Gemeente Dinkelland

Datum plaatsing: 20 maart 2003
VERHUIZING BURGERZAKEN NAAR GEMEENTEHUIS DENEKAMP

Zoals u wellicht al op deze pagina hebt gelezen zal eind maart a.s. als laatste onderdeel binnen de sector Samenleving het onderdeel
--Burgerzaken- met als werklocatie Ootmarsum verhuizen naar het gemeentehuis in Denekamp.
Om de dienstverlening van met name de zeer publieksgerichte taken van het onderdeel Burgerzaken zoveel mogelijk te waarborgen, zal de verhuizing in het weekend van 27 t/m 31 maart a.s. plaats vinden.

Burgerzaken is voor het publiek gesloten vanaf donderdagmiddag 27 maart a.s om 12.30 uur t/m maandag 31 maart.
De avondopenstelling op donderdag 27 maart a.s komt derhalve te vervallen!

Vanaf dinsdag 1 april a.s zullen de medewerkers van het onderdeel Burgerzaken u graag weer van dienst zijn, vanaf hun nieuwe werklocatie in het gemeentehuis van Denekamp.

De bereikbaarheid van de afdeling Burgerzaken en Belastingen : Onderdeel Burgerzaken (vanaf 1 april a.s.)

Bezoekadres Burgemeester Hoogklimmerstraat 2 Denekamp Telefoon 0541 - 854100
Postadres Postbus 11 7590 AA DENEKAMP
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur (na de middag gesloten)
Avondopenstelling donderdag van 16.30 tot 18.30 uur

De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de mogelijke vestiging van steunpunten elders in de gemeente. De gemeenteraad vergadert daarover op donderdag 27 maart a.s.
In tegenstelling tot het bericht in het blad Vizier op NO Twente van 12 maart jl. is het dus nog geenszins zeker, dat er een steunpunt in Ootmarsum komt. Het bericht in Vizier op NO Twente is niet door de gemeente geplaatst en het gemeentebestuur kan en wil voor de inhoud daarvan dan ook geen enkele verantwoording dragen.


De chemocar zal op vrijdag 21 maart a.s. op onderstaande haltes en Saasveld P.P. "Bruins"

09.00 - 10.00 uur

Deurningen Plechelmusplein

10.15 - 11.15 uur

Weerselo P.P. nabij "Trefpunt"

13.00 - 14.00 uur

Rossum Thijplein

14.15 - 15.15 uur

STICHTING ZWEMBAD OOTMARSUM.

Voor het mooie en gezellige openluchtbad "De Kuiperberg" te Ootmarsum kunnen worden geplaatst vanaf 1 mei t/m 1 september 2003:

A. Twee part-time zwemonderwijzers(essen)
Samen met je collega's ga je zwemlessen en recreatieve activiteiten organiseren en uitvoeren.
Je denkt mee over de ontwikkeling van nieuwe activiteiten, houdt toezicht, en doet het nodige onderhoud.
Met een opleiding module 1 en 2 van de opleiding zwemonderwijzer, diploma zwemonderwijzer, CIOS of zwemleider A/B en met een EHBO-diploma ben jij wellicht de nieuwe collega die wij zoeken. Salaris en andere voorwaarden nader over een te komen.

B. Vakantiehulpen-kassieres
Gedacht wordt aan evt. studenten vanaf 17 jaar en/of herintreders die kassa- en receptiewerkzaamheden verrichten en naast de reguliere werktijden, weekenden kunnen werken.

Sollicitaties
Schriftelijke sollicitaties kun je richten binnen een week na het verschijnen van dit blad en zenden aan:
Bestuur Stichting SZO,
p/a Dhr. M. Wisseborn,
Molendijk 14,
7591 PT Denekamp. Telefoon 0541-355350.

DE WERKZAAMHEDEN IN DE (VOLKS)TUIN BREKEN WEER AAN.

