Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=419661Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken Asiel- en Migratiezaken (DPC/AM) Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 27 augustus 2001 Auteur Drs R.F.N.W. Wols
Kenmerk DPC/AM-294/01 Telefoon +31-70-348.49.13
Blad /2 Fax +31-70-348.50.46
Bijlage(n) E-mail roderick.wols@minbuza.nl
Betreft Internationale Conventie Migrerende Werknemers

Zeer geachte voorzitter,

Zoals toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling op 1 en 2 november 2000, en zoals gevraagd door de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken bij brieven van 19 april en 11 juli, wil ik u hierbij, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, als volgt informeren over de mogelijke strijdigheid van de Internationale Conventie Migrerende Werknemers met de Nederlandse wetgeving op dit terrein (Koppelingswet).

In reactie op de vraag van het lid Koenders aan de regering om de beoogde Conventie voor te leggen aan de Raad van State met het verzoek advies uit te brengen over de eventuele dissociaties/discrepanties met de Nederlandse wetgeving, heb ik in schriftelijke antwoorden bij de begrotingsbehandeling (Handelingen 18-1385/6 vergaderjaar 2000-2001) reeds als volgt geantwoord:

"De regering heeft begin 1998 geoordeeld dat het op 18 december 1990 te New York tot stand gekomen VN-verdrag voor de bescherming van de rechten van de migrerende werknemers en hun gezinnen onder de categorie valt van "verdragen t.a.v. waarvan besloten is dat partij worden onder de huidige omstandigheden niet wenselijk is, maar t.z.t. onder gewijzigde omstandigheden misschien wel". Dit regeringsstandpunt is middels de jaarlijkse rapportage over verdragen aan de Kamers medegedeeld in een brief van 17 februari 1998. Zoals daarin wordt vermeld, staan enkele bepalingen van dit Verdrag op gespannen voet met de huidige Nederlandse regelgeving, met name de Koppelingswet.

Voor bevestiging van dit regeringsstandpunt kan tevens verwezen worden naar de beantwoording van soortgelijke vragen van het lid Apostolou, van 10 april 1998. Het standpunt van de regering, (...), is sindsdien niet gewijzigd. Er bestaat nog altijd strijdigheid tussen het Verdrag en de Nederlandse Koppelingswet.

Gezien deze strijdigheid met Nederlandse wetgeving, bestaat er geen aanleiding om deze kwestie voor te leggen aan de Raad van State. Aan de Raad van State worden bovendien gewoonlijk slechts verdragen ter advisering voorgelegd, indien de Regering meent dat partij worden gewenst is."

Het regeringsstandpunt ten aanzien van de Conventie en Nederlandse wetgeving is ongewijzigd. Zoals toegezegd ben ik in contact getreden met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de suggestie van de heer Koenders om onafhankelijk advies in te winnen over de mogelijke strijdigheid tussen de Conventie en de Koppelingswet. Op basis daarvan kom ik tot de volgende conclusies:

de wenselijkheid om de Conventie migrerende werknemers te ratificeren is in 1992/1993 onderwerp geweest van uitvoerig overleg en onderzoek. Naar aanleiding daarvan heeft het kabinet afgezien om tot ratificatie over te gaan, omdat de Conventie geen onderscheid maakt tussen legaal en illegaal verblijvende arbeidsmigranten;

de Conventie voorziet in gelijke rechten voor vreemdelingen die zich zowel illegaal als legaal in het gastland ophouden; een bepaling die strijdig is met de Koppelingswet, die illegaal verblijvende vreemdelingen uitsluit van door bestuursorganen verstrekte voorzieningen, uitkeringen en vergunningen. Ook bij de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 is er niet getornd aan de uitgangspunten van de Koppelingswet;

geen van de andere EU-lidstaten heeft de Conventie geratificeerd;

de verwachting is derhalve dat een onafhankelijk juridisch onderzoek naar de mogelijke strijdigheid tussen de strekking van het Convenant en de nationale wetgeving op dit terrein niet tot nieuwe gezichtspunten zal leiden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

===

Deel: ' Internationale Conventie Migrerende Werknemers '
Lees ook