Volker Wessels Stevin NV

Dit is een gezamenlijk persbericht van VolkerWessels en de familie Wessels

FAMILIE WESSELS WIL BOD IN CONTANTEN VAN EUR 21 PER AANDEEL UITBRENGEN OP ALLE AANDELEN VOLKERWESSELS

In aansluiting op het persbericht van 13 maart 2003, maken Koninklijke Volker Wessels Stevin nv ("VolkerWessels") en de familie Wessels bekend dat thans de verwachting gerechtvaardigd is dat overeenstemming kan worden bereikt tussen VolkerWessels en Victor Rijssen B.V. ("Victor Rijssen"), een investeringsmaatschappij van de familie Wessels, omtrent een openbaar bod op alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen in het kapitaal van VolkerWessels door Victor Rijssen tegen een prijs in contanten van EUR 21,00 per (certificaat van een) gewoon aandeel (cum dividend). De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van VolkerWessels verwachten het bod te zullen ondersteunen.

Positie van de heer D. Wessels
Zoals reeds gemeld in het persbericht van 13 maart jl., is besloten dat de heer D. Wessels, gedurende de periode dat de gesprekken over het verwachte bod gaande zijn, zijn werkzaamheden als lid van de Raad van Bestuur opschort en niet deelneemt aan de beraadslagingen van de Raad van Bestuur. De heer D. Wessels heeft dan ook niet deelgenomen aan het overleg van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur over het voorstel. De heer D. Wessels blijft wel zijn operationele werkzaamheden vervullen.

Victor Rijssen
Victor Rijssen is een nieuw opgerichte besloten vennootschap die handelt ten behoeve van de heer D. Wessels, de heer H. Wessels (directeur Volker Wessels Stevin Bouw en Vastgoedontwikkeling bv) en andere familieleden en waarin thans alle aandelen worden gehouden door Reggeborgh B.V. ("Reggeborgh"). De directie van Reggeborgh wordt gevormd door de heer D. Wessels die tevens alle aandelen in Reggeborgh houdt. Voor de afwikkeling van het bod zal Reggeborgh de aandelen in Victor Rijssen overdragen aan de op te richten Stichting Administratiekantoor Victor Rijssen met als doel de continuïteit en zelfstandigheid van VolkerWessels te waarborgen. Deze stichting zal daartegenover certificaten van aandelen uitgeven die direct of indirect voor de overgrote meerderheid zullen worden gehouden door leden van de familie Wessels.

De heer D. Wessels en de heer H. Wessels houden thans tezamen met overige familieleden zowel direct als indirect een totaal van circa 13% van de (certificaten van) gewone aandelen VolkerWessels.

Rationale
De redenen die de beursnotering van VolkerWessels aan Euronext Amsterdam rechtvaardigen lijken beperkt. Mede als gevolg van de lage waardering van het aandeel, is een belangrijk argument voor een beursnotering, namelijk het aantrekken van kapitaal, nauwelijks aanwezig. Het aantrekken van nieuw kapitaal ligt, gegeven de strategie van de onderneming, ook voor de komende tijd niet voor de hand. Daarnaast is de bindende werking van personeelsopties beperkt door het ontbreken van een duidelijke relatie tussen de koersontwikkeling en de operationele resultaten van VolkerWessels. Tegen deze achtergrond en gegeven de expertise en affiniteit van de heer D. Wessels verwelkomt VolkerWessels het voorgenomen bod door Victor Rijssen. Tevens wordt de continuïteit en identiteit van VolkerWessels gewaarborgd.

Structuur van de transactie
Victor Rijssen heeft zich gecommitteerd aan voortzetting van de huidige structuur en strategie van VolkerWessels. Het is de bedoeling dat VolkerWessels haar activiteiten zal voortzetten op dezelfde wijze als tot nu toe. Dat betekent onder meer dat het structuurregime zal worden gehandhaafd tot minimaal 1 januari 2006 en dat thans geen wijzigingen zullen plaatsvinden in de samenstelling van de Raad van Commissarissen en op initiatief van Victor Rijssen geen wijzigingen zullen plaatsvinden in de samenstelling van de Raad van Bestuur van VolkerWessels.


Victor Rijssen wenst ook de solide financiële positie van VolkerWessels, van groot belang voor de continuïteit en het verwerven van opdrachten, te waarborgen. De activa van VolkerWessels zullen dan ook niet tot zekerheid dienen voor financiering van het voorgenomen bod, noch zal, indien het bod slaagt en de overname wordt geëffectueerd, herfinanciering plaatsvinden ten laste van de activa van VolkerWessels of haar dochtervennootschappen. Tevens is met betrekking tot de door Victor Rijssen in het kader van het voorgenomen openbaar bod te verwerven (certificaten van) gewone aandelen VolkerWessels overeengekomen dat deze (certificaten van) gewone aandelen niet zullen worden vervreemd tot 1 januari 2006.

