Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de TweedeKamerderStaten-Generaal

Binnenhof4

Den Haag

Directie Sub-Sahara Afrika

Afdeling Midden- en Oost-Afrika

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag


Datum

11 februari 2003

Behandeld

Charlotte Talens


Kenmerk

DAF-67/03

Telefoon

070-3486066


Blad

1/4

Fax

070-3486607


Bijlage(n)


-

E-Mail

Charlotte.Talens@minbuza.nl


Betreft

Beantwoording vragen van het lid Ferrier over haven van Massawa te Eritrea

Zeer geachte Voorzitter,

Graag bied ik u hierbij de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Ferrier over haven van Massawa te Eritrea. Deze vragen werden ingezonden op 29 januari 2003 met kenmerk 2020306330.

De Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Antwoord van mevrouw van Ardenne-van der Hoeven, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking op vragen van het lid Ferrier over Nederlandse bijdrage aan ontwikkeling van de haven in Massawa te Eritrea.

Vraag 1

Is het waar dat de Nederlandse regering bijdraagt aan de ontwikkelingen van de haven van Massawa?

Antwoord

Nederland heeft een bijdrage geleverd van EUR 3.64 mln voor de aanschaf van drie door het Nederlandse bedrijf FIGEE te bouwen havenkranen voor de haven in Massawa, ter vervanging van drie verouderde havenkranen. Deze bijdrage is gedaan in het kader van een ORET-aanvraag die dateert van voor de bevriezing van nieuwe committeringen.

Vraag 2

Heeft u kennisgenomen van het artikel 'Eritrean Diaspora protests Dutch aid' waarin gesteld wordt dat de NGO's en de oppositie in Eritrea protesteren tegen de positieve houding van de Nederlandse regering ten aanzien van de Eritrese autoriteiten? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 3

Kunt u duidelijkheid verschaffen hoe het één zich tot het ander verhoudt?

Antwoord

In oktober 2001 heeft de EU besloten tot bevriezing van nieuwe committeringen voor structurele ontwikkelingssamenwerking. Deze bevriezing is tot op heden nog immer van kracht. (Gedeeltelijke) opheffing van de bevriezing is afhankelijk van voortgang in de binnenlandspolitieke kwesties. De dialoog tussen Eritrea en de EU, waarbinnen democratisering en mensenrechten nadrukkelijk aan de orde worden gesteld, komt als resultaat van mijn bezoek aan Eritrea in oktober vorig jaar thans weer op gang. Afhankelijk van verdere normalisering van de EU-Eritrea dialoog in de loop van 2003 zullen sommige bilaterale activiteiten in het kader van ontwikkelingssamenwerking worden hervat, met name op het gebied van capaciteitsversterking en goed bestuur.

De ORET-aanvraag voor een Nederlandse bijdrage aan de drie kranen in de haven van Massawa stamt van voor de bevriezing van nieuwe committeringen. Ik acht de levering van de havenkranen zowel in het kader van de economische wederopbouw als van veiligstelling van voedselzekerheid van groot belang. Ik ben van mening dat een goed functionerende haven in Massawa onmisbaar is voor onder andere de distributie van noodhulp.

Zowel de haven van Massawa als de haven van Assab heeft regionaal potentieel. Dit kan evenwel pas gerealiseerd worden indien ontspanning tussen de beide buurlanden optreedt en Ethiopië ingaat op het aanbod van de Eritrese autoriteiten om gebruik te maken van de Eritrese havens (w.o. Massawa) voor de distributie van voedselhulp. Nederland maakt zich hier naar beide landen toe sterk voor.

De hervatting van de EU-Eritrea dialoog, verbetering van goed bestuur en verbetering van de voedselveiligheidsituatie acht ik alle van aanzienlijk belang voor de gehele Eritrese bevolking.

1) http://www.afrol.com/News2002/eri004_dutch_aid.htm

===

Deel: ' Kamervragen over de haven in Massawa te Eritrea '
Lees ook