Gemeente Aa en Hunze


Publicaties

Publicaties woensdag 12 maart 2003 (week 11)

BOUWEN EN WONEN

Ingekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van maandag 3 maart 2003 tot en met vrijdag 7 maart 2003 de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend.

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING

* Dorpsstraat 21, Gasselte, C. van Steenwijk, verbouw woning en vervangen schuur

* Bonnen 8a, Gieten, A.J. Venema, plaatsen garage/berging
* De Pol 15, Grolloo, Landgoed De Berenkuil BV, oprichten werkplaats met opslagruimten

* Veldweg 20, Nooitgedacht R. Krikke, verbouw boerderij
* Zuidzijde 82, Gasselternijveenschemond, H. Koster, verbouw woning
* Burg. van Roijenstraat 1, Gasselternijveen D. Duursma, verbouw badkamer

* Brinkstraat 19, Anloo, L.J. Top, vergroten woonhuis
Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Deze publicatie betekent niet dat het inzien van de plannen en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt onder de kop `Bijzondere procedures' of `Verleende vergunningen'.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van maandag 3 maart 2003 tot en met vrijdag 7 maart 2003 de volgende aanvragen om bouwvergunningen zijn verleend.

BOUWVERGUNNING

* Oosterveld 6, Rolde, C.C. Dullink, plaatsen dakkapel (verz. 06-03-03)

* Veldweg 23, Annen, fam. J. Klinkhamer, vergroten woning (verz. 06-03-03)

* Kruizemunt 25, Gieten, W. Bouius, plaatsen garage met fietsenstalling (verz. 06-03-03) Eexterweg 2, Gieten, J. Langebeeke, verbouwen woning/winkel (verz. 06-03-03)
Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Assen, Postbus 30009, 9400 RA Assen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

BIJZONDERE PROCEDURES
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in het gemeentehuis Aa en Hunze (Spiekersteeg 1 in Gieten) de volgende plannen ter inzage liggen:

* Carspellaan 6, Rolde, H. van der Kloo, vergroten woning
* Streek 9, Gieterveen, H.R.M. Durenkamp, vergroten woning
* Middenweg 155, Annen, B. Schreur, uitbreiden woonhuis
* Gieterweg 13/7, Gasselte, H.C. Geerligs, vergroten recreatiewoning
* Annerstreek 25, Annen, J.L.M. de Bie, verbouw woning
* Julianalaan 6, Gasselte, J. Bruining, verbouwen woning/praktijkruimte

Zij zijn voornemens met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening in combinatie met artikel 50 lid 4 van de Woningwet, medewerking te verlenen aan voornoemde plannen. Deze bouwplannen liggen van donderdag 13 maart 2003 tot en met woensdag 9 april 2003 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen indienen tegen deze bouwplannen bij het college van burgemeester en wethouders.
* Bonnen kavel 1 t/m 16, Gieten, Groothuis Woningbouw bv, oprichten 16 woningen (2 onder 1 kap)

* Bonnen, Gieten F. van Wilgen, oprichten woning met garage
Zij zijn voornemens met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de ruimtelijke ordening in combinatie met artikel 50 lid 5 van de Woningwet, medewerking te verlenen aan voornoemde plannen. Deze bouwplannen liggen van donderdag 13 maart 2003 tot en met woensdag 9 april 2003 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen indienen tegen deze bouwplannen bij het college van burgemeester en wethouders.

Voornemen tot wijziging bestemmingsplan Buitengebied Rolde Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken, gelet op het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat zij toepassing willen geven aan de wijzigingsbepaling van het bestemmingsplan Buitengebied Rolde om de vestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf ca. 160 meter ten zuidwesten van het perceel Amen 45 te Amen, kadastrale gemeente Rolde, sectie T, perceelnummer 2109, mogelijk te maken. Dit perceel heeft de bestemming agrarisch gebied met landschappelijke en natuurlijke waarden.

