Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 19 februari 2003

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

BOUWVERGUNNINGEN aangevraagd
(kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet) Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

Bermweg 153, paardenstallen bouwen.
Bernsteinstraat 11, dakkapel voorzijde aanbrengen. Sweelinckstraat 11, dakkapellen samenvoegen.
Jan de Geusrede 26, dakkapel achter aanbrengen. Minoes Erf 33, dakkapel voorzijde aanbrengen. Paradijsselpark 211, woning uitbreiden.
Stadsplein 5, foyer en toegang uitbreiden.
Stadsplein 5, kantoorruimte uitbreiden.

TER INZAGE
Onderstaande plannen liggen ter inzage in verband met een vrijstellingsprocedure.

1. Bermweg 486, woning uitbreiden.
2. Stadsplein 5, foyer en toegang uitbreiden. 3. Stadsplein 5, kantoorruimte uitbreiden.
4. Paradijsselpark 211, woning uitbreiden.

Aan de bij 1 tot en met 4 genoemde bouwaanvragen kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan door toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met de vrijstellingsprocedure liggen de aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 20 februari 2003, gedurende vier weken, op werkdagen ter inzage.
Gedurende de aangegeven periode is iedereen bevoegd zienswijzen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

BOUWVERGUNNINGEN
SLOOPVERGUNNING verleend

Verzenddatum 7 februari 2003:
Ringspoor 164, dakkapellen aanbrengen.

Verzenddatum 11 februari 2003:
Dubbelspoor 36, dakkapel voorzijde aanbrengen. Hoofdweg 46, deel showroom en gevel slopen (sloopvergunning). Mendelssohnstraat 11, dakkapellen aanbrengen.

Verzenddatum 14 februari 2003:
Franckstraat 28, woning uitbreiden.

KAPVERGUNNINGEN

Vergunning is aangevraagd en verleend voor het kappen van de volgende bomen:

Verzenddatum 10 februari 2003:
Merelhoven 235 2 berken
Lofoten 5 2 berken
Fr. Hendrikstraat 38 1 paardekastanje

Door de gemeente aangevraagd en verleend:
Verzenddatum 10 februari 2003:
Wiekslag, langs het water van de singel
in het gazon 6 populieren wegens constructiewerkzaamheden. Herplantplicht met 6 andere bomen.

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage.

Indien u meent door één van de bovengenoemde verleende vergunningen (beschikkingen) in uw belang te zijn getroffen, kunt u daartegen bij de gemeente een bezwaarschrift indienen. Volgens de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

INVALIDENPARKEERPLAATSEN

Het college heeft besloten door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord, waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig, en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak, het parkeervak te reserveren als een parkeerplaats invaliden bestemd voor onderstaande motorvoertuigen.

Verzenddatum 14 februari 2003 (datum besluit 6 februari 2003): kentekennummer 75-LF-XH ten behoeve van de heer W. de Jong (bestuurder), Fluiterlaan 212, Capelle aan den IJssel;

Verzenddatum 14 februari 2003 (datum besluit 13 februari 2003): kentekennummer SL-TF-19 ten behoeve van mevrouw C. Boutestijn-de Jong (bestuurder), Rivierweg 23, Capelle aan den IJssel.

Bovengenoemde besluiten, alsmede de daarbij behorende gewaarmerkte tekeningen, liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen en de besluiten inzake de invalidenparkeerplaatsen liggen ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Capelle a/d IJssel 20-02-2003 '
Lees ook