Gemeente Amsterdam

Nieuw stadsdeelkantoor Oost/Watergraafsmeer
25 februari 2003 - Johanneke Helmers

De stadsdeelraad van Oost/Watergraafsmeer heeft 20 februari jl. unaniem de haalbaarheidsstudie voor het nieuwe stadsdeelkantoor goedgekeurd. Het voorstel voor de financiering van de nieuwe werf is ook aangenomen. De realisatie van het nieuwe kantoor is gepland in 2007. De nieuwe werf wordt al in 2004 opgeleverd. De haalbaarheidsstudie wijst uit dat, uitgaande van het jaar 2003, de huisvestingskosten voor het nieuw te bouwen kantoor gelijk blijven, de inflatie niet meegerekend.

Nieuw stadsdeelkantoor

Twee factoren spelen een belangrijke rol bij de keuze voor een nieuw stadsdeelkantoor. Allereerst is de stadsdeelorganisatie sinds de fusie van stadsdeel Oost en stadsdeel Watergraafsmeer verdeeld over meerdere gebouwen, zoals de kantoren aan de Helmholtzstraat en de Linnaeusstraat. Daarnaast wordt het Polderweggebied gesaneerd en herontwikkeld.

Dit gebied biedt plaats aan een nieuw stadsdeelkantoor, waarin de twee oude kantoren samengevoegd worden. Tegelijkertijd wil het stadsdeel de dienstverlening ook in dit nieuwe stadsdeelkantoor verbeteren en vernieuwen.

Met de goedkeuring van de haalbaarheidsstudie is het startsein gegeven voor de volgende fase, namelijk de definitiefase. In deze fase wordt het Programma van Eisen ontwikkeld met daaraan gekoppeld een kostenraming. Na de definitiefase volgen de planvormingfase en de realisatiefase. In de planvormingfase wordt het ontwerp voor het nieuwe gebouw gemaakt. De realisatiefase betreft de daadwerkelijke bouw van het stadsdeelkantoor. Bij iedere fase beslist de raad of het traject nog steeds voldoet aan de randvoorwaarden zoals die in de haalbaarheidsstudie zijn opgesteld.

Nieuwe werf

De werven zijn de gebouwen en terreinen die gebruikt worden door de sector Stadsdeelwerken (werkplaatsen, opslag, garages, etc). In verband met de sanering van het Polderweggebied zullen deze werven (onder andere aan de Oranje Vrijstaatkade) moeten verhuizen. De werven verhuizen daarom naar de bestaande werf aan de Rozenburglaan, die zal worden uitgebreid op eigen grond. De raad heeft de financiering van deze verhuizing en de uitbreiding van de bestaande werf goedgekeurd. Tegelijkertijd is dit het startsein voor de ontwerpfase van deze nieuwe, uitgebreide werf.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Nieuw stadsdeelkantoor Oost/Watergraafsmeer in Amsterdam '
Lees ook