Imtech NV

Imtech / Nieuws
Imtech Persbericht

11 maart 2003

Jaarcijfers 2002: Imtech ligt goed op koers


- EBITA: 76,3 miljoen euro (+ 14,9%; autonoom: + 8,3 %)
- Omzet: 2,0 miljard euro (+ 12,5%; autonoom: + 2,4%)
- Sterke toename resultaat in Duitsland (EBITA: + 34,6%)
- Orderportefeuille neemt met 4,4% toe tot 2,1 miljard euro
- Gezonde balansverhoudingen gehandhaafd

- Aantrekkelijk dividendrendement (8,5% op slotkoers)
Dr. ir. R.J.A. (René) van de Bruggen, voorzitter Raad van Bestuur Imtech N.V.: 'Onze strategie, gericht op bundeling van de technische kerncompetenties elektrotechniek, ICT en werktuigbouw, blijkt succesvol. Onder moeilijke marktomstandigheden is Imtech er voor het tiende achtereenvolgende jaar in geslaagd omzet en resultaat (EBITA) te laten toenemen, zowel autonoom als door middel van acquisities. Vooral de resultaten in Duitsland ontwikkelden zich goed. Bovendien vertoonden de activiteiten in de industrie, infra en op de maritieme markt een gezonde groei. Imtech beschikt thans over vooraanstaande marktposities in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg. Op dit moment wordt met name gekeken naar versterking van de posities in Engeland en Spanje door middel van aanvullende overnames. De goede netto kaspositie en gezonde balansverhoudingen maken dit mogelijk. Mede dankzij de goed gevulde orderportefeuille wordt de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien. Naar de huidige inzichten zullen omzet en resultaat (EBITA) in 2003 naar verwachting verder toenemen.'

Redelijk goed 2002
De Europese technische dienstverlener Imtech N.V. heeft een redelijk goed jaar 2002 achter de rug, zeker gelet op de aanhoudend slechte marktomstandigheden voor ICT en telecom. De markten voor technische dienstverlening in de industrie en de infra, en de maritieme markt ontwikkelden zich daarentegen goed. Onder die wisselende marktomstandigheden wist Imtech op vergelijkbare basis¹ een goede stijging van de omzet te realiseren van 12,5% tot 2,0 miljard euro (2001: bijna 1,8 miljard euro). De productie nam met 6,5% toe tot ruim 1,8 miljard euro (2001: 1,7 miljard euro). Het bedrijfsresultaat voor rente en belastingen en voor afschrijving goodwill (EBITA) steeg met 9,9 miljoen euro tot 76,3 miljoen euro (+ 14,9%). De orderportefeuille per jaar ultimo was goed gevuld en kwam uit op 2,1 miljard euro, tegenover 2,0 miljard euro ultimo 2001, een toename van 4,4%.

Nettoresultaat
Het nettoresultaat van de doorlopende activiteiten nam toe van 38,9 miljoen euro naar 47,6 miljoen euro (+ 22,4%). Hierin is begrepen het saldo van de buitengewone bate van netto 5,9 miljoen euro (ten gevolge van het sinds 1 januari 2002 gewijzigde stelsel van winstneming op omvangrijke langlopende projecten; zie hierna) en reorganisatiekosten van netto 5,6 miljoen euro. Het nettoresultaat van de doorlopende activiteiten exclusief buitengewoon resultaat daalde met 3,3 miljoen euro (- 6,5%) tot 47,3 miljoen euro.

Winst per aandeel
De winst per aandeel exclusief buitengewoon resultaat en voor amortisatie goodwill bedroeg 1,90 euro, gebaseerd op het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het verslagjaar. In 2001 bedroeg deze op vergelijkbare basis 1,92 euro (en met inbegrip van het effect van de winstbijdrage van de gedesinvesteerde activiteiten en de restitutie van het Pensioenfonds 2,69 euro).

Dividendvoorstel
Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal een dividend in contanten van 1,07 euro per aandeel worden voorgesteld. Dit bedrag is lager dan het dividend over 2001 (1,25 euro) aangezien er in het verslagjaar geen restitutie van het Pensioenfonds is ontvangen, zoals in voorafgaande jaren wel het geval is geweest. Dit voorstel komt neer op een winstuitkering van 58% (2001: 46%) van het nettoresultaat exclusief buitengewone baten. Evenals vorig jaar acht de Raad van Bestuur een positieve afwijking op het dividendbeleid (winstuitkering van 40%) gerechtvaardigd. Het dividendrendement op basis van de slotkoers ultimo 2002 is 8,5%.

