GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 17 maart 2003 13:35
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bouw dure koopwoningen

(17 maart 2003)

Kamervraag

Vragen van de leden Van Gent en Duyvendak (beiden GroenLinks) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ingediend 17 maart 2003, over de bouw van dure koopwoningen door een corporatie.

1. Is het u bekend dat de Corporatie Holding Friesland (CHF) voornemens is om in Workum, in het project 'Thomashof', 250 nieuwe koopwoningen te bouwen?

2. Bent u daarnaast op de hoogte van het feit dat het hier gaat om een project met enkel koopwoningen in de prijsklasse van 295.000 euro v.o.n. tot 595.000 euro v.o.n.?

3. Wat is uw mening over de ontwikkeling van deze 250 koopwoningen in het dure segment? Hoe verhouden deze plannen van de CHF zich tot de volkshuisvestelijke opgave van toegelaten instellingen, zoals onder meer vastgelegd in het BBSH en in uw circulaire MG 2001-26?

4. Vindt u dat koopwoningen in deze prijsklasse een substantiële en causale relatie hebben met de kerntaken van een toegelaten instelling? Zo ja, kunt u toelichten wat deze relatie is?

5. Kunt u aangeven welke financiële risico's zijn verbonden aan het bedoelde project in Workum? Hoe verhouden deze risico's zich tot de beperkingen die o.m. worden gesteld door artikel 12 van het BBSH?

6. Bent u van mening dat de hoofddoelstellingen van CHF, waaronder huisvesting van de doelgroep, in gevaar komt door deze risico's? Zo nee, waarom niet?

7. Heeft u van Corporatie Holding Friesland een accountantsverklaring ontvangen welke betrekking heeft op dit project? Zo ja, voldoet deze verklaring aan de door u gestelde eisen betreffende nevenactiviteiten van toegelaten instellingen?

8. Bent u bereid om het bestuur van CHF om opheldering te vragen over bedoeld project? Bent u daarnaast bereid om op basis van het BBSH en genoemde circulaire deze projectontwikkelingsactiviteiten te verbieden, danwel een wijziging van de plannen af te dwingen? Zo nee, waarom niet?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' Kamervragen over Bouw dure koopwoningen '
Lees ook