Gemeente HengeloDinsdag 11 maart

Verkiezingen Provinciale Staten

U stemt toch ook!

Stembureaus open van 7.30 tot 21.00 uur

www.ukomttochook.nl

Collecte


Tot en met 15 maart collecteert het Nationaal Reuma Fonds. Van 16 tot en met 22 maart collecteert Simavi. Collectanten kunnen zich legitimeren.

Kledinginzameling


Tot en met 31 maart zamelt het Leger des Heils kleding in. Alle inwoners van Hengelo krijgen een plastic zak in de bus met het verzoek hier overtollige kleding en schoenen in te doen. Als u de zak buiten zet op de aangegeven dag haalt het Legers des Heils de zakken weer op. Koopzondag


Op 16 maart is het koopzondag in de binnenstad.
Raadscommissies


De meest actuele agenda's van de raadscommissies vindt u op www.hengelo.nl, onder Bestuur/ Raadscommissies.

Ruimtelijke Zaken

De commissie Ruimtelijke Zaken vergadert op dinsdag 18 maart 2003 vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de voorlopige agenda staan onder meer:

* Presentatie ITSO

* Milieuprogramma 2003

* Uitvoeringsnota Fietsen 2003-2006

* Bestemmingsplan Vossenbelt, Centrumgebied Slangenbeek
* Voorbereidingsbesluit Noordelijke Spoorzône
* 30 km inrichting Hasseler Es

* Kredietaanvraag Bouwrijp maken Broek Noord
Maatschappelijke Zaken

De commissie Maatschappelijke Zaken vergadert op woensdag 19 maart 2003 vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis. Op de voorlopige agenda staan onder meer:

* Gemeenschappelijke Regeling "educatie 2003"

* Vaststelling leerplichtverslag 2000-2001 en kennisneming Effectrapportage over voortijdig schoolverlaten


* Presentatie aan de hand van projecten Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid + OALT

* Presentatie legionellabestrijding

Strategische Projecten

De commissie Strategische Projecten vergadert op donderdag 20 maart 2003 vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het stadhuis.
Informatieavond geluidsschermen spoor Hengelo-Borne


In 1999 heeft de minister van Verkeer en Waterstaat besloten dat de zogenaamde Noord Oostelijke Verbinding van de Betuweroute niet wordt aangelegd, maar dat de bestaande spoorlijn Deventer-Oldenzaal gebruikt moet worden voor de afwikkeling van het goederenvervoer door Twente. Op aandrang van de provincie en de gezamenlijke gemeenten heeft de minister van VROM vervolgens middelen gereserveerd voor een versnelde uitvoering van geluidssaneringsmaatregelen langs die spoorlijn. In Hengelo wordt een start gemaakt met het plaatsen van geluidsschermen en wel met het gedeelte vanaf het station richting Borne.
Uitnodiging

Om u meer over dit project in Hengelo te kunnen vertellen nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op

woensdagavond 12 maart, om 19.30 uur in de stadhuishal.
De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. Tijdens deze informatieavond wordt het project toegelicht en kunt u zich laten informeren over de geluidsschermen. Om u een idee te geven van de effecten van deze geluidsschermen is het tevens mogelijk om een zogenoemde luistertest te doen.

Partijen

Bij dit project zijn verschillende partijen betrokken. De gemeenten en provincie werken nauw met elkaar samen, waarbij de provincie de rol van projectleider vervult. Aangezien alle voorzieningen op eigendom van ProRail worden geplaatst, is ook ProRail een belangrijke partij. Vertegenwoordigers van deze partijen zijn ook op 12 maart aanwezig voor een toelichting en beantwoording van eventuele vragen. Informatieavond autovrij gebied


Hengelo heeft sinds de herinrichting van de binnenstad een autovrij centrum door middel van een afsluiting met verkeersborden. De gemeente heeft de mogelijkheid om ontheffingen te verlenen voor mensen die de binnenstad willen betreden. Het ontheffingenbeleid wordt opgenomen in de nota Toegankelijkheid Ontheffingen Autovrij Gebied (TOAG). Onlangs is een nieuwe concept-nota TOAG opgesteld, met nieuwe regelingen voor de afsluiting van de binnenstad en het ontheffingenbeleid voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Deze nota wordt toegelicht tijdens een informatieavond.

