Gemeente Hengelo

Collecte Compostactie
Raadscommissies Onteigeningsplan
Gemeenteraad Bestemmingsplannen
Scholieren herdenken bevrijding Hengelo Bouwplannen Opening parkeergarage Q-park zaterdagnacht Monumentenvergunning Duurzaam Veilig Wet Milieubeheer
Hengelo's Inbraak Preventie Project Kapvergunningen Tijdstip kijkuren gevonden fietsen gewijzigd Parkeerplaatsten voor gehandicapten
Paasvuren 2003 Verkeersbesluiten
Werk aan de weg
Mededelingen 1 april 2003
Collecte

Tot en met 5 april collecteert Nationaal Fonds Sport Gehandicapten. Van 6 tot en met 12 april collecteert de Nederlandse Hartstichting. Collectanten kunnen zich legitimeren.
Raadscommissies

www.hengelo.nl onder Bestuur/ Raadscommissies.
Bestuur en Middelen
De commissie Bestuur en Middelen vergadert op donderdag 10 april 2003 vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de voorlopige agenda staan onder meer:

* Uitvoeringsnota fietsen 2003-2006

* Notitie Integraal Wijkgericht Werken
Gemeenteraad


De gemeenteraad vergadert op dinsdag 8 april vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de voorlopige agenda staan onder meer:
* Aanvraag subsidie ICT-communicatiefonds Stichting Stadsmarketing (evenementensite)

* Aankoop van grond met de daarop staande opstallen ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen in "Hart van Zuid"
* Legesheffing bij planschadeverzoeken

* Extra bijdrage aan het Waterschap Regge en Dinkel
* Kredietaanvraag aanbrengen stil asfalt cluster II (Oude Molenweg, Wolter ten Catestraat, Deurningerstraat en Beethovenlaan)
* ICT-faciliteit Raadsleden

* Centrale Huisvesting

* Gemeenschappelijke regeling 'Educatie 2003'
* Vaststellen Leerplichtverslag 2001/2002 en kennisnemen van de Effectrapportage over voortijdig schoolverlaten
* Subsidieovereenkomst SWOH/Carint

* Project inburgering met ervaringsplaatsen
* Verhoogde instroom nieuwkomers

* Integrale visie en plan van aanpak FBK-stadion en omgeving
* Milieuprogramma 2003

* 30 km-inrichting van de Hasseler Es

* Kredietaanvraag realisatie project Bouwrijpmaken Broek Noord
* Bestemmingsplan Vossenbelt, Centrumgebied Slangenbeek
* Uitvoeringsnota fietsen

* Voorbereidingsbesluit Noordelijke Spoorzone
* Voorbereidingsbesluit Seahorseterrein

* Wijziging branchering Westermaat Plein

* Planschadeverzoek ex artikel 49 WRO i.v.m. aanleg Rijksweg 35
* Bestemmingsplan Binnenstad, deelplan Bibliotheek
* Planschadeverzoek ex artikel 49 WRO i.v.m. bestemmingsplan Thiemsland

De meest actuele agenda vindt u op www.hengelo.nl , onder Bestuur/ Gemeenteraad.

De stukken liggen ter inzage bij de Gemeentewinkel, de bibliotheek en het "Hasselerhoes".

Spreekuur raadsfracties

Verschillende raadsfracties uit de gemeenteraad houden spreekuur voor geïnteresseerde burgers. Op

maandag 7 april gebeurt dat door:

* PvdA van 19.30 tot 20.00 uur, liefst op afspraak: telefoon 2431094, e-mail pvda@Hengelo.nl

* CDA van 19.00 tot 19.30 uur, liefst op afspraak: telefoon 2507351, e-mail cda@Hengelo.nl

* VVD van 18.30 tot 19.30 uur, liefst op afspraak: telefoon 2915792, e-mail vvd@Hengelo.nl

* ChristenUnie van 19.30 tot 20.30 uur, liefst op afspraak: telefoon 2437485, e-mail christenunie@Hengelo.nl

* Burgerbelangen van 19.15 tot 19.45 uur, liefst op afspraak: telefoon 2772631, e-mail bb@Hengelo.nl

* D66 op afspraak: telefoon 2916168, e-mail d66@Hengelo.nl
* SP op afspraak: telefoon 2421042, e-mail sp@Hengelo.nl
* Groen Links iedere maandagavond, na telefonische afspraak: telefoon overdag 0546-832934, s avonds 2776792, e-mail groenlinks@Hengelo.nl

De fracties houden spreekuur in het stadhuis (begane grond) en zijn 's avonds te bereiken via de zij-ingang onder de toren.