De ontwerpwijziging ligt met ingang van 12 maart 2003 gedurende 4 weken ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze te Gieten. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

Voornemen tot wijziging bestemmingsplan Buitengebied Rolde Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken, gelet op het bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat zij toepassing willen geven aan de wijzigingsbepaling van het bestemmingsplan Buitengebied Rolde om de realisering van een landgoed met landhuis met een aaneengesloten oppervlakte van ca. 23 hectare aan de Schoonloërstraat te Grolloo tegenover Schoonloërstraat 73, kadastrale gemeente Rolde, sectie T, nummers 1763, 765, 766, 2101 en 2122 mogelijk te maken. Deze percelen hebben de bestemming agrarisch gebied en zijn aangegeven op de ontwikkelingskaart bosbouw/boom- en fruitteelt behorende bij het bestemmingsplan buitengebied Rolde.
De ontwerpwijziging ligt met ingang van 12 maart 2003 gedurende 4 weken ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze te Gieten. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

RAADSVERGADERING

UIT DE RAADZAAL

Een korte impressie van de raadsvergadering van 5 maart jl.

Reconstructie N34 bij Gieten en Gasselte in
voorontwerp-bestemmingsplan opgenomen
De raad heeft besloten, in te stemmen met de
voorontwerp-bestemmingsplannen, die de reconstructie van de N34 bij Gieten en Gasselte zullen moeten regelen. Daardoor is de weg vrijgemaakt voor het vervolgen van deze procedure. Inspraak en vooroverleg met o.a. de provincie komen nu aan de orde. Wel werd een kritische kanttekening geplaatst bij de fiets-/voetverbinding vanaf de Asserstraat in Gieten naar Eexterhalte. Door het college werd toegezegd, dat daar in een afzonderlijke commissievergadering op teruggekomen zal worden.

Vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting worden misbruikt, indien dat leidt tot discriminatie van minderheden De raad heeft besloten adhesie te betuigen aan een motie van de gemeente Woensdrecht, waarin het standpunt is ingenomen, dat vrijheid van godsdienst en van meningsuiting misbruikt worden, indien dat leidt tot discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Aanleiding voor deze motie -en de adhesiebetuiging van de raad van Aa en Hunze- is geweest de uitspraak van het gerechtshof in den Haag, waarbij de Rotterdamse Imam El Moumni in hoger beroep is vrijgesproken van belediging, aanzetten tot haat en/of discriminatie van homoseksuelen.

Oproep GroenLinks over vreedzame oplossing spanningen rondom Irak verworpen
Een motie van GroenLinks, om de Nederlandse regering op te roepen, om zich tot het uiterste in te zetten voor een geweldloze oplossing van de problemen met en in Irak en daarbij af te zien van ondersteuning van de huidige oorlogsvoorbereidingen door andere landen, heeft het niet gehaald. De motie verwierf onvoldoende steun, doordat naast GroenLinks uitsluitend de PvdA ondersteuning verleende.

Plan voor woningbouw aan de Veenakker in Gieterveen voorlopig afgewezen
Het door een particuliere ontwikkelaar ingediende plan voor de realisering van een viertal woningen aan de Veenakkers te Gieterveen, is door de raad afgewezen. Realisering van woningbouw op de voorgestane plaats wordt als te vroeg gezien, omdat er op dit moment geen totaalvisie op de woningbouw voor Gieterveen beschikbaar is. Daar wordt weliswaar aan gewerkt, doch verwacht wordt dat een totaalplan pas eind 2003 aan het dorp gepresenteerd kan worden. Te zijner tijd zal het verzoek in het kader van dit nieuw te formuleren beleid worden meegenomen en getoetst aan de totaalvisie.

Woningbouwplan aan de aan- en afvoerweg van het winkelcentrum Annen afgewezen
De raad heeft in meerderheid besloten, geen medewerking te verlenen aan een door de familie Van Veen ingediend plan voor de bouw van een woning aan de aan- en afvoerweg naar en van het winkelcentrum. Redenen voor afwijzing zijn onder meer de aanwezigheid in de directe omgeving van het winkelcentrum. Realisering van een woning op de voorgestane plaats zal de exploitatiemogelijkheden van het winkelcentrum aanzienlijk beperken, hetgeen niet in het belang is van het voorzieningenpeil van het dorp Annen.

Bestemmingsplan voor woningbouw op locatie stelmakerij Gieten niet vastgesteld
De meerderheid van de raad heeft zich niet kunnen vinden in het voorstel van het college, om op de locatie van de voormalige stelmakerij aan de Eexterweg een tiental woningen te realiseren. Met name het feit dat de plannen in de ogen van de meerderheid van de raad niet passen in een omgeving, die gekenmerkt wordt door hoofdzakelijk extensieve vrijstaande bebouwing, is doorslaggevend geweest in de opstelling van de raad.