Financiën en middelen
Hierna volgt een gedetailleerde uiteenzetting over de financiën en middelen van Imtech.

Stelselwijziging
In het verslagjaar is de volgende stelselwijziging doorgevoerd:
* Met ingang van 1 januari 2002 wordt goodwill uit hoofde van acquisities geactiveerd en afgeschreven op basis van de economische levensduur, evenwel maximaal over een periode van 20 jaar. Tot en met 2001 werd alle goodwill direct ten laste van het eigen vermogen geboekt.

* In de tweede helft van het jaar heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002 de overgang naar een stelsel plaatsgevonden waarbij de winstneming plaats vindt naar rato van verrichte prestaties. Winsten werden voorheen verantwoord als het werk was opgeleverd.

Financiële baten en lasten
Het saldo financiële baten en lasten, inclusief het resultaat uit deelnemingen, daalde van 6,4 miljoen euro in 2001 tot negatief 4,5 miljoen euro in 2002. Hierin zijn rentebaten en rentelasten van per saldo negatief 5,0 miljoen euro begrepen (2001: positief 5,9 miljoen euro). De toename van de rentelast was met name het gevolg van de jaarlijkse rentebijschrijving van de pensioenvoorziening in Duitsland, die hoger was dan in 2001. Daarboven is de netto kaspositie door het jaar heen lager geweest dan in 2001, waardoor de rentebaten lager zijn uitgekomen.

Vermogen en financiering
Als gevolg van de toevoeging van het nettoresultaat is het eigen vermogen verder versterkt. Anders dan in voorgaande jaren is het dividendvoorstel niet verwerkt in de balans. Het balanstotaal daalde van 908,5 miljoen euro in 2001 met 12,5 miljoen euro tot 896,0 miljoen euro. De verhouding vaste activa : balanstotaal bedroeg 16,6% en lang vermogen : balanstotaal 50,7%. De solvabiliteit uitgedrukt in groepsvermogen als deel van het totaal vermogen kwam uit op 33,4% (2001: 31,4%). Het nettorendement op het eigen vermogen bedroeg 16,4% (2001: 19,9 %).

Netto kaspositie
De netto kaspositie is in het tweede halfjaar sterk verbeterd en steeg van 9 miljoen euro medio 2002 tot 132 miljoen euro ultimo 2002 (ultimo 2001: 154 miljoen euro). Op 31 december 2002 beschikte Imtech over 151 miljoen euro aan liquide middelen en ruime bankfaciliteiten, die voor een belangrijk deel niet benut zijn. Dit impliceert dat Imtech over voldoende financieringsruimte voor verdere acquisities beschikt. Tegenover financiers zijn geen zekerheden gesteld noch ratioclausules afgegeven.

Inkoop eigen aandelen
In het verslagjaar zijn door Imtech 56.000 aandelen ingekocht ter dekking van het saldo van de in 2002 toegekende en vervallen optierechten, waarmee een bedrag was gemoeid van 1,3 miljoen euro, waardoor het totaal aantal ingekochte aandelen 1.063.000 bedraagt.

Investeringen en afschrijvingen
De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 30,0 miljoen euro (2001: 20,4 miljoen euro), de afschrijvingen 21,1 miljoen euro (2001: 19,0 miljoen euro). Desinvesteringen omvatten een bedrag van 11,7 miljoen euro (2001: 2,9 miljoen euro).

Kaspositie en werkkapitaal
De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg 69,7 miljoen euro positief en daalde ten opzichte van 2001 met 90,3 miljoen euro. In de kasstroom van 2001 zijn de beëindigde activiteiten (inclusief boekwinst) en de restitutie van het Pensioenfonds begrepen voor een totaalbedrag van 91,4 miljoen euro. Het beleid gericht op beheersing van het werkkapitaal is geïntensiveerd. Het werkkapitaal nam af van 185 miljoen euro tot 171 miljoen euro.

