Ingezonden persbericht

Individuele Behandeling Afvalwater voor buitengebieden

Nieuwe wet in 2005 van kracht

De Tweede Kamer heeft in een wet vastgelegd dat per 1 januari 2005 het huishoudelijk afvalwater in de buitengebieden niet meer ongezuiverd geloosd mag worden. Het doel is bodem en oppervlaktewater zoveel mogelijk te beschermen tegen verontreinigingen. Percelen die nog niet zijn aangesloten op het riool, moeten per 1 januari 2005 zijn voorzien van een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA). De gemeente Zwolle start een voorlichtingscampagne om de bewoners van de buitengebieden te informeren over deze nieuwe wet. De gemeente zet de komende maanden de gevolgen van deze wet op een rij en hoopt de bewoners tegemoet te kunnen komen in de maatregelen die zij moeten treffen.

In principe moeten alle woningen op de riolering zijn aangesloten en de gemeente is wettelijk verplicht die aan te leggen In de buitengebieden is dat lastiger en duurder dan in de stad zelf, omdat de bebouwing verspreid is. Op veel plaatsen heeft de gemeente daarom drukriolering aangelegd. Een pompje pompt het afvalwater van n of meerdere woningen naar de gewone riolering. Als de gemiddelde aansluitkosten voor de gemeente hoger worden dan 7.552 per perceel, of in kwetsbaar gebied hoger dan 10.788, kan de provincie de gemeente ontheffen van de verplichting tot rioolaanleg. Vanaf 1 januari 2005 is het ongezuiverd lozen van afvalwater wettelijk niet meer toegestaan. De gemeente zoekt daarom naar goedkopere oplossingen om het huishoudelijke afvalwater gezuiverd te krijgen.

IBAs
Als het huishoudelijk afvalwater niet via het riool kan worden geloosd, kan een IBA uitkomst bieden. Een IBA is een tank van kunststof of beton waarin het afvalwater wordt gezuiverd. De tanks zijn ingedeeld in drie klassen, op basis van hun zuiveringsprestatie: klasse 1, 2, 3A en 3B. In een klasse 1 tank worden alleen de bezinkbare verontreinigende stoffen omgezet in slib. Bij een klasse 2 en 3 gebeurt dat met veel meer stoffen. Er zijn voor alle klassen veel verschillende systemen op de markt en er komen er nog steeds nieuwe bij. Een bewoner is vrij in het kiezen van een systeem, zolang het zuiveringsresultaat gelijkwaardig is aan de standaard klasse 1, 2 of 3 IBA. De gemeente zoekt nog uit of het acceptabel is om huishoudelijk afvalwater te lozen op een mestkelder die nog actief wordt gebruikt. Voor bedrijfsafvalwater, zoals melkspoelwater, blijven de nu bestaande milieuregels gelden. In sommige gevallen kan het aantrekkelijk zijn melkspoelwater samen met het huishoudelijk afvalwater op een IBA klasse 3 te lozen. In het verloop van de voorlichtingscampagne zal veel aandacht besteed worden aan de vele mogelijkheden die er zijn.

Komt u in aanmerking voor een IBA?
Er zijn in Zwolle enkele gebieden die nog niet op de riolering zijn aangesloten, maar waar de bebouwing wl dicht op elkaar staat. De gemeente onderzoekt nog of hier drukriolering mogelijk is. De betreffende bewoners zijn hiervan op de hoogte. Als u niet tot deze groep bewoners behoort, wl in het buitengebied woont, maar uw perceel nit is aangesloten op een (druk)riolering, dan kunt u ervan uitgaan dat er bij u een IBA moet worden aangesloten. Woont u dichtbij een uitbreidingsgebied, zoals Hessenpoort of Stadshagen, dan bekijkt de gemeente de aansluitmogelijkheden op de riolering van dit gebied.

Kosten
De IBA is er in diverse klassen. Het plaatsen van een IBA klasse 1 kost maximaal zo'n 4.000. Klasse 2 heeft een beter milieurendement en kost maximaal 6.500. Een klasse 3 IBA kost tussen de 7.500 en 9.000 De gemeenteraad van Zwolle moet nog beslissen welke klasse IBA er minimaal in het buitengebied moet worden geplaatst. Van de ongeveer 350 percelen liggen er twaalf in kwetsbaar gebied. Dat is gebied met een hogere natuurwaarde. Daar is in elk geval minimaal IBA klasse 2 verplicht. Het gaat dan om het Engelse Werk, een gedeelte van de Schellerdijk en Schellerenkweg en een klein gedeelte van de Holtenbroekerdijk.
De gemeente onderzoekt eventuele subsidiemogelijkheden voor de bewoners in het buitengebied.
Hoewel wettelijk gezien iedere bewoner zelf voor zijn eigen IBA moet zorgen, zal de gemeente Zwolle de bewoners over de aanschaf nog uitgebreid voorlichten.

Woonboten
Ook het huishoudelijk afvalwater van woonbootbewoners moet in principe worden gezuiverd. In de binnenstad kunnen nog veel boten op de riolering worden aangesloten. Voor een aantal boten moet de gemeente riolering aanleggen, maar er zijn ook boten die gebruik moeten maken van een IBA. Omdat het aanbrengen van technische voorzieningen aan boord en het transport van het afvalwater naar de vaste wal ingewikkeld is, onderzoekt de gemeente nog de mogelijkheden. De kosten voor plaatsing van een IBA zijn in ieder geval hoger dan bij een woning aan de wal. Het beleid voor de recreatievaart en de beroepsvaart moet nog nader door de gemeente worden vastgesteld.

En nu verder
Dit artikel is de eerste stap in de voorlichtingscampagne. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de kostenramingen voor de aanleg van enkele drukrioleringsprojecten. De hoogte van de gemiddelde aansluitkosten per perceel bepalen of de projecten worden uitgevoerd of niet. De betreffende bewoners krijgen hiervan over ongeveer een maand bericht. Dit voorjaar wordt de ontheffing door de provincie afgehandeld en krijgen de bewoners officieel bericht als ze voor een eigen voorziening moeten zorgen. Voor de zomervakantie informeert de gemeente de bewoners van de buitengebieden over het vastgestelde beleid. Op informatieavonden kunnen bewoners uitvoerige voorlichting krijgen over de IBAs, de aanschaf en het gebruik ervan en de eventuele subsidiemogelijkheden.


---
Als het persbericht niet goed overkomt of als u lle actuele persberichten wilt zien:
https://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf/V_LUSCW/73FDA042AE0928F1C12568AF00420EC6

Als het bericht uit het gemeenteblad Wijzer niet goed overkomt of als u alle actuele berichten wilt zien:
https://www.zwolle.nl/cms/cms.nsf/V_LUSCW/05E53E93C32E14B041256A060046715B

Wilt u uw abonnement op e-nieuws van de Gemeente Zwolle opzeggen? Dat kan door een leeg e-mailbericht te sturen aan afmelden@zwolle.nl


---

Deel: ' Individuele Behandeling Afvalwater voor buitengebieden '
Lees ook