Een van de raadsleden spreken?

Wilt u een van de raadsleden spreken? Op pagina 21 in de Gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. De nummers staan hiervoor bij de spreekuren vermeld. Voor meer informatie kunt u ook de Gemeentewinkel bellen, telefoon 245 95 55.

Scholen herdenken bevrijding Hengelo


Donderdag 3 april

Op 3 april 1945 werd Hengelo bevrijd. Ter herinnering hieraan is na de oorlog door de Stichting Februari 41 het initiatief genomen om scholen actief bij de herinnering te betrekken. Dit jaar draagt basisschool De Drienermarke de adoptie van het herdenkingsmonument (bij het stadhuis) over aan Montessorischool t Heem. Leerlingen van beide scholen komen om 10.00 uur bijeen in de burgerzaal van het stadhuis. Het officiële programma duurt tot 11.30 uur. U bent daarbij van harte welkom. De Burgerzaal is vanaf 9.30 uur open. Meer informatie kunt u krijgen bij de Gemeentewinkel, telefoon 245 5555.
garage. Voor 5,00 kunt u een zogenaamde Q-Park BOB-kaart kopen, die de hele nacht geldig is. Deze Q-Park BOB-kaart kunt u van ma. t/m za. van met de tekst "Q-Park BOB-verkooppunt".

U kunt overigens ook zonder BOB-kaart, maar op de gebruikelijke wijze betalen bij de betaalautomaat in de garage. Het tarief bedraagt dan 1,00 per 50 minuten.
Duurzaam Veilig


Meer controle op snelheid, dragen van helm en gordel, rood licht en alcohol

De gemeente Hengelo neemt actief deel aan het programma "Duurzaam Veilig". In dit programma zijn afspraken gemaakt om de verkeersveiligheid een extra impuls te geven met als doel het aantal verkeersslachtoffers in 2010 ten opzichte van 1985 met 40% te verminderen en het aantal doden met 50%.

Om dit doel in Hengelo te bereiken hebben de gemeente Hengelo, Politie Twente en het Verkeershandhavingsteam Twente de handen inéén geslagen. Er wordt vanaf nu meer gecontroleerd op de vijf speerpunten van verkeersveiligheid: snelheid, dragen van helm en gordel, rood licht en alcohol.. Er is gekozen voor een combinatie van handhaving via een vaste post aan de Deldenerstraat en mobiele controles. Weggebruikers zullen via de zogenaamde mottoborden geattendeerd worden op de verhoogde controleactiviteiten.

Naast handhaven is de gemeente bezig met het aanpassen van de infrastructuur om de snelheid te reguleren. Verder worden de verkeersongevalsconcentratiepunten aangepakt en ook worden middelen zoals educatie en voorlichting ingezet om het aantal verkeersongevallen te verminderen.

Hengelo's Inbraak Preventie Project in Berflo Es


Op 1 januari 2003 is het vervolg van het Hengelo's Inbraak Preventie Project van start gegaan. Het Hengelo's Inbraak Preventie Project is een initiatief van de gemeente Hengelo in samenwerking met de politie en het SWB Midden-Twente. Wijk na wijk worden informatiebrieven verspreid onder de bewoners van Hengelo. Momenteel loopt het project in de Berflo Es.

Het preventieproject heeft tot doel zoveel mogelijk woningen zo optimaal mogelijk te beveiligen tegen inbraken en daarmee een bijdrage te leveren aan een daling van het aantal inbraken binnen de gemeente. De gemeente biedt de bewoners de gelegenheid om kosteloos een preventieadvies te krijgen volgens de eisen van het certificaat Veilige Woning van het Politiekeurmerk Veilig wonen. Indien de bewoners volledig uitvoering geven aan het advies komen zij in aanmerking voor het certificaat Veilige woning. Met dat certificaat kan bij de meeste verzekerings-maatschappijen een flinke premiekorting op de inboedelverzekering worden verkregen. Uit preventie projecten in andere gemeenten is gebleken dat de kans op inbraak in een gecertificeerde woning aanmerkelijk kleiner is. In het kader van het project ontvangen de bewoners van de Berflo Es binnenkort informatie over hoe kosteloos een preventieadvies aangevraagd kan worden.

Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Communicatie van de gemeente Hengelo, telefoon 245 95 55.

Tijdstip kijkurengevonden fietsen gewijzigd


Vanaf woensdag 9 april kunt u iedere woensdag van 16.00 uur tot 18.00 uur een kijkje nemen tussen de gevonden fietsen in Hengelo. De huidige openstelling op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur zal verdwijnen. Zaterdag 5 april is de laatste mogelijkheid op zaterdag. De fietsen staan in een loods aan de Turbinestraat 63. Op vertoon van uw aangifteformulier mag u bekijken of uw fiets er staat. Heeft u bij uw aangifte vermeld wat uw framenummer en/of postcode is, dan krijgt u automatisch bericht thuis. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met de politie Twente, telefoon 0900-8844.

Paasvuren 2003Compostactie

Onteigeningsplan

Artikel 80 Onteigeningswet
Onteigeningsplan 'Expres II'
Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan artikel 80 Onteigeningswet en de artikelen 3.11 t/m 3.13 Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij op 25 maart 2003 hebben besloten met ingang van 3 april 2003 gedurende vier weken, bij de afdeling Grondbedrijf, voor een ieder ter inzage te leggen het plan met de vereiste bijlagen tot onteigening, ten name van de gemeente Hengelo van de percelen grond, gelegen aan de Hesselerweg, kadastraal bekend als gemeente Hengelo, sectie U, nummers 353 (ged.), 363 en 585.

Deze onteigening vindt plaats in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en de volkshuisvesting, ter uitvoering van de bestemming 'Bedrijfsdoeleinden' van het op 24 november 1999 door de raad vastgestelde en op 14 juni 2000 door GS goedgekeurde bestemmingsplan 'Westermaat, deelplan Campus en Expres', welke op 15 augustus 2000 rechtskracht heeft verkregen en ter uitvoering van de bestemmingen 'Bedrijven', 'Water' en 'Groenvoorzieningen' van het uitwerkingsplan 'Expres', welke rechtskracht heeft verkregen op 5 maart 2003. Deze onteigening vindt plaats ten behoeve van de realisatie van het bedrijventerrein 'Expres' met aan- en toebehoren.

Ter inzage en informatie

Het onteigeningsplan ligt ter inzage bij de afdeling Grondbedrijf, Reitzstraat 15 kamer R215, op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer H.G.F. Aman, telefoon 245 98 78.

Zienswijzen

Gedurende de inzage termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze over dit plan kenbaar maken aan het gemeentebestuur. Schriftelijke zienswijzen richt u aan het gemeentebestuur, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u tijdens kantooruren contact op met de heer H.G.F. Aman.
Bestemmingsplannen


Goedkeuringsbesluit bestemmingsplan Berflo Es, deelplan Arnoldstraat, Mauritsplein, Sybrandstraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel bij besluit van 18 maart 2003, rwb/2003/110 het bij besluit van de gemeenteraad van 17 december 2002, nr. 33729 vastgestelde bestemmingsplan Berflo Es, deelplan Arnoldstraat, Mauritsplein, Sybrandstraat heeft goedgekeurd. Het bestemmingsplan voorziet in een woonbestemming voor het gebied dat in de naamgeving van het plan tot uitdrukking is gebracht. Het gebied is gelegen in het centrum.
Ter inzage, beroep en voorlopige voorziening
Het bestemmingsplan Berflo Es, deelplan Arnoldstraat, Mauritsplein, Sybrandstraat ligt van 2 april tot en met 13 mei 2003 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Tegen het besluit tot goedkeuring kan beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht bij Gedeputeerde Staten en door belanghebbenden die kunnen aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Het beroep kunt u van 2 april tot en met 13 mei 2003 instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het goedkeuringsbesluit treedt in werking op 14 mei 2003. Indien echter binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een dergelijk verzoek kan alleen worden gedaan door diegenen die bevoegd zijn tot het instellen van beroep.