Acquisities
In 2002 is Imtech verstrekt met een aantal kleinere interessante acquisities. Dit betrof de volgende bedrijven: HSC Regelungstechnik, VABA, CTC, UPS, Vimek, onderdelen van Landis Public Networks in Duitsland en België, Farnest Engineering en Brocom Automatisering. In totaal was met deze acquisities in 2002 een overnamesom van 23,1 miljoen euro gemoeid. Acquisities droegen in 2002 voor 181 miljoen euro aan de omzet bij. Hiervan hield circa 140 miljoen euro verband met in 2001 overgenomen bedrijven waarvan de omzet van dat jaar nog slechts gedeeltelijk in de consolidatie was opgenomen.

Resultaten per cluster
In het navolgende volgt een meer gedetailleerde uiteenzetting van de gang van zaken in de drie onderscheiden clusters Benelux, Duitsland en ICT & Technology.

Benelux
De activiteiten in de Benelux ontwikkelden zich in 2002 redelijk gunstig. De omzet nam toe met 23,2% tot 696 miljoen euro (2001: 565 miljoen euro). De productie nam met 3,9% af tot 639 miljoen euro (2001: 665 miljoen euro). De EBITA bedroeg 31,9 miljoen euro, tegen 30,2 miljoen euro in 2001, een toename van 5,7%. De orderportefeuille daalde met 3,9 % tot 754 miljoen euro (2001: 785 miljoen euro). De activiteiten op het gebied van industrie en infra ontwikkelden zich goed. De activiteiten in de utiliteit stonden met name in Nederland onder druk, maar ontwikkelden zich - mede onder invloed van de voorziene uitbreiding van de Europese Unie - positief in België en Luxemburg. In de markt voor onderhoud en beheer realiseerde Imtech een voortgaande groei.

Belangrijke orders waren: de technologie in de nieuwe Propyleen Oxide fabriek (PO-11) van Lyondell op de Rotterdamse Maasvlakte, industriële onderhoudscontracten bij Shell in Pernis en Moerdijk, de beveiliging van een deel van de Hogesnelheidslijn Zuid, de complete technologie in de Calandtunnel en de technische infrastructuur in het 100.000 m² grote multifunctionele complex Euroblok II in Brussel. De start- en landingsverlichting voor de nieuwe vijfde baan op Schiphol werd opgeleverd.

Duitsland
Na de samenvoeging eind 2001 van de Imtech-bedrijven ROM (Rud. Otto Meyer) en Rheinelektra Technik, is Imtech in Duitsland sinds januari 2002 actief onder de naam Imtech Deutschland. Imtech Deutschland is momenteel de grootste technische dienstverlener van dit land en marktleider in de segmenten utiliteit en industrie. Ondanks een tegenvallende economische ontwikkeling in Duitsland heeft Imtech in 2002 goed gepresteerd. De omzet kwam uit op 943 miljoen euro vergeleken met 933 miljoen euro in 2001, een toename van 1,1%. De productie nam met 0,5 % toe tot 826 miljoen euro (2001: 822 miljoen euro). De EBITA nam sterk toe en bedroeg 31,5 miljoen euro tegen 23,4 miljoen euro in 2001, een stijging van 34,6%. De orderportefeuille nam met 11,3 % toe tot 928 miljoen euro (2001: 834 miljoen euro). Het marktaandeel in geïntegreerde technische oplossingen nam toe van 17% naar 20%. Vooral in het hart van de Duitse economie (de as Düsseldorf - Frankfurt - Stuttgart - München) werden grote multidisciplinaire projecten verworven.

Belangrijke orders waren: de technische inrichting van een nieuwe testcentrum voor DaimlerChrysler in Stuttgart, de complete technische infrastructuur in het luxe 89.000 m² tellende kantorencomplex AVIVA in München, alsmede alle technische oplossingen in de 155 meter hoge energiearme kantoortoren 'Skyper' in Frankfurt. De lucht- en klimaattech-nologie in de nieuwe Terminal 2 (320.000 m²) op de luchthaven München werd opgeleverd.