Voor liefhebbers van tuinieren breekt met het voorjaar in zicht weer een mooie tijden aan.
Velen van u hebben een eigen (groente)tuin maar misschien zijn er wel mensen, die graag willen tuinieren maar niet een (volks)tuin hebben. De gemeente Dinkelland biedt diegene die graag in een (volks)tuin willen werken de mogelijk tot het huren van een volkstuintje in Denekamp of Ootmarsum.
Er liggen op de volkstuincomplexen in Denekamp en Ootmarsum nog kaveltjes met verschillende oppervlakten braak, die nog verhuurd kunnen worden.
Hebt u hiervoor belangstelling neemt u dan even (telefonisch) contact op met de heer Spenkelink (tel. 854262) mevrouw Droste (tel.854265).

VERKIEZING PROVINCIALE STATEN 2003

Stemmenaantallen gemeente Dinkelland

STEMDISTRICT CDA PvdA VVD GL D66 SGP SP LPF CU GELDIG BLANCO OPROEP NIET OPKOMST
1 Gemeentehuis 552 139 152 20 4 2 27 14 6 916 0 1661 745 55,15% 2 OBS Dr. M.L. Kingschool 447 140 65 26 24 0 17 2 4 725 1 1842 1116 39,41%
3 Verpleging/Verzorging Twente Oost 636 161 80 21 8 4 23 9 5 947 0 1858 911 50,97%
4 Kantine Openbare Werken 174 88 61 19 16 0 12 9 1 380 0 987 607 38,50%
5 RK Willibrordschool 412 51 33 3 15 0 5 8 1 528 0 828 300 63,77% 6 Gasterij de Smid 474 24 13 8 3 0 3 5 2 532 0 810 278 65,68% 7 Cafe Haamberg 350 14 18 5 3 2 4 2 2 400 0 640 240 62,50% 8 Cafe Groot Agelo 365 26 37 7 0 0 4 3 0 442 0 725 283 60,97% 9 Bejaarden Centrum St Jozef 482 57 74 22 5 0 15 15 3 673 0 1221 548 55,12%
10 't Trefpunt 370 36 83 16 18 0 4 6 6 539 0 963 424 55,97% 11 Cafe Bruins 585 21 53 8 9 1 12 14 2 705 0 1127 422 62,56% 12 Bibliotheek Rossum 709 68 61 25 13 1 26 11 0 914 0 1737 823 52,62% 13 RK Basisschool Willibrordus (D) 617 63 89 16 7 0 14 14 13 833 1 1411 577 59,11%
14 Radboudzaal 633 117 194 34 14 0 26 22 1 1041 0 1748 707 59,55% 15 Sporthal de Schalm 529 132 133 19 28 0 16 15 4 876 2 1714 836 51,23%

Totaal 7335 1137 1146 249 167 10 208 149 50 10451 4 19272 8817 54,25%

KLASSIEKE VOGELPEST IN NEDERLAND.

Wat is vogelpest?
Klassieke Vogelpest (of Avaire Influenza) is een zeer besmettelijke pluimveeziekte herkenbaar aan zwellingen aan de kop en hals alsmede aan verkleuring van de kam en de poten. De incubatietijd bedraagt ongeveer tien dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg.

Symptomen zijn onder andere:
zwellingen aan kop en hals, sufheid en vooral onverwachte, snelle sterfte.

Welke dieren zijn vatbaar?
Het gaat om kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven bestemd voor consumptie (dus geen postduiven) fazanten, patrijzen, en loopvogels (struisvogels, emoes, en nandoes).

Besmetting?
De belangrijkste bron van besmetting is direct contact tussen dieren onderling, maar ook mensen die met zieken dieren in aanraking zijn geweest kunnen het virus daarna op andere dieren overbrengen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die in aanraking komt met pluimvee, na afloop zijn handen wast en zich omkleedt.

