit vierhonderd brieven zijn zestig kandidaten geselecteerd, die zijn uitgenodigd voor een stage op de faculteit in de laatste week van juni. Tijdens de stage hebben de kandidaten een serie opdrachten rond het thema suikerziekte uitgevoerd. Veertig van hen kregen op basis van hun resultaten een plaats aangeboden in het eerste jaar. Omdat zes kandidaten via de loting een plaats hebben bemachtigd, zullen er vierendertig van dit aanbod gebruik maken.

Decentrale toelating breekt met het lotingsbeleid, dat de afgelopen decennia is gevoerd om de numerus fixus te handhaven. De EUR heeft zich al eerder sterk gemaakt voor mogelijkheden om studenten te selecteren op talent en motivatie en liep op de wettelijke mogelijkheden vooruit door in 1996 een zeer talentvolle, maar uitgelote studente een onderzoeksplaats op de faculteit aan te bieden, in afwachting van een plaats in de opleiding geneeskunde.

Meer informatie: Fred Balvert, (010) 408 8056,
balvert@facb.fgg.eur.nl

Deel: ' Decentrale toelating geneeskunde EUR leidt tot uitbreiding '
Lees ook