Socialistische Partij

Kandidaatstellingstermijn partijbestuur verlengd tot 23 februari 2003

De Kamerverkiezingen zetten een streep door de planning die we hadden voor ons elfde congres, waar de toekomst van de partij centraal zou staan op basis van de voorstellen in congresstuk 'Nieuwe kansen grijpen'. Het stuk is volgens plan in oktober besproken in de afdelingen, maar daarna is de agenda omgegooid. De regioconferenties van november gingen over de verkiezingen, evenals het elfde congres, dat vervroegd werd van 25 januari naar 23 november. Nieuwe kansen grijpen komt nu aan de orde op het twaalfde congres, op 24 mei, en op regioconferenties in april. Het uitstel betekent ook, dat de termijn verlengd is waarop kandidaten zich kunnen melden voor het partijbestuur. In de aanbieding zijn 26 functies als regiobestuurder en 10 'algemene' bestuursfuncties, waaronder het partijvoorzitterschap en het algemeen secretariaat.

Regiobestuurder: schakel tussen lokale en landelijke politiek

Op de regioconferenties van april kiezen de vertegen- woordigers van de afdelingen 26 bestuurders voor de zes regio's waarin het land verdeeld is. Kandidaten kunnen zich tot 23 februari melden bij Hans van Leeuwen, (hvleeuwen@sp.nl Vijverhofstraat 65, 3032 SC Rotterdam). Voor de verdere uitbouw van de partij is het van cruciaal belang dat de juiste mensen op deze belangrijke posten komen te zitten. Maar wat wordt er precies verwacht van een regiobestuurder? En welke kwaliteiten zijn daarvoor nodig? Antwoorden van partijsecretaris Tiny Kox.

Hoe belangrijk zijn goede regiobestuurders voor de SP? 'Heel belangrijk. In het congresstuk Nieuwe kansen grijpen spreken we uit dat onze partijafdelingen een hoofdrol dienen te spelen in de komende tijd. De geweldige groei van de afgelopen maanden biedt ons geweldige kansen om lokaal voortui te komen. Om dat goed te doen, is het nodig dat er een stevige, betrouwbare schakel komt tussen lokale en landelijke politiek, en dat is precies de taak van de regiobestuurders. Ze geven desgevraagd politiek advies aan de leiding van afdelingen, die op basis daarvan zélf aan de slag gaan, en ze zorgen ervoor dat het hele partijbestuur steeds actuele informatie heeft over de ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau. Zodat de basis altijd meepraat en meebeslist.'

Hoe gaan ze dat doen?
'Daarvoor krijgt de regiobestuurder twee belangrijke taken toebedeeld. Helpen onze basis te versterken, en twee: de invloed van de basis in de partijleiding te garanderen.'

Wat betekent dat concreet?
'Regiobestuurders zijn de permanente sparringpartners voor de afdelingsbesturen in hun regio. Ze stimuleren, coördineren en controleren activiteiten in de regio en zitten het regio-overleg voor, dat - volgens de voorstellen in het congresstuk - in de toekomst maandelijks gehouden zal worden en intensiever moet worden. De tweede taak betekent het actief deelnemen aan de maandelijkse vergadering van het partijbestuur.'

Gaat er veel tijd in zitten?
'Het zijn functies die je bij je normale baan hoort te kunnen doen. De regio- en partijbestuursvergaderingen moeten bijgewoond en goed voorbereid worden. Daarnaast zal er frequent overleg moeten zijn met de afdelingsvoorzitters en de statenleden. Maar regiobestuurders moeten vooral niet in een fout vervallen die we eerder maakten: ze mogen geen werk van de afdelingen en hun besturen overnemen. Regiobestuurders zijn geen terreinknechten maar coaches, die snel en goed analyseren en adviseren. Hun succes is niet zozeer afhankelijk van tijd, maar vooral van politiek inzicht en een heldere visie op waar we naartoe willen als partij. Dankzij moderne middelen als telefoon, internet hoef je echt niet stad en land af te reizen. De praktijk zal zijn, dat de bestuurders de afdelingen in hunregio onderling verdelen en dus de coach zijn van enkele afdelingen. Een goede regiobestuurder zorgt dat die afdelingen wekelijks met hem contact hebben, bijpraten over wat er gebeurd is en waar nodig doorpraten wat er moet gaan gebeuren.

Zijn zes regio's niet te weinig, waardoor ze te groot worden? 'De regio-indeling is gebaseerd op het huidige aantal afdelingen en leden. Bij verdere groei zal de partijraad moeten bezien of, en zo ja welke aanpassingen nodig zijn. Een regio moet wel enige omvang hebben, zodat er allerlei ervaringen opgedaan worden en de afdelingen van elkaar kunnen leren.'