Voorontwerp uitwerkingsplan Broek Noord

Het voorontwerp uitwerkingsplan Broek Noord is volgens het globale bestemmingsplan Broek Noord bestemd tot "Woongebied UW" en voldoet aan de uitwerkingsregels van dit globale bestemmingsplan. Het plangebied wordt globaal omsloten door de Reimersdennenweg, de Deurningerstraat, Meester Molendijkweg en het perceel Reimersdennenweg 13. Binnen dit gebied mogen maximaal 470 woningen worden gebouwd. Een bescheiden gedeelte van het globaal bestemmingsplan Broek Noord gelegen aan de oostzijde van de bebouwing langs de Strip (gebied met Gv bestemming) is buiten deze uitwerking gebleven. Binnen dit gedeelte dienen minimaal 60 en mogen maximaal 90 woningen worden gebouwd. Voor dit gedeelte wordt te zijner tijd een afzonderlijk uitwerkingsplan in procedure gebracht. Bij de opzet van het uitwerkingsplan voor Broek Noord is aansluiting gezocht bij de systematiek van het bestemmingsplan Broek Zuid.
Het voorontwerp uitwerkingsplan Broek Noord ligt van 2 april tot en met 29 april 2003 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Binnen genoemde termijn kunt u uw schriftelijke reactie richten aan het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Bouwplannen

Lichte bouwaanvragen

* Bittervoornstraat 52, veranderen en vergroten woonhuis
* Enschedesestraat 305, veranderen en vergroten woonhuis
* Johan Kaartstraat 32, veranderen en vergroten woonhuis
* Louis Bouwmeesterstraat 101, plaatsen dakkapel
* Vijverlaan 49, oprichten berging

* Willem Royaardsstraat 28, plaatsen dakkapel
* Boerhaavelaan 85, veranderen en vergroten verpleeghuis
* Breemarsweg 46, oprichten kap op de garage/ berging
* Dr Martin Luther Kingstraat 50, veranderen en vergroten woonhuis
* Granaatstraat 22 - 6, veranderen en vergroten woon-/bedrijfspand met kantoor/magazijn

* Trondheimstraat 13, veranderen en vergroten woonhuis
* Trondheimstraat 15, veranderen en vergroten woonhuis
* Tuindorpstraat/ Begoniastraat, oprichten kantoorgebouw
* Wolter ten Catestraat 59, veranderen gevel
* Weth Kampstraat 119, oprichten garage

* Weusthagstraat 156, veranderen en vergroten woonhuis(balkon)
* Wilgenweg 14, veranderen en vergroten woonhuis Planbehandeling en welstandcommissie openbaar
U kunt bij de planbehandeling en welstandcommissie vergaderingen aanwezig zijn. De planbehandeling door welstand voor de bouwaanvragen vindt wekelijks plaats op dinsdagmiddag. De welstandcommissie voor de bouwaanvragen vergadert wekelijks op donderdagmiddag. Voor plaats en tijdstip en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, telefoon 245 96 52.
In de week van 17 tot en met 21 maart 2003 is vergunning verleend
* Aardoliestraat 14-16, oprichten 2 containers (tijdelijk)
* Bornsedijk 80, oprichten bedrijfswoning en bedrijfsruimten
* Marenestraat 1, 2, 3, 4, Goudvisstraat 1, 2, 3,4, Palingstraat 1 en 3, oprichten 10 woonhuizen

* Deurningerstraat 190, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Deurningerstraat 192, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Dublinstraat 27, veranderen en vergroten woonhuis
* Else Mauhsstraat 69, oprichten tuinhuisje
* Enschedesestraat voor nr. 3, plaatsen 2 lichtmasten
* Glasgowstraat 12, veranderen en vergroten woonhuis
* Glasgowstraat 14, veranderen en vergroten woonhuis
* Hassinkweg 30, veranderen en vergroten bedrijfspand (wijziging 2000/1143)

* Industriestraat 9, veranderen en vergroten schoolgebouw tot museum
* Molenstraat 6, veranderen winkelpui

* Oldenzaalsestraat 378, veranderen en vergroten woonhuis
* Padvinderstraat 10, vergroten woonhuis

