Gemeente Alblasserdam

Nieuwsberichten

14-02-2003
Nota handhavingsbesluit ter inzage

Nota handhavingsbeleid
B & w maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 februari 2003 heeft vastgesteld de nota "Handhaving in Alblasserdam", een stap op de weg naar een adequaat handhavingsbeleid in Alblasserdam op het terrein van de bouwregelgeving en ruimtelijke ordening c.a.

Toelichting
Onder handhaving moet kort gezegd worden verstaan de zorg voor controle op de naleving van voorschriften en zonodig het nemen van maatregelen. De nota geeft beleidskaders aan voor een handhavingsbeleid in Alblasserdam, noemt algemene aspecten die verbonden zijn aan handhaving en beschrijft de huidige praktijk, ook op een aantal aanpalende werkvelden. Ingegaan wordt op de gewenste situatie en de middelen die daarvoor nodig zijn. De nota mondt uit in een groot aantal aanbevelingen die beschouwd mogen worden als concrete bouwstenen voor een op te stellen en regelmatig te actualiseren handhavingsprogramma.
De nota ligt m.i.v. 21 februari 2003 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afd. VROM, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nota handhavingsbesluit Alblasserdam ter inzage '
Lees ook