ICT & Technology
Binnen de internationaal opererende cluster ICT & Technology zijn vier divisies actief: Imtech ICT, Imtech Technology, Imtech Marine & Offshore, en Imtech Telecom. Het beeld over 2002 is wisselend. Door de afgenomen investeringen in ICT daalde de winstbijdrage van de ICT-divisie, terwijl het resultaat van de
technology-activiteiten stabiel bleef en de maritieme activiteiten zich goed ontwikkelden. De telecom-activiteiten stonden door slechte marktomstandigheden onder druk en waren verlieslatend. Per saldo namen omzet en productie toe, maar de EBITA bleef onder het niveau van 2001. De omzet steeg met 28,9% tot 361 miljoen euro (2001: 280 miljoen euro). De productie steeg met 55,1% tot 377 miljoen euro (2001: 243 miljoen euro). De EBITA bedroeg 22,9 miljoen euro, tegen 24,2 miljoen euro in 2001, een afname met 5,5%. De orderportefeuille nam met 6,5% toe tot 406 miljoen euro (2001: 381 miljoen euro).
Belangrijke orders waren: de ontwikkeling en realisatie van de volledige technische infrastructuur in een amfibisch transportschip van de Koninklijke Nederlandse Marine en in vier amfibisch transportschepen voor de Royal Navy, alsmede de aanleg van het nieuwe GSM-netwerk voor de Nederlandse Spoorwegen. Ook is Imtech als ICT-dienstverlener betrokken bij de uitbreiding van het bagage-afhandelingsysteem op de luchthaven Schiphol.

Imtech Telecom bereikte in de tweede helft van 2002 een break-even resultaat. Over geheel 2002 was het bedrijfsresultaat negatief (- 3 miljoen euro). Inmiddels is de omvang van het kernbedrijf in Nederland teruggebracht van 1.250 arbeidsplaatsen medio 2002 naar 450 arbeidsplaatsen ultimo 2002. Gelijktijdig is het aantal Europese vestigingen uitgebreid door de overname van delen van Landis in Duitsland en België. Tevens zijn eigen vestigingen geopend in Engeland en Zweden. Deze Europese vestingen tellen additioneel 180 medewerkers. Het vestigingennetwerk maakt het mogelijk om Europese telecom service providers vanuit één aanspreekpunt professioneel van dienst te zijn. Hiermee beschikt Imtech Telecom over een goede uitgangspositie.

Organisatie en medewerkers
In 2002 is het aantal medewerkers met 595 afgenomen tot 13.780. Deze afname is de resultante van een toename door acquisities en een afname bij zowel Imtech Telecom (als gevolg van een doorgevoerde herstructurering) als Imtech Deutschland (door de integratie van bedrijven). Van de medewerkers werkt 57,6% in Nederland, 33,8% in Duitsland, 6,1% in België en 2,5% in overige landen.

Strategie
In de afgelopen jaren heeft Imtech succesvol gewerkt aan de opbouw en versterking van haar positie als multidisciplinaire Europese technische dienstverlener. Imtech heeft door de jaren heen een aansprekend trackrecord opgebouwd met een structurele groei van omzet en resultaat. Dit werd bereikt door een consistente centrale strategie te koppelen aan decentrale verantwoordelijkheid voor de groei op alle markten waarin Imtech actief is. Imtech heeft inmiddels een substantiële schaalgrootte bereikt en neemt vooraanstaande marktposities in met landelijke dekking in de Benelux en Duitsland, alsmede perspectiefrijke ´footholds´ in Engeland en Spanje. Hiermee beschikt Imtech over een solide platform voor verdere groei.

Inspelend op een toenemende vraag naar Europese dienstverlening is de strategie thans gericht op het verbreden van de succesvol gebleken formule van totale technische dienstverlening. In het kielzog van grote opdrachtgevers met steeds sterker wordende internationale posities en in een gefragmenteerde markt van techniek met veel lokale spelers is ruimte voor groei van grote, geïntegreerde technische dienstverleners.

Imtech streeft naar expansie door middel van een combinatie van autonome groei en acquisities. Imtech beschikt - zonder een beroep te moeten doen op de kapitaalmarkt - over voldoende ruimte voor het financieren van deze acquisities. Primaire aandachtsgebieden zijn Engeland en Spanje, maar ook in de Benelux en Duitsland zal Imtech zich verder versterken. Bij verdere groei wordt getracht eerst een sterke nationale positie in de kerncompetenties elektrotechniek en werktuigbouw in de diverse marktsegmenten op te bouwen. Deze aanpak werkt goed bij in het dienstenpakket te integreren services met een hogere toegevoegde waarde, zoals:

* informatie- en communicatietechnologie;
* ontwerp en advies (consultancy en engineering);
* technisch onderhoud en beheer.

