Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

12-03-2003
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan "de Ploen-Zuid"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken hierbij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van donderdag 13 maart 2003 gedurende vier weken voor eenieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad bij besluit van 17 februari 2003, nr. 2003/II-9, gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ''De Ploen-Zuid''.

Het bestemmingsplan "De Ploen-Zuid'' voorziet in de bouw van maximaal 300 woningen in het gebied dat globaal is gelegen ten zuiden van de Hogeweg, ten oosten van de Westsingel, ten noorden van de Rijksweg en ten westen van De Steeg in Duiven. Met het woningbouwplan wordt tegemoet gekomen aan de woningbehoefte voor de kern Duiven op de middellange- en lange termijn. Tevens voorziet het plan in een woon-zorg-terp en in een werkterp voor zakelijke dienstverlening.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad onder meer de volgende wijzigingen aangebracht op de plankaarten en in de voorschriften:

wijziging van de noordelijke bestemmingsplangrens, zodat de Hogeweg buiten het bestemmingsplan ligt;

wijziging van het bouwvlak perceel Rijksweg 3c;

wijziging situering hindercirkel ter hoogte van perceel Hogeweg 10 en wijziging bestemming 'Groen' met de nadere aanduiding 'S' in de bestemming 'Groene ruimte' volgens een daartoe in de planvoorschriften toegevoegde artikel 8a;

ten aanzien van de bebouwingsgrens op de meest oostelijk gesitueerde woon-zorg-terp, wijziging van de bestemming 'wonen en zorg' in de bestemming 'groen' met de nadere aanduiding 'medegebruik voor woondoeleinden';

wijziging van het bouwvlak perceel Rijksweg 11a en wijziging van gedeeltelijk de bestemming 'groen' in de bestemming 'Wonen I';

wijziging van de plankaart en de doeleindenomschrijving artikel 6 'Wonen en zakelijke dienstverlening' in 'Zakelijke dienstverlening';

wijziging van de rode stippellijnaanduiding betreffende de begrenzing van de aangewezen gronden als bedoeld in artikel 13, lid 1 van de WRO, ter plaatse van voornoemde wijzigingen m.b.t. het perceel Rijksweg 11a en de gewijzigde bestemming van de gronden nabij het perceel Hogeweg 10.

Zij die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening hun zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de genoemde termijn (13 maart tot en met woensdag 9 april 2003) bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX in Arnhem, schriftelijk bedenkingen indienen tegen het bestemmingsplan "De Ploen-Zuid".

Met betrekking tot de wijzigingen, die de gemeenteraad bij de vaststelling in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp heeft aangebracht, kan een ieder gedurende de bovengenoemde termijn bij Gedeputeerde Staten schriftelijk bedenkingen indienen.

Voor inzage van de stukken en verdere informatie kan men zich wenden tot de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Grondzaken. Deze afdeling is gevestigd aan de Kastanjelaan 3 te Duiven en is iedere werkdag geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. Voor inzage van de stukken buiten de openingstijden kan telefonisch een afspraak worden gemaakt (0316-279383 - dhr. R. van Heugten).

Deel: ' Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'de Ploen-Zuid' ter inzage '
Lees ook