Maatregelen die landelijk gelden, dus ook in de gemeente Dinkelland


* Net als in heel Nederland een verbod op het vervoeren en uitrijden van pluimveemest. Deze mest zal op het bedrijf moeten worden opgeslagen. Daartoe is het buiten de ingesloten gebieden toegestaan naast lege containers ook mestzakken op het bedrijf aan te voeren.

* Het vervoer van mest en gebruikt strooisel van bedrijven, waar als een van de bedrijfstakken pluimvee word gehouden, is verboden evenals het uitrijden van mest van deze bedrijven.
* Het is verboden pluimvee en broedeieren in Nederland te brengen.
Voor meer informatie kan men bellen met het gratis informatienummer van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: Telefoonnummer 0800-2233322 (maandag-vijdag van 08.30 tot 22.00 uur en zaterdag en zondag van 09.00 tot 22.00 uur).
Nadere informatie is natuurlijk ook te vinden op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij www.minlnv.nl (Dossier Klassieke Vogelpest

GEMEENTERAAD EN COMMISSIES

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad komt op donderdag 27 maart a.s. om 19.30 uur in de vergadering bijeen.
U bent van harte welkom vanaf de publieke tribune om de beraadslagingen bij te wonen.
De agendapunten zijn

1. Opening
2. Vragenhalfuur
3. Vaststelling agenda
4. Informatie vanuit het college
5. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 13 februari 2003
6. Ingekomen stukken
7. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit beschermd stadsgezicht Ootmarsum
8. Voorstel inzake vier verzoeken om planschadevergoeding ex artikel 49 WRO betreffende diverse bestemmingsplannen 9. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor bouw inpandige dienstwoning in voormalig stadhuis Ootmarsum 10. Voorstel tot het vaststellen van de harmonisatie welzijnsbeleid 11. Voorstel tot het vaststellen van de notitie Lokaal Onderwijs Beleid Dinkelland
12. Voorstel tot het wijzigen van de IZA Nederland-regeling 13. Voorstel tot het vaststellen van de gemeentelijke rechtspositieregelingen voor de griffier en medewerkers van de griffie
14. Voorstel tot het instellen van een tijdelijk steunpunt Burgerzaken in Ootmarsum
15. Voorstel financiële bijdrage Enschede Airport Twente 16. Vaststelling gedragscode voor de burgemeester, wethouders en raadsleden
17. Vaststelling notitie invoering burgerjaarverslag bij de gemeente Dinkelland
18. Rondvraag
19. Sluiting

* Postweg 26 in Saasveld : vergroten ligboxenstal ;
* de Kerkuil 96 in Denekamp : bouwen erker ;
* Oostwal 2 in Ootmarsum : veranderen voor - en achtergevel;
* Vengraven 4 in Weerselo : bouwen erker;
* Reepmaat 9 in Deurningen: vergroten woning. WELSTAND

De planbehandeling door de welstand voor de bouwaanvragen vindt tweewekelijks plaats op dinsdagochtend.
De welstandcommissie voor de bouwaanvragen vergadert eveneens tweewekelijks op donderdagmiddag.
U kunt bij planbehandeling en welstandcommissie vergadering aanwezig zijn. Voor plaats en tijdstip en het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met de gemeente Dinkelland, afdeling Bouwen & Milieu, telefoon 0541-854213 of 854223.


* Bellinckhofweg in Weerselo : herbouwen woning;
* Oldenzaalsedijk 1 in Deurningen: bouwen woning met schuur. Tegen voornoemde besluiten kan u met ingang van 21 maart 2003 op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken een bezwaarschrift in dienen.