* Petroleumhavenstraat nabij nr. 14, plaatsen schutting
* Toermalijnstraat 6 - 2, oprichten bedrijfspand
* Tuindorpstraat nabij nr. 118 , oprichten 21 woningen
* Tuindorpstraat nabij nr. 118 , oprichten 5 woningen
* Weversweg 3, oprichten berging
Sloopvergunning
In de week van 17 tot en met 21 maart 2003 is vergunning verleend
* Bornsedijk 17, slopen woonhuis
Monumentenvergunning
In de week van 17 tot en met 21 maart 2003 is vergunning verleend
* Industriestraat 9, veranderen en vergroten schoolgebouw in een museum
afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
De besluiten zijn genomen in de week van 17 tot en met 21 maart 2003. Artikel 19 lid 3 WRO
Verzoeken om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen zijn ingediend voor:

* Breemarsweg 109, veranderen en vergroten woonhuis
* Anninksweg 30, veranderen en vergroten woonhuis
* Piet Muyselaarstraat 64, veranderen en vergroten woonhuis met een erker

* Jan Steenstraat 51, veranderen en vergroten woonhuis
* Celebesstraat 18, oprichten woning met o.a. twee erkers
De bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstelling wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor gehanteerde beleid.
Ter inzage en zienswijzen
Het voornemen om vrijstelling te verlenen ligt van 2 april tot 30 april 2003 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u tot 30 april 2003 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Binnenplanse vrijstelling, artikel 15 WRO
Een verzoek om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen is ingediend voor:

* Balistraat 23, veranderen en vergroten woonhuis Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van de betreffende bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken. Het voornemen vrijstelling te verlenen ligt van 2 april tot 16 april 2003 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u tot 16 april 2003 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Monumentenvergunning


Aanvragen zijn ingediend voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Monumentenverordening voor:

* Nijhuisbinnenweg 16, restaureren woonhuis/boerderij

* Paul Krugerstraat 54, slopen toiletgroep De desbetreffende objecten staan op de Gemeentelijke Monumentenlijst. Ter inzage

De aanvragen liggen met ingang van 2 april 2003 twee weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in de Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de in behandeling genomen aanvraag voor 16 april 2003 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Wet milieubeheer

Verklaring inzake melding 8.19 wet milieubeheer Burgemeester en wethouders maken bekend dat door hen een positief besluit is genomen op een ingediende melding zoals bedoeld in artikel 8.19 tweede lid van de Wet milieubeheer door:

* Beltman Mechanisering B.V., Parelstraat 21, van het herindelen binnen haar metaalbewerkingsbedrijf van de werkplaats en het voorzien van deze werkplaats en de kantoorruimte van een airco (koelinstallatie)

Ten aanzien van deze melding geldt dat de wijzigingen, hoewel ze niet vallen onder de eerder op 9 juni 2000 voor het bedrijf afgegeven milieuvergunning, niet leiden tot een andere inrichting of tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan het bedrijf volgens deze milieuvergunning mag veroorzaken. Daarbij wordt er wel vanuit gegaan dat de airco voldoet aan de voorschriften gesteld bij het "Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten (Stb. 95/657)" en de "Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997". De ingediende melding geeft geen aanleiding de hiervoor bedoelde milieuvergunning dan wel de daaraan verbonden voorschriften te wijzigen.
Ter inzage, bezwaar en voorlopige voorziening
De ingediende melding met het besluit tot het afgeven van de hiervoor bedoelde verklaring en eventueel andere stukken liggen van 2 april tot 15 mei 2003 ter inzage bij de afdeling Milieu. Tot en met 15 mei 2003 kunt u tegen het besluit op de melding een bezwaarschrift indienen bij het College van B en W. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste uw naam en adres, een dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Indien u tijdig een bezwaarschrift indient, dan kunt u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overlegd en een onderbouwing van het spoedeisend belang. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Raad van State, telefoon 070-426 44 26.

