Vilenzo International NV

PERSBERICHT

(10 maart 2003)

2002 het jaar van herstructurering
positief effect hiervan op termijn
incidenten drukken de winst 2002

 Kernpunten:      Jaar 2002  Jaar 2001 1. netto-omzet:    E 171,4 miljoen  E 195,2 miljoen 2. nettoresultaat vóór  afschrijving goodwill:  E  5,0 miljoen E  8,6 miljoen 3. nettoresultaat na  afschrijving goodwill:  E  1,4 miljoen E  5,1 miljoen 4. bedrijfsresultaat:   E 10,7 miljoen E 16,2 miljoen 5. winst per gewoon aandeel: E 1,07    E 2,00 6. dividendvoorstel  per gewoon aandeel:   E 0,54    E 1,00 
Resultaten:
Het nettoresultaat over 2002, zijnde de winst na belastingen en vóór afschrijving goodwill, is gedaald met
E 3,6 miljoen tot E 5,0 miljoen (2001: E 8,6 miljoen). De winst per aandeel vóór afschrijving goodwill is dientengevolge gedaald met E 0,93 tot E 1,07 (2001: E 2,00).
De netto-omzet in deze periode is gedaald met E 23,8 miljoen tot E 171,4 miljoen (2001: E 195,2 miljoen).

De betreffende omzetdaling wordt grotendeels veroorzaakt door het stopzetten van de verliesgevende verkoopactiviteiten in het eerste halfjaar en door achterblijvende voorraadverkopen (never out of stock programma's) vanwege de slechte gang van zaken in de detailhandel. De eigen retailomzet heeft vooral in het vierde kwartaal een sterke daling laten zien.

De winstdaling wordt veroorzaakt door zowel voornoemde omzetdaling, als door een reorganisatie bij de business unit Tricotop (damestricot) in het vierde kwartaal 2002. De nasleep van de eerder gemelde herstructurering bracht nog kosten met zich, terwijl de omzet reeds was weggevallen. Bij het eindresultaat 2002 is hiermee volledig rekening gehouden.
De brutomarge is evenwel gestegen naar 44,6% (2001: 42,4%). De stijging van de brutomarge wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van niet-renderende omzet. Het bedrijfsresultaat is gedaald met E 5,5 miljoen tot
E 10,7 miljoen (2001: E 16,2 miljoen).

Gang van zaken in 2002:
Vilenzo kijkt terug op een zeer bewogen jaar.
Naast de herstructurering zijn er op bestuurlijk niveau een aantal mutaties doorgevoerd. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 23 april 2002 heeft oprichter de heer Vilé de voorzittershamer officieel overgedragen aan de heer Van Loon. De heer Vilé is bij deze gelegenheid benoemd tot commissaris. Eveneens is de heer Hoogendoorn tot commissaris benoemd. De heren Simons en Van Leeuwen zijn afgetreden als commissaris. De heer De Vree heeft in september 2002 zijn functie ter beschikking gesteld, vanwege verschil van inzicht over het te voeren beleid.
In het kader van de uitvoering van haar hernieuwde strategie (met name de focus op design, marketing en sales) heeft Vilenzo een aantal niet-renderende activiteiten afgestoten en een aantal activiteiten beëindigd. Deze herstructurering betrof:
de beëindiging van de private label kinderkledingactiviteiten in Nederland;
de beëindiging van de eigen distributieactiviteiten in Amerika;
de verkoop van de productie- en verkoopactiviteiten in Pakistan;
het (tijdelijk) stopzetten van de productie- en verkoopactiviteiten op Madagaskar;
het stopzetten van de breiactiviteiten in Nederland bij Tricotop;
het integreren van de Jeep-activiteiten in de Bad Boys-organisatie;
het integreren van de Dobber-activiteiten in de Salty Dog-organisatie.

De activiteiten op Madagaskar zijn pas in december weer op verkleinde schaal opnieuw opgestart. Doel blijft om de fabriek aldaar te verkopen, waarbij de mogelijkheden van een management buy-out zullen worden onderzocht.
De Raad van Bestuur is blij deze stappen te hebben genomen mede gezien de huidige economische situatie.

Recente gebeurtenissen in 2003
Eveneens in het kader van de hernieuwde strategie (internationalisering) heeft Vilenzo een licentieovereenkomst gesloten voor het merk Georges Rech, voor productgroepen binnen het herensegment. Het Franse modebedrijf Georges Rech exploiteert wereldwijd inmiddels zo'n 90 dameswinkels en 9 herenwinkels (franchise). Vilenzo maakt hiermee haar entree op de Franse markt. Het bestaande salesteam voor Georges Rech-heren blijft intact. Vilenzo zal de heren-franchisewinkels, in samenwerking met onafhankelijke retailers, uitbreiden. Tevens zullen de merken Jaguar en Van Gils via deze organisatie hun intrede in Frankrijk doen.
Er is een licentieovereenkomst gesloten met het Chinese Good Baby (350 department stores) voor distributie van het merk Cakewalk.
Er is een importeursovereenkomst gesloten met het Sloveense productiebedrijf Mura voor Oost-Europa voor in eerste instantie de merken Jaguar en Van Gils.


Mission Statement:
Vilenzo heeft haar Mission Statement bijgesteld. Het nieuwe Mission Statement luidt als volgt:
Modeconcern Vilenzo International N.V. wil met haar kernactiviteiten - het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van merken- en collectiestrategieën - een toonaangevende positie in de internationale markt bereiken. Door een goede samenwerking met afnemers wil Vilenzo merk- en productwaardering van de consument verkrijgen.