* Penninksbrugweg 19 in Denekamp : slopen woning;
* Siemertsteeg 1 in Weerselo : slopen woning.
* Bellinckhofweg in Weerselo: slopen woning;
* Oldenzaalsedijk 1 in Deurningen: slopen boerderij en schuur. Tegen voornoemde besluiten kan u met ingang van 21 maart 2003 op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken een bezwaarschrift in dienen.
Terinzagelegging besluit
Weerselo ligt vanaf 21 maart 2003 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 besluit op de aanvraag voor een milieuvergunning van:
* M.J.H. Schothorst, Haarstraat 48 te Rossum, voor het oprichten en werking hebben van een veehouderij, annex de opslag van mest en dieselolie.
Beroep tegen dit besluit kan tot en met 2 mei 2003 worden ingesteld door:
eveneens tot en met 2 mei 2003 worden gericht aan de Voorzitter van terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad is beslist.
Weerselo liggen ter inzage de meldingen ingevolge art. 8.40 Wet
* Bos Electrotechniek, Hanzeweg 42 te Denekamp: het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op een reeds bestaande inrichting.
* Kwekerij Aarninkhof, Stroothuizerweg 27 te Denekamp: het uitbreiden van een reeds bestaande inrichting volgens het Besluit glastuinbouw milieubeheer.
deze meldingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en
* Tuincentrum Oosterik BV, Johanninksweg 68 te Denekamp in verband met het vervangen van een schaduwhal door glastuinbouwkassen. Deze wijziging is in overeenstemming met de voor de inrichting verleende revisievergunning van 15 januari 2002, nr. 2 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Het college van dat de voorgenomen wijziging voldoet aan art. 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze wijziging geen met 28 april 2003 schriftelijk indienen bij het college van
* Jubileumcommissie voor het houden van een koninginnefeest op 29 april en 30 april 2003 te Denekamp.

* Oldtimerclub Tilligte voor het houden van de Internationale Oldtimerdag Twente op zondag 3 augustus 2003 te Tilligte.
* Poaskearls voor het houden van een paasvuur op zondag 20 april 2003 vanaf 20.30 uur.

* Koninklijke Muziekverenging St. Caecilia voor het houden van trekkertrekwedstrijden op 18 mei 2003 van 09.30 uur tot 18.00 uur te Saasveld.

* Ponyclub de Veldruiters Rossum, voor het organiseren van een ponyconcours op 6 juli 2003 op een terrein van de familie Elderink, gelegen aan de Reimerweg te Rossum;
* R.B.R. Deurningen, voor het organiseren van een Run-Bike-Run-wedstrijd op 6 juli 2003 in en om Deurningen. afdeling Burgerzaken en Belastingen. In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeente kenbaar
worden gemaakt wat zowel mondeling als schriftelijk kan. Hierbij svp aangeven of men gehoord wil worden.

* Vergunning voor het houden van autorodeo-wedstrijden op 6 april 2003 en op 7 december 2003 op een terrein gelegen aan de Nosseltweg te Denekamp;

* Vergunning voor het houden van occasionshows op 12 en 13 april 2003 en op 30 en 31 augustus 2003 op het parkeerterrein van Frans op den Bult nabij Vliegveldstraat 20 te Deurningen;
* Vergunning voor het houden van markt voor gebruikte goederen op 12 april 2003 in een schuur/tent, gelegen aan de Knik 49 te Denekamp;
* Vergunning voor het ten gehore brengen van life-muziek in de kleine zaal van de sporthal de Schalm te Ootmarsum op zaterdag 17 mei 2003.
Er is voor week 13 , van maandag 24 maart t/m zaterdag 29 maart géén collectevergunning of kleding-inzamelingsvergunning verleend.

OVERIGE MEDEDELINGEN

PAPIERINZAMELING BASISSCHOOL "DE VELDKAMP" IN DENEKAMP

A.s. zaterdag 22 maart 2003 is er weer een inzameling Tussen 9.00- 12.00 uur kunt u het oude papier en karton bij school afgeven.

Wilt U:


* het papier goed bundelen of in dozen verpakken;
* geen plastic gebruiken als verpakkingsmateriaal;
* de Begoniastraat inrijden vanaf de Veldkampsweg.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Dinkelland '
Lees ook