EVC International NV
Verslag over de resultaten over het boekjaar 2002
Eijsden. 5 maart 2003
EVC International N.V. ("EVC"), Europa's grootste fabrikant van PVC, maakt vandaag zijn Press Release resultaten bekend over het jaar dat eindigde op 31 december 2002. www.evc-int.com

Hoofdpunten

· Groepsomzet: EUR 1.053,8 miljoen (2001: EUR 1.071,6 miljoen)
· Negatief bedrijfsresultaat: EUR 1,9 miljoen (2001: EUR 23,8 miljoen)
· Netto verlies over het gehele jaar: EUR 40,1 miljoen (2001: EUR 86,5 miljoen)
· Kasstroom voor financieringsactiviteiten: EUR 27,0 miljoen (2001: EUR 16,3 miljoen)

In de eerste helft van 2002 hadden de marktomstandigheden voor de Europese PVC- producenten zich enigszins hersteld, maar in het derde kwartaal trad weer een ongunstige wending op. De voortdurende onzekerheid over de economische situatie in de belangrijkste landen deed het consumentenvertrouwen teruglopen, waardoor vraag en aanbod op de PVC-markt uit balans raakten.
Vergeleken met 2001 lag het gemiddelde prijspeil voor Suspension PVC (S-PVC) in de eerste helft van 2002 iets hoger (4%), maar de marge per verkoopeenheid lag lager, aangezien de kosten van de grondstoffen de stijging van de verkoopprijzen compenseerden. In de tweede helft van 2002 lagen de verkoopprijzen aanmerkelijk hoger dan in 2001: gemiddeld 34%. Dit weerspiegelde de snelle terugloop van de verkoopprijzen en de marktomstandigheden in de tweede helft van 2001. Maar het voordeel van deze hogere verkoopprijzen werd grotendeels tenietgedaan door de hogere prijzen voor de belangrijkste grondstoffen, waardoor de marges per verkoopeenheid over het gehele jaar uiteindelijk maar een geringe verbetering lieten zien. Financieel overzicht
Bedrijfsresultaten
De omzet van de Groep over het op 31 december 2002 geëindigde boekjaar bedroeg EUR 1.053,8 miljoen, EUR 17,8 miljoen lager dan over 2001, wat grotendeels het gevolg was van een geringer omzetvolume. Zoals al eerder is medegedeeld, had de onverwachte sluiting van de PVC-productiefaciliteit in Runcorn (Verenigd Koninkrijk) een negatief effect op de afzetvolumes en de omzet van de Groep. Deze sluiting, die zo'n twee weken duurde, was het gevolg van schade die was ontstaan door een onderbreking in de externe stroomtoevoer voor de vestiging Runcorn.
Over het algemeen lagen de kosten voor de belangrijkste grondstoffen in 2002 boven het niveau van 2001, waarbij lagere prijzen voor ethyleen werden tenietgedaan door hogere chloorprijzen. Over het gehele jaar behaalde de Groep een bruto-marge van EUR 57,2 miljoen, een verbetering van EUR 15 miljoen ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De operationele kosten waren EUR 59,1 miljoen, EUR 6,9 miljoen lager dan in 2001. Dit weerspiegelt de voortdurende aandacht voor het verlagen van de operationele kosten. Het verlies van de Groep op de gewone bedrijfsvoering voor buitengewone baten en lasten bedroeg EUR 1,9 miljoen, tegenover EUR 23,8 miljoen over het voorgaande jaar. In dit resultaat is reeds verwerkt een negatief effect van EUR 3,6 miljoen als gevolg van valuta-effecten, tegenover een negatief effect van slechts EUR 0,3 miljoen over 2001. Terwijl alle bedrijfsonderdelen beter presteerden dan in het voorgaande jaar, blijft vooral de Compound and Film divisie een belangrijke bijdrage aan de Groepsresultaten leveren. Voornamelijk als gevolg van de lagere grondstofkosten, maar ook door de voortdurende inspanningen op het gebied van kostenreductie, realiseerde deze divisie een operationele winst van EUR 33,1 ­ EUR 8,0 miljoen meer dan in het voorgaande boekjaar. 1 of 4


