Provincie Limburg

Kwaliteitsimpuls Tegelen en Belfeld (073)

GSB-subsidie van 680.000,-

GS hebben besloten de gemeente Venlo ruim 680.000,- toe te kennen voor het verbeteren van de onderlinge samenhang en structuur van de kernen Tegelen en Belfeld. De investeringssubsidie wordt ingezet voor concrete projecten als Brede School Belfeld, Kloosterdorp Steyl, Doolhof openluchttheater, aanpak Op de Heide en hoogwaterbescherming Tegelen-Belfeld. Venlo ontvangt deze subsidie voor de uitvoering van het provinciaal Grotestedenbeleid (GSB) 2001-2003.

Deze concrete projecten hebben betrekking op de aandachtsgebieden verkeers-veiligheid en sociale ontwikkeling, cultuurhistorie, cultuur en stedelijke vernieuwing.

Op de Heide
Voor de wijk 'Op de Heide' in Tegelen is een wijkvisie met een projectenplan opgesteld. De subsidie van 220.000,- is een bijdrage in de kosten van herinrichting van groen- en speelvoorzieningen in de wijk. Op termijn moet Op de Heide een kwalitatieve woonwijk in het groen worden.

Hoogwaterbescherming Tegelen-Belfeld
Ruim 226.000,- is toegekend voor de meerkosten van hoogwaterbeschermende maatregelen in het project Zandmaas tussen Tegelen en Belfeld. Het betreft een bijdrage aan een demontabele waterkering ten behoeve van 'Maasveld' in Tegelen.

Brede School Belfeld
In Belfeld fuseren de drie huidige basisscholen tot een Brede School waarvoor een nieuw complex wordt gebouwd. De Provincie is via het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) betrokken bij de verkeersveiligheid rondom dit project. Hiervoor is een verkeersveiligheidsarrangement gesloten met de gemeente dat moet leiden tot een veilige verkeersinfrastructuur. Voor de extra maatregelen is een bedrag toegekend van 58.780,-

Kloosterdorp Steyl
Het Kloosterdorp Steyl zit in de procedure voor aanwijzing tot beschermd stads- en dorpsgezicht. Een aanwijzing betekent dat de gemeente een bestemmingsplan moet opstellen ten behoud van de ruimtelijke en historische karakteristieken. Het opstellen van een integrale visie op Kloosterdorp Steyl steunt de Provincie met 80.000,- Voor een onderzoek naar het toekomstige gebruik van de Gregorkapel voor de realisatie van een Keramiek Centrum en voor de restauratie van de kapel is 20.000,- beschikbaar.

Openluchttheater de Doolhof
De subsidie wordt aangewend voor het realiseren van technische infrastructurele maatregelen aan het openluchttheater de Doolhof in Tegelen. Hiermee wordt het mogelijk een bijzondere zomerprogrammering te bieden. Het is een versterking van het aanbod voor dagrecreatie voor de regio Noord-Limburg. De subsidietoekenning bedraagt 75.000,-.

Met de uitvoering van deze concrete projecten wordt een belangrijke stimulans gegeven aan de versterking van sociale, cultuurhistorische en culturele waarden van de heringedeelde gemeente en aan de kwaliteit van de woonomgeving in een belangrijk deel van Venlo. De gemeente Venlo heeft bij de samenvoeging met Tegelen en Belfeld extra middelen gekregen in het kader van het provinciaal GSB. Bij de evaluatie van het Basisakkoord/Kadernota 2001 hebben Provinciale Staten toen aan de heringedeelde gemeente Venlo-Tegelen-Belfeld het bedrag van 680.670,- toegekend.
13-3-2003 16:03

Deel: ' Kwaliteitsimpuls Tegelen en Belfeld '
Lees ook