Meldingen ex. artikel 8.41

Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in de hieronder vermelde, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluiten, ontvangen van:

* Mts. Meijer, Altenavoetpad 19, in verband met het van toepassing worden van het besluit, A.H.M. Pegge, Korte Smienkweg 16, voor het veranderen van de inrichting (Besluit melkrundveehouderijbedrijf milieubeheer)


* Poeliersbedrijf Gevers, Industriestraat 67, in verband met het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer


* Aannemersbedrijf Kreyenveld, Onyxstraat 25 en Bouwbedrijf De Jong BV, Benninksweg 62, in verband met het veranderen van de inrichtingen. Bolhuis BV, Binnenhavenstraat 2-A, in verband met het van toepassing worden van het besluit (Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer)


* Olde Kalter Transport BV, Beitelstraat 28; P&R verhuur, Wegtersweg 18 en Katwijker Vishandel, Industriestraat 220, in verband met het oprichten en in werking hebben van een opslag- en/of transportbedrijf. VSW Expeditie BV, Spinelstraat 37; MVRG, Lansinkweg 85-A; Euregio Steencentrale, Topaasstraat 35; Skyworks BV, Aquamarijnstraat 114; Sita Recycling Services, Esrein z/n en Van Gansewinkel, Esrein z/n, in verband met het van toepassing worden op deze inrichtingen van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer


* Cafetaria Het Treftpunt, Sloetsweg 250; Twente Corner, Beethovenlaan 19 en Eetcafe Euro, Oldenzaalsestraat 51-53, in verband met het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer


* Garage Verberne, Industriestraat 226, in verband met het van toepassing worden van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer


* Wassalon t Wasbeertje, Mozartlaan 23, in verband met het oprichten van een wassalon/stomerij-depot (Besluit
textiel-reinigingsbedrijven milieubeheer)


* Stichting Dagcentra Twente, Binnenveldweg 12, in verband met het oprichten van een kinderdagverblijf. Gemeente Hengelo (sector Huisvesting), Sportlaan Driene tegenover nummer 10, voor het oprichten van een schoolgebouw en Rijksgebouwendienst Directie Oost, Enschedesestraat 120-122, voor het veranderen van het kantoorgebouw van de Belastingdienst Hengelo (Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer)


* Essent Energie B.V. te s-Hertogenbosch, voor het oprichten van een warmte- en stookinstallatie, aan de Somerset z/n en de Straatsburg z/n. Essent Netwerk Noord NV te Groningen, voor het oprichten van een gasdrukregel- en meetstation aan de Lansinkesweg 30. Koopmans-BML Bouw te Leeuwarden, voor het oprichten van bovengrondse propaanreservoirs ten behoeve van 57 appartementen aan de Somerset (Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer). Nederlandse Gasunie NV te Groningen voor het van toepassing worden van het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer op een reeds aanwezige inrichting aan de Lansinkesweg 1.

De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften opgenomen in de bijlage bij de daarbij genoemde besluiten.

Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar of beroep open.

De meldingen met bijbehorende stukken kunt u van 1 april tot en met 14 mei 2003 inzien bij de afdeling Milieu, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur en op maandag buiten kantooruren na telefonische afspraak, telefoon 245 96 55.
Kapvergunningen

In de week van 25 maart tot 1 april 2003 zijn kapvergunningen verleend voor:

* 2 sierkersen en 2 essen in de August Vördingstraat ter hoogte van nummer 85 t/m 107. Herplant: 4 berken in de maat 14-16, in het seizoen 2003-2004
Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de De besluiten zijn genomen in de week van 25 maart tot en met 1 april 2003. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.
Parkeerplaatsen voor gehandicapten


In de week van 17 maart tot en met 21 maart 2003 zijn besluiten opgemaakt tot het aanwijzen van gehandicaptenparkeerplaatsen aan de:
* Cornelis Dopperstraat, derde, linker parkeerplaats, gelegen tegenover de woning nummer 174

* Gerard Doustraat, parkeerplaats ter hoogte van de achteringang van de woning Ruijsdaelstraat 9

* Piet Heinstraat, vijfde rechter parkeerplaats, gelegen ter hoogte van de in-/uitgang met de even nummers 84 tot en met 138 van het appartementencomplex

* Otto Klempererstraat, tweede linker parkeerplaats, naast een bestaande gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein gelegen naast de woning nummer 14

* Jacob Marisstraat, de eerste linker parkeerplaats in de rij van 4 parkeerplaatsen van het parkeerterrein gelegen in het midden van een woonerf en schuin tegenover de woning nummer 173
* Aaltje Noordewierstraat, de eerste rechter parkeerplaats van 5 parkeerplaatsen, gelegen voor de woning nummer 50
* Oelerweg, eerste parkeerplaats van drie parkeerplaatsen, gelegen rechts van de woning nummer 19