Doelstellingen:

Vilenzo International N.V. heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:

Financieel:
Een gestage groei van de winst per aandeel (voor afschrijving goodwill). Hiervoor is de winst per aandeel van E 1,07 over 2002 het uitgangspunt;
Een dividenduitkering, voor zover de omstandigheden dit toelaten, van circa 50% van het nettoresultaat, naar keuze van de aandeelhouders in contanten of in de vorm van stockdividend;
3. Een solvabiliteitsratio - de verhouding garantievermogen ten opzichte van totaal vermogen - van groter of gelijk aan 30%.

Operationeel:
Centralisatie van ondersteunende activiteiten;
Resultaatverbetering door procesverbetering (concernfilosofie);
Focus op verdere uitbouw van de groep, zowel nationaal als internationaal;
Kostenbesparing en -efficiency.


Strategie:

Vilenzo richt zich op versterking van kwaliteit en efficiency van de huidige activiteiten-, product- en merkenportfolio, alsmede op de uitbouw hiervan middels overnames en/of strategische samenwerkingsverbanden. Vilenzo wil dit bereiken door:
Segmentering naar de verschillende distributiekanalen (heren, dames, kinderen en overig);
Focus op design, marketing en sales;
Versterking van de merkenpositionering;
Realisatie van synergievoordelen en verder verbeteren van de efficiency;
Internationalisering.
Dit moet leiden tot omzetgroei en verbetering van de netto rendementen.

Vooruitzichten:
De inmiddels ingezette strategiewijziging en gerealiseerde herstructureringen zullen op termijn zeker een positief effect hebben op de resultaatontwikkeling. De Raad van Bestuur verwacht daarom een verbetering van de winstgevendheid voor het boekjaar 2003 op basis van de huidige situatie. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april as. wil de Raad van Bestuur hierover meer toelichten.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden voorgesteld een stockdividend ad E 0,54 per aandeel uit de algemene reserve of naar keuze van de aandeelhouder uit de agioreserve vast te stellen. De omruilverhouding van het stockdividend zal bekend worden gemaakt tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

 Belangrijke data: 23 april 2003:  Algemene Vergadering van Aandeelhouders 4 september 2003: Halfjaarcijfers 2003 8 maart 2004:  Jaarcijfers 2003 21 april 2004:  Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2 september 2004: Halfjaarcijfers 2004 
Tilburg, 10 maart 2003
VILENZO INTERNATIONAL N.V.
Raad van Bestuur

Voor nadere inlichtingen: Th.P.J. van Loon (CEO) tel. 013 5946800 www.vilenzo.com R.J.M. van Riel (CFO)

Bijlagen: 2

Bijlage 1 bij het persbericht van Vilenzo International N.V. per 10 maart 2003

 Geconsolideerde balans (x E 1.000)    31 december 2002 31 december 2001 Activa Immateriële vaste activa   28.537  31.484 Materiële vaste activa  10.699  12.085 Voorraden  53.913  48.126 Vorderingen  32.398  33.094 Liquide middelen     378    1.344 Balanstotaal   125.925   126.133 Passiva Eigen vermogen[1]  42.232  41.620 Langlopende schulden     7.261  10.948 Kortlopende schulden    76.432    73.565 Balanstotaal   125.925   126.133 _____________________________________________________________ Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x E 1.000)    2002   2001 Netto-omzet[2]  171.400  195.176 Voorraadmutaties    4.317   4.003 Overige bedrijfsopbrengsten    378    669 Som der bedrijfsopbrengsten  176.095   199.848 Kosten van grond- en hulpstoffen  99.298  116.348 Personeelskosten 30.848  31.757 Afschrijvingen vaste activa 3.189  2.808 Overige bedrijfskosten   32.074   32.765 Som der bedrijfslasten   165.409   183.678 Bedrijfsresultaat  10.686  16.170 Financiële baten en lasten   -5.574    -4.191 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  5.112  11.979 Belastingen   -106     -3.356 Nettoresultaat vóór afschrijving goodwill   5.006  8.623 Afschrijving goodwill  3.566    3.569 Nettoresultaat  1.440  5.054 
Bijlage 2 bij persbericht 10 maart 2003

Profiel Vilenzo International N.V.:

Modeconcern Vilenzo International N.V. wil met haar kernactiviteiten - het ontwikkelen, onderhouden en uitbouwen van merken- en collectiestrategieën - een toonaangevende positie in de internationale markt bereiken. Aandelen Vilenzo zijn sinds 1991 genoteerd aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.

Vilenzo stelt zich op als een concern. In samenwerking met de verschillende business units wordt de strategie geformuleerd, geïmplementeerd en gecoördineerd. Om de verschillende distributiekanalen optimaal te bedienen is de onderneming ingedeeld in de volgende segmenten: heren, dames, kinderen en overig. Binnen de segmenten ligt de nadruk op design, marketing en sales.

Vilenzo is marktleider in Nederland op het gebied van formele herenkleding, tricotbovenkleding voor dames en kinderkleding. Het combineren van merkkleding en -schoenen met private labelconcepten stelt de onderneming in staat een totaalaanbod aan haar afnemers te doen. Deze sterke basis vormt een goed uitgangspunt voor verdere internationale ontwikkelingen.


---
Het garantievermogen bedraagt E 55,3 miljoen (2001: E 60,4 miljoen)
Verdeeld naar segmenten: Heren 47% (2001: 48%), Dames 17% (2001: 18%), Kinderen 26% (2001: 25%), Overig 10% (2001: 9%)


---- --

Deel: ' Incidenten drukken winst 2002 Vilenzo International NV '
Lees ook