Plannen tot versterking van het ondernemerschap en de kleinschalige bedrijvigheid via subsidiering gestimuleerd
De raad heeft met instemming besloten tot medesubsidiëring van het zogenaamde STIPO-project (Stimulerings Project voor Innovatie in Plattelandsondernemingen). Het project is bedoeld om kleinschalige nieuwe initiatieven van ondernemers te helpen ontwikkelen en financieren. Feitelijk betreft het een werkgelegenheidbevorderende maatregel. Het grootste gedeelte van het totale investeringsbedrag wordt beschikbaar gesteld via private bijdragen en de Leader-plus-subsidieregeling.

OPENBARE RAADSVERGADERING
Op woensdag 26 maart 2003 zal in het gemeentehuis Aa en Hunze (Spiekersteeg 1) in Gieten de vergadering van de raad worden gehouden. Tijdens deze vergadering zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

Agenda:
1. Opening;
2. Vragenronde raadsleden;
3. Vaststelling agenda:
4. Vaststelling verslag raadsvergadering d.d. 5 maart 2003; 5. Ingekomen stukken en mededelingen;
6. Voorstel tot instelling van een hoor- en adviescommissie (2003/21);
7. Voorstel om geen voorbereidingsbesluit te nemen voor de percelen op de hoek van de Banderschulte en de Nijlanderstraat te Rolde (2003/22);
8. Voorstel tot wijziging van de IZA-regeling (2003/23); 9. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet van ten behoeve van de realisering van een Bedrijfsverzamelgebouw Werk en Inkomen en realisering van een gezamenlijke sociale dienst voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (2003/24); 10. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de verdere ontwikkeling van een vaarverbinding Zuidlaardermeer-Oost-Groningen (2003/25);
11. Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van de uitvoering van het wegenonderhoud (2003/26); 12. Voorstel tot vaststelling van het milieuprogramma 2003-2007 (2003/27);
13. Voorstel inzake gedifferentieerd bouwen (2003/28); 14. Voorstel tot vaststelling van de beleidsnotitie handhaving (2003/29));
15. Sluiting.

De raadsvoorstellen liggen vanaf 13 maart 2003 ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis Aa en Hunze (Spiekersteeg 1) in Gieten en bij de bibliotheken in de gemeente Aa en Hunze.

De raadsvergadering is voor een ieder toegankelijk (openbaar). VOOR DEZE VERGADERING GELDT EEN SPREEKRECHT VOOR DE PUBLIEKE TRIBUNE. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken bij de griffie. U kunt dan maximaal 5 minuten het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen m.u.v.:
1. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan; 2. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;
3. indien een klacht ex. art. 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend;
4. over onderwerpen waarover aan inwoners de gelegenheid is gegeven in te spreken in een raadscommissie.

De griffie is 's morgens bereikbaar tussen 09.00 uur en 13.00 uur via telefoonnummer (0592) 267706 of via e-mail griffie@aaenhunze.nl.

VERKEER

Tijdelijke verkeersmaatregel Annen
Burgemeester en wethouders hebben besloten om ter hoogte van de toegang tot het parkeerterrein winkelcentrum d'Anloop te Annen éénrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers) vanaf de Zuidlaarderweg als tijdelijke verkeersmaatregel in te stellen voor een periode van 3 maanden. Deze termijn gaat in nadat de betreffende borden zijn aangebracht.
Verwacht wordt dat met het instellen van deze verkeersmaatregel de verkeerscirculatie op het parkeerterrein en de aansluiting met de Zuidlaarderweg gunstig wordt beïnvloed. Al het verkeer dat het parkeerterrein bij winkelcentrum d'Anloop aan zijde Zuidlaarderweg gebruikt, dient dit terrein via het parkeerterrein gelegen aan de achterzijde van het winkelcentrum en de Nije Diek te verlaten. Fietsers zijn van deze maatregel uitgezonderd.

