Gemeente Capelle a/d IJssel

Inspraakavond wijzigingsplan Bermensteijn

Op donderdag 6 maart 2003 organiseert de gemeente een inspraakbijeenkomst over het wijzigingsplan Bermensteijn. Tijdens deze bijeenkomst kunnen belangstellenden mondeling op het plan reageren. De inspraakbijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis, Rivierweg 111.

De inspraakbijeenkomst is onderdeel van de inspraakprocedure voor het wijzigingsplan Bermensteijn. Het college van burgemeester en wethouders wil de gemeenteraad namelijk adviseren om, door middel van een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, medewerking te verlenen aan een gebruikswijziging van een deel van het woongebouw Bermensteijn aan de Bazuin 2. Door middel van een inspraakprocedure wordt iedereen in de gelegenheid gesteld op dit voornemen te reageren.

Het wijzigingsplan is opgesteld door Woningpartners. In de west- en noordwestvleugel van het gebouw is het de bedoeling om de functie van een aantal wooneenheden te wijzigen in thuiszorg, aangevuld met verzorgings- en verpleeghuiszorg. In totaal gaat het om circa 9 tot 12 eenheden begeleid wonen en circa 4 kamers voor kortdurende opname met de garantie op 24 uur zorg per dag voor alle bewoners van Bermensteijn.

Omdat de voorgestelde functiewijziging niet past binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Schollevaar, uitwerkingsplan Deelplan 2 Schollevaar kan alleen medewerking worden verleend aan het wijzigingsplan door middel van een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Overeenkomstig de inspraakverordening ligt het plan met ingang van 6 februari 2003 gedurende een termijn van zes weken voor iedereen ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis, Rivierweg 111. Tijdens deze periode kan iedereen schriftelijk reageren op het wijzigingsplan. Deze reacties moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Deel: ' Inspraakavond wijzigingsplan Bermensteijn Capelle '
Lees ook