Océ

Definitieve resultaten 2002

Definitieve resultaten 2002

Océ bevestigt dat de definitieve resultaten over het boekjaar 2002 niet afwijken van de op 13 januari 2003 gepubliceerde voorlopige resultaten. Dit betekent een omzet van 3.176,1 miljoen (- 1,8% ten opzichte van boekjaar 2001), een bedrijfsresultaat van 226,1 miljoen (+0,6%), een nettowinst van 112,5 miljoen (+7,1%) en een nettowinst per aandeel van 1,30 (+8,8%). In 2002 was er een positieve kasstroom van 337,7 miljoen vóór financieringsactiviteiten en dividend (2001: 173,6 miljoen). De totale activa werden teruggebracht tot 2.851 miljoen (2001: 3.128 miljoen) door reducties in werkkapitaal en lange termijn lease debiteuren. Dientengevolge daalden de rentedragende verplichtingen tot 843 miljoen (2001: 1.141 miljoen).

Volgens de Amerikaanse waarderingsgrondslagen (US GAAP) is de nettowinst over 2002 geëindigd op 65 miljoen (2001: 52 miljoen*).


*Het resultaat over 2001 is 35 miljoen hoger dan gerapporteerd in het jaarverslag 2001. Naar onlangs is gebleken hadden de resultaten op valutacontracten in 2001 volgens nieuwe aangescherpte Amerikaanse grondslagen (FAS 133) moeten worden vastgesteld. Deze grondslagen leiden tot een verschuiving van Océs resultaten in de tijd, maar het effect is per saldo neutraal.

Dividend 2002

Zoals ook op 13 januari jongstleden bekend gemaakt, zal aan aandeelhouders worden voorgesteld het dividend over het boekjaar 2002 vast te stellen op 0,58 (2001: ook 0,58) per gewoon aandeel van 0,50 nominaal. Bij aanvaarding van dit voorstel zal het slotdividend over 2002 per gewoon aandeel 0,43 bedragen; het interimdividend bedroeg 0,15. Voorgesteld wordt het slotdividend geheel in contanten uit te keren. Betaalbaarstelling van het dividend zal plaatshebben vanaf 28 maart 2003. Het aandeel Océ N.V. zal per 14 maart 2003 "ex-dividend" noteren.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2003

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatshebben te Venlo op woensdag 12 maart 2003, aanvang 14.00 uur.

Aan de aandeelhouders zal onder meer worden voorgesteld om:


- de jaarrekening over het boekjaar 2002 vast te stellen;
- het dividend over het boekjaar 2002 vast te stellen conform bovenstaand voorstel;

- de Raad van Bestuur te machtigen tot uitgifte van aandelen, beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op de gewone aandelen en inkoop van eigen aandelen;

- de heer Ronald E. Daly te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur;
- de heer G.B. Pelizzari in verband met zijn pensionering eervol ontslag te verlenen als lid van de Raad van Bestuur;
- de heer A. Baan te benoemen tot Commissaris;
- de heer M. Ververs eervol ontslag te verlenen als Commissaris in verband met het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens.

Het jaarverslag, inclusief de agenda voor de
aandeelhoudersvergadering, wordt gepubliceerd op internet (www.oce.com) vanaf 31 januari 2003 en is in gedrukte vorm beschikbaar in de loop van februari 2003.

Zoekwoorden:

Deel: ' Definitieve resultaten 2002 Océ '
Lees ook