In 2002 bedroegen de bijzondere lasten van de Groep EUR 11,8 miljoen. Deze hadden betrekking op de kosten die tot dusverre zijn gemaakt in verband met schadeclaims die te maken hebben met verkleuringen. De Groep heeft de toeleverancier van de grondstof die, naar wordt vermeend, verantwoordelijk was voor de verkleuringen, hierover juridisch aangesproken en zij blijft van mening dat de gemaakte kosten verhaalbaar zullen zijn op Press Release deze toeleverancier. Ingevolge de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor www.evc-int.com financiële verslaggeving heeft EVC deze kosten als een bijzondere last opgevoerd, maar om redenen van zorgvuldigheid de te verwachten inkomsten terzake niet opgevoerd. EVC verwacht echter deze kosten op de betrokken toeleverancier te kunnen verhalen. De bijzondere last van EUR 44,4 miljoen over 2001 hield verband met de start van het kostenreductieprogramma binnen de gehele Groep dat de vaste kosten omlaag moet brengen.
De netto financiële lasten bedroegen EUR 16,3 miljoen, iets meer dan over 2001, wat de gemiddeld hogere netto schuldenlasten in de loop van het jaar weerspiegelt. De Groep moest een bedrag van EUR 9,7 miljoen aan belastingen betalen, EUR 5,3 miljoen meer dan in het voorgaande jaar. Hiervan was EUR 6,6 miljoen het gevolg van het gedeeltelijk vrijvallen van een uitgestelde betaling uit de financiële vaste activa, wat het gebruik van fiscale verliezen uit voorgaande jaren weerspiegelt. Het netto resultaat over het boekjaar dat afliep op 31 december 2002 bedroeg een verlies van EUR 40,1 miljoen, tegenover een verlies van EUR 86,5 miljoen over 2001. Er wordt voorgesteld geen dividend uit te keren.
Kasstroom
De Groep liet over 2002 een netto uitstroom van kasmiddelen zien van EUR 27 miljoen voor financiering, vergeleken met een netto uitstroom van EUR 16,3 miljoen over het voorgaande jaar. Deze uitstroom was met name het gevolg van toegenomen bestedingen aan fysieke infrastructuur en uitgaven die verband hielden met het herstructureringsprogr amma binnen de gehele Groep.
Financiële positie
Per 31 december 2002 had de Groep een bruto schuldenlast van EUR 233,9 miljoen, EUR 12,5 miljoen lager dan aan het einde van het voorgaande boekjaar. Na aftrek van het kassaldo van EUR 36,1 miljoen bedroeg de netto schuldenlast per 31 december 2002 EUR 197,8 miljoen, een toename van EUR 27,5 miljoen ten opzichte van het voorgaande boekjaar.
Vooruitzichten
Aan het begin van 2003 bleven vraag en aanbod in de Europese PVC-industrie uit balans als gevolg van de voortdurende onzekerheid over het wereldwijde economische klimaat. Overeenkomstig het gebruikelijke seizoenspatroon trekt de vraag op dit moment weer aan, maar door de invloed van de huidige omstandigheden op de olieprijzen, en daardoor op die van ethyleen, blijven de marges per verkoopeenheid onder druk staan. Voor verdere inlichtingen:
John Hudson
Group Chief Financial Officer
Tel +44 2380 287043
Fax +44 2380 287046
2 of 4

European Vinyls Corporation NV ­ 2002 Resultaten


Boekjaar eindigend op Boekjaar eindigend op Press Release
31 December 2002 31 December2001 www.evc-int.com
(EUR in miljoenen) (EUR in miljoenen)
Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening
Netto omzet 1,053.8 1.071.6
Kostprijs van de omzet (996.6) (1,029.4)
Bruto-marge 57.2 42.2
Bedrijfslasten (59.1) (66.0)
Bedrijfsresultaat (1.9) (23.8)
Netto financiële baten en lasten (16.3) (13.9)
Buitengewone baten en lasten (11.8) (44.4)
Winst/(verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening
voor belastingen (30.0) (82.1)
Belastingen (9.7) (4.4)
Winst/(verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening
na belastingen (39.7) (86.5)
Minderheidsdeelneming (0.4) -
Netto resultaat (40.1) (86.5)
Winst/(verlies) per aandeel (in EUR)
Wpa gebaseerd op het gewogen gemiddeld aantal
uitstaande aandelen over de afgelopen 12 maanden -1.11 -2.82
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen 36,816,059 30,586,312
Informatie over de sectoren
Polymers*
Netto omzet 675.3 697.0
Bedrijfsresultaat (35.0) (48.9)
* Resultaten inclusief VCM/S-PVC, E-PVC en Catalysts & Additives
Compounds en Film
Netto omzet 378.5 374.6
Bedrijfsresultaat 33.1 25.1
3 of 4


Geconsolideerde balans

Per 31 December 2002 Per 31 December 2001 Press Release
(EUR in miljoenen) (EUR in miljoenen) www.evc-int.com
Activa
Vaste activa 374.7 407.2
Vlottende activa 314.8 286.9
Liquide middelen 36.1 76.1
Totale activa 725.6 770.2
Passiva
Eigen vermogen 208.7 257.9
Voorzieningen 49.0 53.9
Leningen 233.9 246.4
Handelscrediteuren en andere kortlopende schulden 234.0 212.0
Totale passiva 725.6 770.2
Boekjaar eindigend op Boekjaar eindigend op
31 December 2002 31 December 2001
(EUR in miljoenen) (EUR in miljoenen)
Verkort Geconsolideerd Overzicht van Kasstromen
Bedrijfsresultaat (1.9) (23.8)
Afschrijvingen en amortisatie 61.6 65.6
Mutatie in werkkapitaal (19.4) (25.3)
Netto financiële baten en lasten (11.1) (12.1)
Overig (20.0) (3.7)
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 9.2 0.7
Netto uitgaven voor aankoop van vaste activa (36.2) (17.0)
Netto kasstroom voor financieringsactiviteiten (27.0) (16.3)
4 of 4---- --

Deel: ' EVC International NV Verslag over de resultaten over het boekjaar 2002 '
Lees ook