Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2003/391
datum
21-02-2003

onderwerp
Kamervragen van het lid Van Velzen over de onwettige jacht op vossen TRC 2003/922

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Van Velzen (SP) over onwettige bejaging van de vos.

datum
21-02-2003

kenmerk
DN. 2003/391

bijlage

1
Ja.

2, 3 en 4
Op grond van artikel 67, eerste lid, van de Flora- en faunawet kunnen Gedeputeerde Staten bepalen dat de stand van onder andere de vos moet worden beperkt en kunnen zij personen of categorieën van personen aanwijzen die dat moeten bewerkstelligen. Op grond van artikel 68 kunnen Gedeputeerde Staten ontheffing verlenen voor het doden van vossen. In artikel 67 is niet verplicht gesteld dat de stand slechts kan worden beperkt aan de hand van een faunabeheerplan en ook artikel 68 schrijft niet in alle gevallen dwingend een faunabeheerplan voor. Wel hebben Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om hun besluit afhankelijk te stellen van een faunabeheerplan. Gedeputeerde Staten wegen in hun besluitvorming af of zij al dan niet gebruik willen maken van deze bevoegdheid.
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten de beperking van de stand van de vossen niet afhankelijk te stellen van een faunabeheerplan in verband met de voorgenomen wijziging van de Flora- en faunawet. Overeenkomstig de door de Kamer aanvaarde motie-Schreijer1 wordt een wetswijziging voorbereid die het mogelijk moet maken om de vos aan te wijzen als soort waarop landelijk een vrijstelling van toepassing is.
Het ligt niet in het voornemen om bij de wetswijziging de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om hun besluiten in het kader van artikel 67 en 68 afhankelijk te stellen van een faunabeheerplan te schrappen. Gelet op het voorgaande zie ik geen aanleiding contact op te nemen met de provincie Drenthe.

5
In de provincies Gelderland en Limburg zijn drie faunabeheereenheden beoogd. Deze zijn inmiddels opgericht. In de provincies Flevoland, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant is één faunabeheereenheid beoogd. Ook deze zijn inmiddels opgericht. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe is met de betrokken organisaties overeenstemming bereikt over één gezamenlijke faunabeheereenheid. Deze zal naar verwachting binnenkort worden opgericht.
Ik verwacht voorts dat in de loop van de tweede helft van dit jaar alle faunabeheerplannen zullen zijn opgesteld.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

dr. C.P. Veerman

1 Kamerstukken II 2002/03, 28 600 XIV, nr. 17

datum

kenmerk

bijlage
Vragen

Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de onwettige jacht op vossen. (Ingezonden 5 februari 2003)

1
Bent u bekend met het besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe om jachtaktehouders met een geldige jachtakte aan te wijzen om de stand van de vossen te beperken? 1

2
Deelt u de mening van Gedeputeerde Staten van Drenthe dat het opstellen van een faunabeheerplan voor de vos niet meer redelijk is, omdat dit binnen afzienbare tijd niet meer nodig is vanwege de voorgenomen wetswijziging? Zo ja, waarom?

3
Bent u van plan, zoals de GS van Drenthe veronderstellen, bij genoemde wetswijziging voor het jagen op vossen het opstellen van een faunabeheerplan te schrappen? Zo ja, waarom?

4
Bent u bereid contact op te nemen met provincie Drenthe om te voorkomen dat er zonder faunabeheerplan (dus onwettig) op de vos gejaagd gaat worden? Zo neen, waarom niet?

5
Zijn er momenteel in elke provincie faunabeheereenheden opgericht, en zijn er door deze faunabeheereenheden ook faunabeheerplannen opgesteld of in voorbereiding? Zo neen, welke maatregelen gaat u ondernemen om dit alsnog te bereiken? Zo ja, kunt u de Kamer een overzicht sturen van deze faunabeheereenheden?

1 Persbericht provincie Drenthe, 21 januari jl.

up Reageren
Homepage

---

Deel: ' Kamervragen over de onwettige jacht op vossen '
Lees ook