Uitnodiging

Wij nodigen u van harte uit om de informatieavond bij te wonen op:
* Dinsdag 18 maart 2003 om 18.30 uur voor de ondernemers in de binnenstad binnen het autovrije gebied. Deze avond vindt plaats in de Burgerzaal in het stadhuis


* Donderdag 20 maart 2003 om 19.30 uur voor de bewoners van de binnenstad binnen het autovrije gebied. Deze avond vindt plaats in het bedrijfsrestaurant in het stadhuis

Tijdens deze avonden zijn deskundigen van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.


Compostactie


Van 24 maart tot en met 27 april kunt u als inwoner van de gemeente Hengelo -tegen afgifte van een tegoedbon- gratis een vrachtje compost afhalen op het Afvalbrengpunt aan de Wegtersweg. De tegoedbon kunt u vanaf 19 maart afhalen in de Gemeentewinkel in het stadhuis. De compostcontainer bij het Afvalbrengpunt staat naast het kca-depot. U dient zelf voor een zak en een schep te zorgen. Afhalen van compost kan op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.00 uur. In verband met de drukte blijft de compostcontainer op zaterdag gesloten.

Gezondheidswijzer


Thema: als ademhalen niet zo vanzelfsprekend is

In de maanden maart en april staat de Gezondheidswijzer, het informatiecentrum van de GGD Twente, in het teken van de longen. Er zijn diverse brochures verkrijgbaar voor mensen met luchtwegklachten; onder andere over astma, COPD en hooikoorts. Ook is er een brochure voor ouders van kinderen met astma. Voor familie en vrienden van mensen met luchtwegklachten is er de brochure ook u kunt iets doen.

Meer informatie

Het informatiemateriaal is gratis verkrijgbaar bij de Gezondheidswijzer en bij de Bibliotheek Hengelo. Ook met andere vragen over gezondheid, ziekten en gezondheidszorg kunt u dagelijks tussen 09.00 en 15.00 uur terecht bij de Gezondheidswijzer, telefoon 0546 536890. De gewenste informatie wordt u gratis toegestuurd.

Informatie en servicepunt Milieu Twente


Door de voorheen 23 gemeenten in Twente (Almelo, Ambt Delden, Borne, Denekamp, Diepenheim, Enschede, Goor, Haaksbergen, Den Ham, Hellendoorn, Hengelo, Holten, Losser, Markelo, Oldenzaal, Ootmarsum, Rijssen, Stad Delden, Tubbergen, Vriezenveen, Weerselo, Wierden en Neede) is in 2001 de gemeenschappelijke regeling Informatie en Servicepunt Milieu Twente vastgesteld. Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2001 voor de nieuw gevormde en in stand gebleven gemeenten in Twente en voor de gemeente Neede. De regeling is bedoeld om vorm te geven aan de nieuwe algemene milieusamenwerking in Twente.

Inmiddels hebben alle Colleges van B en W van de deelnemende gemeenten ingestemd met een eerste wijzigingsbesluit van de regeling. De wijzigingen hebben betrekking op recente ontwikkelingen, zoals de gemeentelijke herindeling die per 1 januari 2001 in Twente is ingevoerd en het wegvallen van de toezicht op autosloperijen als gevolg van het teruggaan van een aantal milieutaken naar de provincie Overijssel. Ook zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd.