BEKENDMAKING

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat er ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening vergunningen zijn verleend aan:
1. Zomerevenementencommissie Anloo voor het organiseren van het zomerdorpsfeest van 13 juni t/m 15 juni 2003 aan de Lunsenhof in Anloo (verz. 14 februari 2003).
2. O.B.S. "De Dobbe" te Gasselte voor het organiseren van een rommelmarkt op 24 mei 2003 van 13.00 uur tot 16.00 uur op het bedrijventerrein "Achter de Brinken" te Gasselte (verz. 24 februari 2003).
3. Bestuur Stichting Vrienden van de Harmonie voor het organiseren van een verkoopactie van noten en potgrond op 22 maart 2003 in Gasselte (verz. 28 februari 2003).
4. Bestuur Vereniging voor Volksvermaken Eext en Trekkertreksportvereniging Eext voor het organiseren van de volgende activiteiten (verz. 28 februari 2003): 5. een ponyconcours op 7 juni 2003, een Nationaal Concours Hippique op 9 juni 2003 en een Tractor-Pulling wedstrijd op 5 juli 2003 op het sportveld aan de Stationsstraat te Eext; 6. een kermis van 6 juni t/m 9 juni 2003 op het terrein naast Kerkstraat 11 te Eext;
7. een braderie op 5 juli 2003 op de brink hoek van de Anderenseweg en Stationsstraat;
8. een oriënteringsrit op 16 augustus 2003.

Voorts hebben burgemeester en wethouders ontheffing verleend op grond van artikel 148 van de Wegenverkeerswet 1994 aan:
* Organisatie Ronde van Drenthe voor het organiseren van twee wielerwedstrijden, voor zover de route door de gemeente Aa en Hunze gaat, op 11 en 12 april 2003

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

PROTOCOL toelaten, uitschrijven, schorsen en verwijderen van leerlingen
Openbaar basisonderwijs gemeente Aa en Hunze, maart 2003 Voor de openbare basisscholen in de gemeente Aa en Hunze is een protocol opgesteld voor het toelaten, uitschrijven, schorsen en verwijderen van leerlingen. In het protocol worden de vier onderwerpen nader toegelicht. Daarnaast is een aantal formulieren en procedurebeschrijvingen bijgevoegd. Het protocol heeft tot doel dat er duidelijkheid wordt gecreëerd voor de school en de ouder(s), en dus toepasbaar is voor de praktijk. Het protocol is nog niet volledig. Verandering in de wetgeving, maar ook praktijkervaringen, kunnen leiden tot aanpassingen of aanscherping van onderdelen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het protocol vastgesteld op 4 maart 2003. Het protocol ligt vanaf donderdag 13 maart a.s. ter inzage in het gemeentehuis te Gieten (Spiekersteeg 1).
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij in de afgelopen week de volgende kapvergunningen hebben verleend:
* H. B.ten Hof/M. van Son, Hoofdstraat 94 te Gasselternijveen voor het vellen van vier beuken staande in de tuin van betrokkene;
* Woningstichting De Volmacht, Gasselterweg 24 te Gieten voor het vellen van drie eiken staande aan op het achterterrein van De Volmacht;

* E.J. Klasen, Plantsoenstraat 11/13 te Gasselternijveen voor het vellen van negentien berken staande in de tuin van betrokkene;
* A. van de Zwan, Brinkstraat 18 te Rolde voor het vellen van een Amerikaanse eik staande in de tuin van betrokkene;
* H. G. Lok, Grote Kamp 24 te Gieten voor het vellen van een pinus spec staande in de tuin van betrokkene;

* De gemeente Aa en Hunze Postbus 93 9460 AB te Gieten, voor het vellen van twee esdoorns staande langs het voetpad tussen het Middendorp en de Brink te Gieten;

* P.J. Siebbeles, Waardeel 13 te Rolde voor het vellen van twee fijnsparren en een ceder spec staande in de tuin van betrokkene;
* Quercus BV, voor het vellen van 8 berken staande op het perceel Gieterweg 30 te Gasselte onder voorwaarde van herplant van tenminste 1,2 are bosplantsoen op betreffend perceel
Tegen bovenstaande beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (A.W.B.) binnen 6 weken na verzending van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

Voorbereidingsbesluit Gieterveen
Burgemeesters en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken (ex art. 22 WRO) hierbij bekend dat een bestemmingsplan voor Gieterveen wordt voorbereid. De gemeenteraad heeft op 5 maart 2003 een voorbereidingsbesluit genomen voor een deel van het dorp Gieterveen.

Het voorbereidingsbesluit, met aanlegvergunningenstelsel en kaart, ligt vanaf 13 maart 2003 op het gemeentehuis (afdeling VROM) ter inzage. Belanghebbenden met bezwaar tegen het besluit kunnen vanaf 13 maart 2003 gedurende 6 weken een bezwaarschrift sturen aan de gemeenteraad van Aa en Hunze (postbus 93, 9460 AB Gieten).
---


Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Aa en Hunze '
Lees ook