De voorgenomen transactie zal geen negatieve gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden bij VolkerWessels. Victor Rijssen overweegt in plaats van het huidige incentive programma voor het management een nieuw programma in te stellen na een succesvolle afronding van het bod.

Zodra definitieve overeenstemming is bereikt, zal de overname worden geëffectueerd door een openbaar bod van Victor Rijssen op alle uitstaande (certificaten van) gewone aandelen van VolkerWessels. Een due diligence onderzoek door Victor Rijssen is geen voorwaarde voor het uitbrengen van een bod.

Voorwaarde voor gestanddoening van het bod is dat tenminste 95% van de (certificaten van) gewone aandelen van VolkerWessels wordt aangemeld. Voorts gelden als voorwaarden voor de gestanddoening van het openbaar bod onder meer:
(i) goedkeuring van de betreffende mededingingsautoriteiten; (ii) voor het einde van de aanmeldingstermijn hebben zich geen feiten of omstandigheden voorgedaan anders dan feiten of omstandigheden de ondernemingen van VolkerWessels of haar dochtermaatschappijen betreffende die Victor Rijssen ten tijde van de openbare mededeling van de prijs niet bekend waren of hoefden te zijn en die van zodanig essentiële aard zijn dat in redelijkheid niet van Victor Rijssen verwacht kan worden dat zij het bod gestand doet;
(iii) beëindiging van de optieovereenkomst tussen VolkerWessels en Stichting Aandelenbeheer VolkerWessels onder voorwaarde van gestanddoening van het bod; (iv) instemming door algemene vergadering van aandeelhouders van VolkerWessels met een statutenwijziging waarbij o.a. de (financierings)preferente aandelen zullen worden afgeschaft en prioriteitsaandelen gecreëerd, een en ander onder voorwaarde van gestanddoening van het bod en beëindiging van de notering van de certificaten van gewone aandelen van VolkerWessels;
(v) een besluit van de bevoegde organen van VolkerWessels tot uitgifte van twee prioriteitsaandelen aan Victor Rijssen, een en ander onder voorwaarde van gestanddoening van het bod en beëindiging van de notering van de certificaten van gewone aandelen van VolkerWessels;
(vi) een besluit van de bevoegde organen van VolkerWessels leidende tot decertificering van de gewone aandelen VolkerWessels, een en ander onder voorwaarde van gestanddoening van het bod en beëindiging van de notering van de certificaten van gewone aandelen van VolkerWessels; en
(vii) tot en met sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn heeft de Autoriteit Financiële Markten in verband met het bod geen mededeling gedaan dat het bod in strijd is met Hoofdstuk IIA van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, in welk geval de effecteninstellingen conform artikel 32a van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 niet zouden mogen meewerken aan de afwikkeling van het bod. Indien het bod gestand wordt gedaan, ligt het in de bedoeling van Victor Rijssen en VolkerWessels om de beursnotering van certificaten van gewone aandelen van VolkerWessels aan Euronext te beëindigen, zodra Euronext dat toestaat.

Verdere procedure
Gedurende de komende weken zullen beide ondernemingen verdere stappen zetten om volledige overeenstemming over de transactie te bereiken. Indien definitieve overeenstemming wordt bereikt, zal het biedingsbericht naar verwachting medio april 2003 worden gepubliceerd. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van VolkerWessels streven ernaar tijdens de


algemene vergadering van aandeelhouders die op 7 mei 2003 wordt gehouden het bod met de aandeelhouders van VolkerWessels te bespreken.

De bevoegde mededingingsautoriteiten, het secretariaat van de SER, de Autoriteit Financiële Markten en Euronext worden c.q. zijn geïnformeerd over het voorgenomen bod. De betrokken vakbonden zijn op de hoogte gesteld. De centrale ondernemingsraad van VolkerWessels zal een adviesaanvraag worden voorgelegd.

VolkerWessels wordt geadviseerd door Kempen & Co en Houthoff Buruma. De Raad van Commissarissen heeft zich voorzien van een eigen financieel en juridisch adviseur, te weten ABN AMRO en De Brauw Blackstone Westbroek. Victor Rijssen wordt geadviseerd door ING Investment Banking, Stibbe en KienhuisHoving.

Dit persbericht is een openbare mededeling als bedoeld in artikel 9b lid 2 sub a van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995.

Rotterdam/Rijssen, 24 maart 2003

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Waltmans, +31 (0)6 110 07 399.
---- --

Deel: ' Familie Wessels wil bod uitbrengen op alle aandelen VolkerWessels '
Lees ook