Hebben regiobestuurders een aparte taak bij het opzetten van nieuwe afdelingen?
'Ook hierbij geldt dat ze vooral niet het werk van de afdelingen moeten overnemen. Afdelingen zijn verantwoordelijk voor de inkleuring van witte vlekken en voor de kerngroepen en afdelingen-in-oprichting in hun gebied. Regiobestuurders hebben vooral een adviserende taak. En natuur- lijk maken ze op het regio-overleg ook kennis met de vertegenwoordigers van de afdelingen in oprichting en coachen ze die daar ook.'

Krijgen de regiobestuurders zelf ook nog begeleiding? 'Op de partijbestuursvergaderingen doen de regiobestuurders een hoop kennis op en wisselen ze leerzame ervaringen uit. Ze krijgen natuurlijk alle andere relevante informatie toegezonden. Verder komen er binnen het partijapparaat enkele adviseurs permanent beschikbaar voor de afdelingen. Ook de regiobestuurders kunnen voor advies en bijstand bij hen aankloppen.'

Wat heeft iemand nodig om een goede regiobestuurder te zijn? 'Je moet tijd willen vrijmaken voor zo'n belangrijke functie. Dus zal je ook moeten kunnen kiezen wat je wel en niet doen kunt. Naast de tijd om de vergaderingen gedegen voor te bereiden en bij te wonen en naast grote betrokkenheid bij de SP zijn dat zaken als visie, ambitie, lef en doorzettingsvermogen.'

Moet je veel ervaring hebben in de partij?
'Iemand die net lid geworden is, moet vooral geen regiobestuurder worden. Maar je hoeft ook niet persé eerst járen meegedraaid te hebben. Belangrijk is wel, dat je het natuurlijk gezag hebt zodat afdelingsvoorzitters echt naar je luisteren.'

Voor hoe lang bind je je als regiobestuurder?
'In principe twee jaar. Dan zijn er weer nieuwe verkiezingen.'

Wat als iemand eerst nog meer wil weten?
'Dan kan hij of zij het beste contact opnemen met Hans van Leeuwen op het partijbureau: (010) 243 55 68.

Nog grotere nieuwe kansen

Doorgroeien naar 40.000 leden in 2006 en verdubbeling van het aantal afdelingen in 2003 zijn enkele van de doelen die gesteld worden in Nieuwe kansen grijpen. De razendsnelle ontwikkeling van de afgelopen maanden heeft daaraan al een aardige bijdrage geleverd. Het aantal leden zit inmiddels in de buurt van de 38.000 en in tal van plaatsen zijn kerngroepen gevormd als eerste aanzet van een afdeling in oprichting. Kwalitatief groeien we snel. Op het congres zal het dan ook vooral gaan over de vraag hoe we de kwaliteit op peil houden. Een aantal voorstellen is al genoemd in Nieuwe kansen grijpen: een campagne voor meer kaderleden, meer scholing en opleiding op maat, en een actievere Partijraad. Verder zullen het vooral de afdelingen zijn, die waar moeten maken dat de SP er voor de mensen is, die nieuwkomers snel een eigen plek in de partij geven en die het activisme versterken. De nieuwe kansen zijn groter dan we een half jaar geleden vermoedden. Laten we ze grijpen!

Congres kiest voorzitter, algemeen secretaris en 'algemene' bestuursleden

Naast de 26 partijbestuursleden die via de regio's gekozen worden, kiest het congres van 24 juni ook nog 10 'algemene' bestuursleden, onder wie de partijvoorzitter en de algemeen secretaris. Kandidaten voor deze 'rechtstreeks' te kiezen functies kunnen zich ook aanmelden tot 23 februari bij Hans van Leeuwen. De partijvoorzitter, momenteel Jan Marijnissen, is de eerstverantwoordelijke voor de politieke leiding van de SP: hoe houden we de partij op koers, welke standpunten moeten we innemen in en buiten het parlement; hoe anticiperen we op nieuwe ontwikkelingen? De algemeen secretaris, momenteel Tiny Kox, zorgt voor de dagelijkse leiding. Daaronder valt het leiden van het landelijk partijbureau en het zorgen voor goede relaties tussen alle geledingen van de SP. Beiden worden in (full time) functie gekozen door het congres. Dat geldt niet voor de overige rechtstreeks te kiezen leden van het Partijbestuur. Hun taken worden na hun verkiezing door het Partijbestuur vastgesteld. Dat werk kunnen ze naast hun gewone werk doen. Ze worden verondersteld generalist te zijn, en een grote belangstelling aan de dag te leggen voor politieke en sociale ontwikkelingen en de plaats daarin van de SP. Ze vormen daarmee een waardevolle aanvulling op de regiobestuurders in het partijbestuur. De 'algemene' bestuursleden worden gekozen voor de periode tot het eerstvolgende reguliere congres. (Op verkiezingscongressen worden alleen kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma vastgesteld.)

Deel: ' Kandidaatstellingstermijn partijbestuur verlengd tot 23 februari 2003 '
Lees ook