Ter inzage

Het wijzigingsbesluit en de herziene tekst van de regeling liggen vanaf 12 maart 2003 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Milieu, Telgenflat, 2^e verdieping.
Meldingen Wijkbeheer nu ook via Hengelo.nl


Bij de gemeente Hengelo zorgt de afdeling Wijkbeheer voor het dagelijks onderhoud van uw wijk. Een goed onderhouden weg en trottoir of een schone woonomgeving. Kleine dingen die bijdragen aan uw woonplezier. Uw melding of vraag als bewoner van uw straat is waardevol voor de gemeente. Via het digitale loket van de gemeente Hengelo
kunt u nu ook elektronisch een melding doorgeven. U kunt hier 24 uur per dag terecht met meldingen over:

* Snoeien van bomen en heesters

* Plantsoenen, perken en speelvelden

* Onderhoud van speeltoestellen

* Verwijderen van zwerfvuil

* Reparatie van openbare weg en trottoir

* Hondenuitlaat terreinen en zwerfdieren

* Straatverlichting

* Storingen aan het hoofdriool

Klachtrecht


Ieder van u komt wel eens met de gemeente in aanraking. Dagelijks vinden er vele contacten plaats. Daar gaat wel eens iets bij mis. U voelt zich dan wellicht onheus behandeld. Heeft u klachten over onheuse gedragingen van een ambtenaar werkzaam bij de gemeente Hengelo, een Collegelid of een Raadslid, dan heeft u wettelijk het recht daarover een klacht in te dienen bij het College van B en W. Deze klachten worden op een vastgestelde wijze binnen een bepaalde termijn behandeld. Ter bescherming van uw privacy worden klachten altijd vertrouwelijk behandeld.

De Overijsselse Ombudsman Bent u over de afhandeling van uw klacht niet tevreden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Overijsselse Ombudsman. De Overijsselse Ombudsman is, anders dan de naam doet vermoeden, een commissie. Deze commissie heeft geen binding met de gemeente en spreekt een onafhankelijk en onpartijdig oordeel over uw klacht uit.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het klachtrecht en de Overijsselse Ombudsman, dan kunt u contact opnemen met de commissie, telefoon 0572-352 687 of u kunt terecht bij de Gemeentewinkel, telefoon 245 95 55. Daar kunt u ook een folder met uitgebreidere informatie vinden. Of kijk op de website van de Overijsselse Ombudsman:
www.overijsselseombudsman.nl
Drank- en Horecawet


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn vergunning te verlenen op grond van artikel 3 juncto 4 van de Drank- en horecawet, voor de uitoefening van het horecabedrijf aan de:
* Kanaaldijk 12, Sportvereniging Wilhelminaschool
Het betreft een kantine die gebruikt zal worden als horecabedrijf. In de te verlenen vergunning worden voorwaarden en beperkingen opgenomen ter voorkoming van ongewenste mededinging.

Ter inzage en zienswijze

De aanvraag ligt gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, kamer 339 van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tot 22 april 2003 hun zienswijze omtrent de te verlenen vergunning aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Bestemmingsplannen


Bestemmingsplan Anninks- en Nijhofshoek, Woltersweg 95-97 onherroepelijk

Bij besluit van 9 december 2002 (kenmerk RWB/2002/2604) heeft het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel het besluit van de gemeenteraad van 3 september 2002 (nr. 24312) tot vaststelling van het bestemmingsplan Anninks- en Nijhofshoek, Woltersweg 95-97 goedgekeurd.

Het goedkeuringsbesluit heeft van 8 januari tot en met 18 februari 2003 ter inzage gelegen bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken. Tijdens de inzage termijn kon tegen de goedkeuring beroep worden ingesteld door degenen die bedenkingen hebben ingebracht bij Gedeputeerde Staten en door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Anninks- en Nijhofshoek, Woltersweg 95-97 is met ingang van 19 februari 2003 onherroepelijk geworden en ligt ter inzage bij de afdeling Bouwen.
Bouwplannen


Lichte bouwaanvragen

Lichte bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Bartelinkslaantje 8, veranderen voorgevel
* Deurningerstraat 190, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Deurningerstraat 192, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Dinant Dijkhuisstraat 75, veranderen en vergroten woonhuis
* Generatorstraat hoek Turbinestraat, oprichten kunstwerk
* Gerrit Peuscherstraat 25, vergroten woonhuis
* Groenhofstraat 45, oprichten dakkapel

