KNMG

KNMG federatie roept informateurs op tot snelle keuze over gezondheidszorg

De KNMG federatie heeft gisteren in een brief aan de informateurs van de kabinetsformatie gepleit voor een zo snel mogelijke beslissing over de structuur en financiering van de gezondheidszorg. Niemand is gebaat bij uitstel van die keuze en bij een almaar voortgaande discussie over de inrichting van het stelsel. De KNMG vindt dat de zorgvraag het uitgangspunt voor het nieuwe stelsel moet zijn, en niet het zorgaanbod.

Voldoende capaciteit, kwaliteit van zorg, keuzevrijheid, doelmatigheid, functiedifferentiatie en transparantie in zorgaanbod en verantwoording zijn de kernbegrippen bij het realiseren van vraaggerichte zorg. De federatie KNMG vraagt de ruimte om vanuit de professionele deskundigheid deze zaken goed te organiseren.

Voor het nieuwe stelsel pleit de KNMG voor 1 basispakket voor de cure en 1 basispakket voor de care, waarin alle noodzakelijke zorg is opgenomen. Patiënten moeten geen hinder hebben van de twee compartimenten. De huisartsenzorg is en blijft onderdeel van de noodzakelijke basiszorg. Dit voorstel stelt de inkomens- en risicosolidariteit veilig. Met een nominale premie (met inkomens compensatie) en een eigen risico wordt het kostenbewustzijn en het consumentengedrag van de patiënten vergroot. Het eigen risico kan meer zijn naarmate het inkomen hoger is.

Stappen in de goede richting zijn gezet. Dat blijft hard nodig zo lang de stelselherziening nog niet is gerealiseerd. In de brief onderstreept de federatie KNMG voor de komende kabinetsformatie het belang van een aantal vervolgstappen, waaronder: noodzaak voor realistische en flexibele raming bij DBC-systeem, erkenning van de spilfunctie van de huisarts in de gezondheidszorg, financiele ruimte om evenwicht te brengen in beloning van medisch specialisten in dienstverband ten opzichte van de vrijgevestigden om uitstroom van specialisten uit academische ziekenhuizen te voorkomen. Voor het volledige advies over de vervolgstappen, kunt u de integrale brief downloaden.

Tenslotte: de federatie KNMG stemt van harte in met het adagium dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich transparant en toetsbaar moeten opstellen. Dat betekent in onze visie: niet vooraf overal toestemming voor hoeven vragen aan een overheidsinstantie, maar verantwoording over ons handelen afleggen volgens heldere, controleerbare criteria. De KNMG roept overheid en politiek op om serieus werk te maken van de veel besproken deregulering en ons de ruimte te geven om te doen waar wij goed in zijn. Ondersteun ons in het streven naar transparante, toetsbare kwaliteitssystemen. Stel ons in staat voldoende mensen op te leiden tot huisarts, medisch specialist, verpleeghuisarts en sociaal geneeskundige. Een toezichthouder moet voor alles counterpart zijn, geen boeman. Zorgaanbieder en toezichthouder moeten er ieder vanuit hun eigen achtergrond voor zorgen dat kwaliteit en kwantiteit van het zorgaanbod goed zijn en goed blijven. Een evenwichtig systeem van checks and balances levert het beste resultaat. De beroepsgroepen verenigd in de federatie KNMG zijn ten volle bereid om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Het kabinet vragen wij, ons daartoe de benodigde ruimte te geven.


Bron: KNMG

Deel: ' KNMG federatie roept informateurs op snelle keuze over gezondheidszorg '
Lees ook