* Somerset, derde parkeerplaats gelegen voor de ingang met de oneven nummers 69 tot en met 105 van het appartementencomplex
* Stockholmstraat, parkeerplaats ter hoogte van de woning nummer 105
De betreffende parkeerplaats mag, zodra het desbetreffende verkeersbord is aangebracht, alleen worden gebruikt door de eigenaar van de auto, waarvan het kenteken ter plaatse wordt vermeld. Ter inzage en bezwaar
De besluiten liggen gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van zes weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Verkeersbesluiten

verkeersveiligheid een extra impuls te geven. In het kader van "Duurzaam Veilig" brengen wegbeheerders een scheiding aan tussen verkeersluwe gebieden en verkeersaders. Ook buiten de bebouwde kom komen verkeersluwe gebieden voor. Er zijn plattelandswegen waarover fietsers, tractoren en autos rijden en waarlangs woningen liggen. Tevens zijn er wegen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor recreatief gebruik. Op bovengenoemde wegen komen onacceptabele snelheidsverschillen voor.

Samen met omliggende gemeenten is afgesproken om op deze wegen buiten de bebouwde kom een maximum snelheid van 60 km/u in te stellen. Voor de gemeente Hengelo gaat het om het gebied omsloten door Twentekanaal, A35, Haaksbergerstraat en de gemeentegrenzen met Haaksbergen en Hof van Twente, uitgezonderd de dorpskern Beckum. Deze maatregel komt de verkeersveiligheid ten goede en draagt bij aan een betere leefbaarheid.

inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, Reitzstraat 15, kamer 115. Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste uw naam en adres, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.
Werk aan de Weg


afgesloten voor alle verkeer. Maandag 14 april vanaf 13.00 uur zal de Weideweg weer toegankelijk zijn.

Bornsestraat
In verband met rioleringswerkzaamheden en een reconstructie van de weg wordt het kruispunt Bornsestraat-Troelstraplein-Weideweg met ingang van maandag 14 april afgesloten voor alle verkeer. De Bornsestraat vanaf het kruispunt tot aan de Beukweg wordt met ingang van dinsdag 15 april afgesloten voor alle verkeer.
Voor meer informatie en de omleidingroute die gaat gelden kunt u kijken op www.hengelo.nl. onder het kopje 'Werk aan de weg' op de hoofdpagina.

Afsluiting Rijksweg A35

Aansluiting Hengelo-West /DeldenOp Rijksweg A35 vanuit Almelo richting Enschede is de toe- en afrit Hengelo-West/Delden van donderdag 3 april 24.00 uur tot en met donderdag 8 mei 24.00 uur afgesloten. De afsluiting is noodzakelijk om groot onderhoud te kunnen plegen aan het wegdek van de westelijke rijbaan. Ook de toe- en afrit krijgen een onderhoudsbeurt.

Omleidingen

Voor verkeer vanuit Hengelo/Delden (N346) richting Enschede geldt een omleiding via afrit 29 (Borne- west).
Voor verkeer vanuit Almelo richting Hengelo/Delden (N346) geldt een omleiding via afrit 26 (Enschede- west).

Op
www.rijksweg35.nl vindt u meer informatie over het project. In verband met rioleringswerkzaamheden is de Pastoor van Rossumstraat, gelegen tussen de Kerkstraat en de St. Ludgerusstraat, nog 2 weken afgesloten voor alle verkeer.
In verband met herbestrating is de Wethouder Kampstraat gelegen tussen de Twekkelerweg en de Aardoliestraat nog 1 week afgesloten voor het verkeer.
wijk Roershoek is de kruising Salamanderstraat-Madridstraat, tot en met 3 april afgesloten voor verkeer.

Spoorwegovergang Zwavertsweg

In verband met onderhoudswerkzaamheden van de Nederlandse Spoorwegen is het noodzakelijk de overweg in de Zwavertsweg af te sluiten voor alle verkeer in de nacht van zaterdag 5 april op zondag 6 april, van 23.00 tot 07.00 uur.

februari 4 11 18 25
maart 4 11 18 25

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '
Lees ook