Gemeente Tilburg

28-08-2001

Maximale variant Tilburgse Dans- en Muziekschool

College voorstander nieuwbouw plus presentatieruimte

Het college van burgemeester en wethouders is voorstander van een maximale variant voor de nieuwbouw van de Tilburgse Dans- en Muziekschool in ´aan de achterzijde´ van de Koningspleinflat. Het gebouw van circa 5000 m2 bruto vloeroppervlakte, moet ook ruimte bieden aan een eigen presentatieruimte. Pas na de uitwerking van deze variant, wanneer de precieze kosten in beeld zijn, wordt gekeken naar de financiering ervan.

Burgemeester en wethouders zijn van mening dat door de TDMS te huisvesten in het centrum van de stad, het culturele klimaat van de binnenstad wordt versterkt. Het is ook goed voor de samenwerking van de TDMS met de andere instellingen voor cultuur en kunstonderwijs (Fontys Hogescholen, de Schouwburg Tilburg, de Concertzaal en diverse verenigingen voor amateurkunst). De eigen presentatieruimte blijkt te voorzien in een behoefte, niet alleen van de TDMS maar ook bij Fontys, de Concertzaal en amateurverenigingen.

Voorgeschiedenis
Het huidige gebouw van de Tiburgse Dans- en Muziekschool aan het Kapelaan Poellplein is van gebrekkige kwaliteit en stuit op beperkingen. Daarom heeft de gemeente bekeken of nieuwbouw mogelijk is op de locatie Koningsplein west (centrum-zuid). Architectenburo Jo Coenen en Co uit Maastricht heeft daartoe binnen het masterplan centrum-zuid, drie mogelijke locaties onderzocht. Het college koos vervolgens voor de variant van een op zich zelf staand gebouw tussen de Bisschop Zwijsenstraat en de flat aan de westzijde van het Koningsplein.
Op basis van het programma van eisen van de Tilburgse Dans- en Muziekschool zijn nu vier modellen ontwikkeld in een haalbaarheidsonderzoek. Model 1 komt daarbij qua omvang overeen met de huidige situatie; variant 4 omvat het volledige programma van eisen. Voor het college geven cultuurinhoudelijke argumenten de doorslag om te kiezen voor de laatste optie.
De raadscommissie Onderwijs, Cultuur en Zorg behandelt het voorstel op 14 september 2001 onder uitnodiging van de commissie Ruimtelijke ordening, Openbare werken en Verkeer & vervoer.

Deel: ' Maximale variant Tilburgse Dans- en Muziekschool '
Lees ook