Doelstellingen
De vorig jaar gecommuniceerde doelstelling met betrekking tot een groei van de omzet (autonoom en door middel van acquisities) tot 2,6 miljard euro, te bereiken over het jaar 2004, wordt onverkort gehandhaafd.

Echter, gegeven de aanhoudende druk op de marges bij met name de ICT- en telecomactiviteiten, wordt de termijn waarin wordt beoogd de EBIT-marge doelstelling van 6% te bereiken (oorspronkelijk over het jaar 2004) afhankelijk gesteld van het moment dat de markten voor genoemde activiteiten weer zullen aantrekken.

Vooruitzichten 2003
Gezien de goede uitgangspositie wordt de toekomst van Imtech met vertrouwen tegemoet gezien. Naar de huidige inzichten van de Raad van Bestuur zullen omzet en resultaat (EBITA) van Imtech N.V. in 2003 verder toenemen.

Profiel Imtech
Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van informatie- en communicatietechnologie, elektrotechniek en werktuigbouw. Met circa 14.000 medewerkers realiseert Imtech een omzet van ongeveer 2 miljard euro op jaarbasis. Imtech heeft sterke posities in de markten utiliteit, industrie, maritiem, infra en telecom in België, Duitsland, Luxemburg en Nederland en is tevens actief in Engeland en Spanje. De aandelen Imtech zijn genoteerd op de effectenbeurs van Euronext (Amsterdam), waar Imtech is opgenomen in de Midkap-index en de Next 150 index.

Financiële Kalender

Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 22 april 2003 Notering ex-dividend: 24 april 2003
Betaalbaarstelling dividend: 2 mei 2003
Publicatie halfjaarcijfers 2003, persconferentie en analistenbijeenkomst: 19 augustus 2003
Publicatie jaarcijfers 2003, persconferentie en analistenbijeenkomst: 9 maart 2004
Algemene Vergadering van Aandeelhouders: 20 april 2004

Pers- en analistenbijeenkomst 11 maart 2003, The Grand, Amsterdam Vanaf 10.00 uur wordt een persconferentie gehouden in Hotel The Grand, Oudezijds Voorburgwal 197 te Amsterdam. Vanaf 12.00 uur start de analistenbijeenkomst. Aanmelding hiervoor kan alsnog geschieden via Astrid Marré, telefoon (06) 11 39 69 98.

Live-uitzending via Internet (Webcast)
De persbijeenkomst op 11 maart 2003 wordt vanaf 10.00 uur tot circa 11.00 uur rechtstreeks uitgezonden via internet (www.imtech.nl).

Fotografie
Via Fotopersbureau Dijkstra worden aan de media de volgende foto's aangeboden:

* Dr. ir. R.J.A. (René) van der Bruggen, voorzitter Raad van Bestuur Imtech N.V. en
Mr. B.R.I.M. (Boudewijn) Gerner, lid Raad van Bestuur Imtech N.V.;
* Het vijfsterren cruiseschip 'Brillance of the Seas', waarin Imtech de lucht- en klimaattechnologie en brandbeveiliging heeft verzorgd;

* De vijfde baan op de luchthaven Schiphol, waarbij Imtech verantwoordelijk was voor de start- en landingsverlichting.

Nadere informatie:
Fotopersbureau Dijkstra, telefoon (0297) 56 68 83, e-mail: dykfoto@wxs.nl


---
¹ De pro forma cijfers over 2001 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Daarin zijn de cijfers van de in 2001 verkochte activiteiten, evenals de in 2001 ontvangen restitutie van het Pensioenfonds buiten beschouwing gelaten. De cijfers over 2002 zijn vergeleken met deze pro forma cijfers over 2001.

Klik hier voor het volledige persbericht in PDF-formaat Zie het origineel http://www.imtech.nl/info/nie.../nieuws110303.htm .

Deel: ' Jaarcijfers 2002 Imtech ligt goed op koers '
Lees ook