Provincie Limburg

Limburgse bibliotheken sluiten aan bij landelijk netwerk (049)

Belangrijke stap in ontwikkeling moderne bibliotheek

De moderne bibliotheek vervult een eigentijdse, maatschappelijke functie. Als ontmoetingspunt, als cultuurplaats, als uitleencentrale van media op maat én als informatieleverancier. In Limburg wordt hard gewerkt aan de herstructurering van het bibliotheekwezen, aan de Bieb+. De bibliotheek die méér te bieden heeft. Woensdag 19 februari zet het Limburgse bibliotheekwezen een belangrijke stap. Dan ondertekenen zeven Openbare Bibliotheken, Symbiose en de Provincie Limburg een Uitrolplan voor een Kennis- en Informatiecentrum Limburg als onderdeel van het landelijk kennisnetwerk Al@din dat 20 maart van start gaat. Met het Kennis- en Informatiecentrum en de aansluiting bij Al@din kunnen de bibliotheken straks een cruciale rol spelen in de moderne informatievoorziening.

Driekwart van de Nederlandse huishoudens beschikt over tenminste één computer, middelbare scholen beschouwen het digitale leercentrum als kloppend hart van hun gebouw. Bibliotheken moeten hun bijdrage leveren aan de digitale samenleving. Door gezamenlijk aan de slag te gaan met het digitaal beantwoorden van vragen worden zij een onmisbare informatieschakel voor iedereen, benadrukt Jan Haazen, als gedeputeerde onder meer verantwoordelijk voor de herstructurering van het bibliotheekwezen. Daarom juich ik de 'uitrol' van het Kennis- en Informatiecentrum Limburg, in combinatie met het landelijke kennisnetwerk Al@din zo toe. Het is een voorbeeld van concrete bibliotheekvernieuwing. Ik ben overtuigd dat binnen twee jaar alle bibliotheken in Limburg zijn aangesloten, ook de kleinere bibliotheken.

Landelijk
Al@din (Algemeen Landelijk Dekkend Digitaal Netwerk) is een samenwerkingsproject van openbare bibliotheken (Koninklijke Bibliotheek, bibliotheken met Wetenschappelijke Steunfunctie, Provinciale Bibliotheek Centrales en Openbare Bibliotheken). Het vormt als het ware een kennis- en informatieservice voor de virtuele openbare bibliotheek. Het concept is opgebouwd uit vier lagen. In eerste instantie wordt uitgegaan van Zelfservice, de klant die zelf via een vraag- en zoeksysteem de informatiebronnen van de kennisbank ontsluit. In tweede instantie kan gebruik worden gemaakt van hulp van de Informatie Service. Dit gebeurt door het invullen van formulieren per mail, waarop medewerkers van de Informatie Service gericht antwoorden. De medewerkers van de Informatie Service kunnen digitaal ook een beroep doen op Informatie Bemiddeling. Daar worden de vragen ondergebracht in gespecificeerde kennisdomeinen. Bij Informatie Bemiddeling wordt het netwerk van openbare bibliotheken aangevuld met kennis van de meer specialistische bibliotheken. Tenslotte is er het vierde niveau, Informatie Advies. Dit zijn externe deskundigen op een bepaald domein die met Al@din een contract hebben voor vraagafhandeling. Na iedere vraagafhandeling kan de informatie eventueel beschikbaar komen in de centrale kennisbank. Deze wordt zo voortdurend verrijkt.

Klant centraal
Het Kennis- en Informatiecentrum Limburg (KICL) vormt in feite de provinciale voorpost van het landelijke concept. Met name de eerste twee lagen uit het Al@din-concept worden in de fysieke omgeving van de bibliotheek zelf uitgevoerd. Voor het ontwikkelen van het KICL is gebruik gemaakt van eerder opgedane kennis bij een pilot van de openbare bibliotheek Heerlen. Inmiddels hebben de bibliotheken van Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond, Venlo, Venray en Weert besloten te starten met het provinciale Al@dinnetwerk als onderdeel van het landelijke netwerk. Het servicemanagement van het KICL coördineert en ondersteunt het provinciale netwerk. Door het 'uitrolplan KICL te ondertekenen zetten de zeven bibliotheken, Symbiose en de Provincie Limburg op 19 februari daadwerkelijk een stap voorwaarts op weg naar de gewenste formule van Bieb+. Als alle bibliotheken deelnemen in het digitale netwerk ontstaat een vorm van samenwerking over de provinciegrenzen heen, waarvan de klant veel voordeel gaat hebben. En dat is waar het om gaat: de klant centraal, benadruk gedeputeerde Jan Haazen.

Financiering
In de financiering van het KICL is voorzien met bijdragen van de deelnemende bibliotheken en de Provincie Limburg. De totale kosten voor 2003/2004 bedragen 972.273,-. Door het inzetten van formatieplaatsen dragen de bibliotheken zelf 542.273,- bij. De Provincie Limburg financiert 430.000,-.
Aan het zoeken naar informatie via het KICL en Al@din zijn voor de gebruiker geen directe kosten verbonden, alhoewel de kosten t.z.t. natuurlijk wel verwerkt worden in de algemene kosten van het bibliotheekabonnement.
19-2-2003 09:21

Deel: ' Limburgse bibliotheken sluiten aan bij landelijk netwerk '
Lees ook