Nederlands Politie Instituut


POLITIE ZET BELANGRIJKE STAPPEN MET DIGITAAL RECHERCHEREN

Digitaal rechercheren is een volwaardig onderdeel van het nieuwe politieonderwijs 2002. In de basisopleiding is er voor alle politiemedewerkers structureel aandacht voor. Daarnaast wordt digitaal rechercheren ook een speciale afstudeerrichting voor rechercheurs. Daarmee is de natuurlijke aanwas van specialisten bij de politie gewaarborgd. Executieve medewerkers bij de politie krijgen een CD-rom met daarop basiskennis over digitaal rechercheren. In samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkelen politie en justitie voorstellen die knelpunten in de digitale opsporing kunnen oplossen, zoals het veilig stellen van grote hoeveelheden data uit geautomatiseerde systemen. Daarnaast zijn er wetgevingsadviezen gegeven om de bestrijding van cybercrime te optimaliseren, is er een plan ontwikkeld om opzettelijke aanvallen op de nationale infrastructuur te bestrijden en zijn er verdere stappen gezet voor internationale samenwerking.

Een jaar na de start van het Nationaal Actieprogramma Digitaal Rechercheren heeft het landelijk projectteam deze resultaten opgeleverd en is er een stevig fundament gelegd om het digitaal rechercheren verder uit te bouwen. In de projectgroep werken politie, Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), HET Instituut voor Criminaliteitsbeheersing (ICR) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen. Daarnaast is er contact met het bedrijfsleven, zoals CMG, Ordina, Atos Origin, Cap Gemini, KPMG. Enkele kleinere forensic IT-bedrijven zoals Fox-IT en IT Forensic maken ook deel uit van het netwerk. Aan TNO-management consultants is opdracht gegeven om onderzoek te doen naar en voorstellen te ontwikkelen voor loopbaanbeleid, om specialisten op het gebied van digitaal rechercheren voor de politie te behouden.

De Nederlandse politie heeft vanaf 1986, toen de computer massaal zijn intrede deed, aandacht voor het onderwerp computercriminaliteit. Sinds 1996 is er professionele aandacht gekomen voor het onderwerp digitaal rechercheren. Inmiddels is er een landelijke eenheid voor digitaal rechercheren bij het Korps landelijke politiediensten (Klpd) en zijn er zeven interregionale bureaus digitale expertise. Het streven is dat op korte termijn alle politiemensen basiskennis van digitaal rechercheren krijgen en dat de regiokorpsen een eigen actieprogramma opstellen om dit onderwerp structureel in de organisatie te verankeren. Digitaal rechercheren is meer dan de bestrijding van internetcriminaliteit. Er is bijna geen rechercheonderzoek meer denkbaar zonder dat computers, mobiele telefoons en organizers in beslag worden genomen.

De CD-rom voor de politiemedewerkers geeft uitgebreide informatie over digitaal rechercheren en de mogelijkheden om de opsporing te optimaliseren. Er wordt onder andere een traject getoond van aangifte en opsporing van digitale stalking, het onderzoeken van inbeslaggenomen goederen en er is een interactief gedeelte waarin de politiemedewerker een kantoorruimte getoond krijgt en daar zelf mogelijke digitale informatiedragers moet opsporen.

Het landelijk projectteam heeft naar aanleiding van de terreuraanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten van Amerika ook gewerkt aan een actieplan op het gebied van de aanpak en bestrijding van (cyber)terrorisme. Bij het Klpd en het NFI is extra capaciteit gekomen om ook op het gebied van digitaal rechercheren meer aandacht voor dit onderwerp te hebben.

Er is een plan ontwikkeld om te komen tot een Hacking Emergency Response Team (HERT) in Nederland. Aanleiding hiervoor vormt de kwetsbaarheid van de nationale infrastructuur voor aanvallen van buitenaf. Het gaat om voorzieningen op het gebied van water, energievoorziening, luchtvaart, financieel en bankverkeer, ziekenhuizen, informatieknooppunten en telecom, maar ook om andere ernstige incidenten die het maatschappelijk verkeer kunnen ontwrichten, zoals gijzelingen, ontvoeringen en liquidaties. In het plan wordt gefaseerd toegewerkt naar een organisatie die in 2008 uit enkele tientallen mensen moet bestaan, die voor een deel op oproepbasis beschikbaar zullen zijn. Het gaat om een snelle interventiekracht die krachtdadig kan optreden als een incident heeft plaatsgevonden en er hoogwaardige kennis op het gebied van digitaal rechercheren noodzakelijk is. Samenwerking wordt gezocht met het bedrijfsleven en de wetenschap als het gaat om het beschikbaar stellen van hoogwaardige kennis en expertise.

Op het gebied van wetgeving zijn er verschillende initiatieven genomen om de regelgeving aan te passen aan het uitoefenen van politiebevoegdheden in de virtuele wereld. Het gaat om bijvoorbeeld het verkrijgen van persoonsgegevens bij internetproviders, en het vastleggen van cruciale informatie zoals computeradresgegevens die een sleutelrol kunnen vervullen bij het reconstrueren en oplossen van digitaal gepleegde misdrijven.

Den Haag, 28 juni 2002

Deel: ' NPI Politie zet belangrijke stappen met digitaal rechercheren '
Lees ook