Gemeente Alphen aan den Rijn


"Kansen benutten 2": Onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor het plan "KANSEN BENUTTEN 2", het Onderwijsachterstandenbeleid voor de periode 2002-2006, vast te stellen. Dit is een plan voor de preventie en bestrijding van onderwijsachterstanden en voor het onderwijs in allochtone levende talen. Jaarlijks ontvangt de gemeente van het rijk een doeluitkering voor de bestrijding van onderwijsachterstanden. Voor de planperiode 2002-2006 gaat het om een doeluitkering van jaarlijks 740.000,--.

Sinds 1 augustus 1998 is de gemeenteraad verplicht voor een periode van telkens vier schooljaren een plan in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid vast te stellen. Het onderwijsachterstandenbeleid richt zich op autochtone en allochtone leerlingen die op grond van sociaal-economische en/of culturele factoren een verhoogd risico lopen op een achterstand in de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. In het landelijk beleid worden hierin geen specifieke doelgroepen onderscheiden. In de Alphense situatie zijn toch enkele specifieke doelgroepen te noemen waaraan bij de verdere uitwerking van het lokaal beleid aandacht geschonken zal moeten worden. Het gaat hierbij met name om Marokkanen, Turken en Somaliërs, maar ook om Antillianen, leerlingen van Molukse afkomst en autochtone leerlingen.

Het gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid is gericht op verbetering van de leerprestaties van kinderen en jongeren uit de doelgroepen van dit beleid. De ambitie van dit beleid is dat er uiteindelijk geen onderscheid meer bestaat in leerprestaties en schoolloopbaan tussen de doelgroepen en het landelijke gemiddelde van de overige schoolpopulatie.

Voor het gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid komen in principe alle scholen in aanmerking waar zich kinderen bevinden die tot de doelgroep van dit beleid gerekend kunnen worden ofwel alle scholen met gewichtsleerlingen.

Om de middelen niet te veel te versnipperen, maar geconcentreerd in te zetten op scholen met relatief veel doelgroepleerlingen, komen in eerste instantie alleen die scholen in aanmerking die op basis van de leerlingentelling een schoolgewicht hebben en die dus op basis van de leerlingenweging extra formatie krijgen.

In het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006 zijn streefdoelen geformuleerd die aan het eind van de planperiode gerealiseerd moeten zijn:

1. Minimaal 50 % van de doelgroepkinderen neemt deel aan effectieve programmas gericht op voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
2. Het percentage allochtone leerlingen dat deelneemt aan het havo en vwo is met 4 % toegenomen ten opzichte van 1 augustus 2002.
3. Het aantal voortijdig schoolverlaters is teruggebracht met minimaal 30 % ten opzichte van 1 augustus 2002.
4. De taalachterstand van "gewichtenleerlingen" ten opzichte van de "ongewogen" leerlingen is met 25 % afgenomen ten opzichte van 1 augustus 2002.

5. Bij de deelname aan activiteiten gericht op taalverbetering is een toename te zien van ouders en nieuwkomers die het Nederlands onvoldoende beheersen.

6. Elke school voor voortgezet onderwijs met doelgroepleerlingen heeft een integraal taalbeleid ontwikkeld.

Om die streefdoelen te realiseren worden in "KANSEN BENUTTEN 2" verschillende activiteiten beschreven. Een deel van die activiteiten is gericht op het continueren en intensiveren van bestaand beleid, zoals voor- en vroegschoolse educatie, het taalbeleid in het primair onderwijs en de instelling van zorgadviesteams. Daarnaast worden er ook nieuwe initiatieven genoemd, zoals het ontwikkelen van een integraal taalbeleid in het voortgezet onderwijs, de opzet van een mentorproject en de versterking van de zorgstructuur in de scholen.

Basis voor het Onderwijsachterstandenbeleid vormt het landelijk beleidskader zoals dat door de rijksoverheid is vastgesteld. Hierbij het accent ligt op:

* voor- en vroegschoolse educatie

* ondersteuning van de schoolloopbaan

* bestrijding van voortijdig schoolverlaten
* taalbeleid.

Persbericht 41, 27 juni 2002

© Gemeente Alphen aan den Rijn, 28 juni 2002 laatste wijziging

Deel: ' Onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006 Alphen '
Lees ook