Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 23 augustus 2001.

HOORZITTING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN

De Commissie voor de Bezwaarschriften komt op woensdagmiddag 29 augustus 2001 in een openbare hoorzitting bijeen. Op de agenda staat het volgende bezwaarschrift:

1. 15.00 uur- 15.30 uur : Salverda Bouwbedrijf : bezwaar tegen de toepassing van bestuursdwang én het bevel tot afdekking van drie depots grond op het terrein Hessenweg 70 te Hattem in verband met asbest.

COMMISSIEVERGADERING

De commissie Bestuur, Financiën en Organisatie komt op maandag 27 augustus, aanvang 20.00 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis in een openbare vergadering bijeen. De agenda luidt als volgt:
1. Opening

2. Spreekrecht burgers.

3. Verslag van de vergadering d.d. 11 juni 2001.
4. Gemeenterekening 2000

5. Meerjarenplan en begroting 2002 - 2005 Regio IJssel-Vecht.
6. Resultaten euromonitor gemeenten.

7. Projecten in het kader van dualisme en lokale democratie.
8. Werkbezoek Commissaris der Koningin.

9. Hanzedagen Brugge - raadsexcursie.

10. Aanpassing delegatiebesluit.

11. Mededelingen door de voorzitter.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van de verzoeken om vrijstelling bestemmingsplan voor:

* het uitbreiden en veranderen van een woning op het perceel Rietkamp 66 te Hattem.

* het uitbreiden en veranderen van een woning op het perceel Gaedsberghweg 74 te Hattem.

* het uitbreiden en veranderen van een woning op het perceel Zandkamp 25 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen, respectievelijk: bestemmingsplan "Hattem III", bestemmingsplan "Hattem III"en bestemmingsplan "Darp".

De vrijstellingsverzoeken liggen met ingang van 24 augustus 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* het oprichten van een kantoor met een tijdelijke instandhouding, Oostersedijk 4.

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het oprichten van een duivenhok, Klaverkamp 5.
Voor nadere informatie : Sector R.O.B.
Personen die door het besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Hattem, 23 augustus 2001.

Deel: ' Informatierubriek gemeente Hattem '
Lees ook