* Klaas de Rookstraat 32, veranderen kapconstructie
* 't Kotte 35, veranderen en vergroten berging
* 't Kotte 37, veranderen en vergroten garage
* Theodora Versteeghstraat 80, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

Reguliere bouwaanvragen

Reguliere bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* Ardennenstraat 9, oprichten garage

* Binnenveldweg nabij nummer 12, oprichten kinderdagverblijf
* Pasteurstraat 30, veranderen en vergroten woonhuis
* Steenmeijerstraat 35, veranderen en vergroten woonhuis
Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Planbehandeling en welstandcommissie openbaar
U kunt bij de planbehandeling en welstandcommissie vergaderingen aanwezig zijn. De planbehandeling door welstand voor de bouwaanvragen vindt wekelijks plaats op dinsdagmiddag. De welstandcommissie voor de bouwaanvragen vergadert wekelijks op donderdagmiddag.

Voor plaats en tijdstip en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen, telefoon 245 96 52.

Instemming melding

In de week van 24 tot en met 28 februari 2003 is ingestemd met:
* Kortenaerstraat 35 , veranderen en vergroten woonhuis
Bouwvergunningen

In de week van 24 tot en met 28 februari 2003 is vergunning verleend voor:

* Aaltje Noordewierstraat 2, veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker

* Anninksweg 52, oprichten schuur (wijziging reeds verleende vergunning 2002/0689)

* Beitelstraat 28, veranderen bedrijfshal
* Benninksweg 68, oprichten schuur

* Binnenweg 13, veranderen en vergroten woonhuis
* Breemarsweg 329, veranderen dakkapel

* Breemarsweg 413, veranderen kantoorgebouw
* Dieselstraat 54, veranderen wijkgebouw in een woonhuis
* Europalaan nabij nr. 202, oprichten viaduct en tunnel
* Fintstraat 1 en 2, oprichten 2 woningen
* H Leefsmastraat 25 t/m 59, oprichten 18 woningen en bedrijfsruimten

* Het Plein 50, oprichten restaurant (fastfood restaurant)
* Landmansweg 171, plaatsen 2 containers

* Oelerweg 112, oprichten garage annex berging
* Serpelingstraat 3 t/m 21 en 4 t/m 22, oprichten 20 woningen
* Spieringstraat 3 t/m 25, oprichten 12 woningen
* Spinelstraat 40, veranderen bedrijfspand
* Stationsplein 1, veranderen stationsgebouw
* Toulousestraat 23, veranderen en vergroten woonhuis
* Tuindorpstraat nabij nr. 118, oprichten 13 garageboxen
* Uitslagsweg en Sloetsweg, oprichten van 71 woningen en winkels
* Zaanstraat 19, veranderen en vergroten woonhuis
* Ziekenhuisstraat 2, oprichten studiogebouw
Sloopvergunningen

In de week van 24 tot en met 28 februari 2003 is vergunning verleend voor:

* Bornsestraat 5, slopen kantoor-opslagruimte (gedeeltelijk)
Ter inzage en bezwaar

De instemming melding, verleende bouw- en sloopvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, Telgenflat, Markt 203, 2e verdieping. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 24 tot en met 28 februari 2003. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 245 96 47.

Artikel 19 lid 3 WRO
Verzoeken om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen zijn ingediend voor:

* Industriestraat 190, oprichten woning

* Willem de Merodestraat 10, plaatsen van winkelwagen-overkapping
* Fie Carelsenstraat 37, veranderen en vergroten woning
* Gerrit Peuscherstraat 25, veranderen en vergroten woning
* Willem Royaardsstrat 87, veranderen en vergroten woning
* Dinant Dijkhuisstraat 75, veranderen en vergroten woning
De bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen worden verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

De voornemens om vrijstelling te verlenen liggen van 12 maart tot 9 april 2003 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen deze voornemens kunt u tot 9 april 2003 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Artikel 19 lid 3 en 15 WRO

Een bouwplan is ingediend voor:

* Celebesstraat 6, veranderen en vergroten woning met o.a. een erker
Dit bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van het bestemmingsplan "Weidedorp" en op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Zij zijn principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstelling wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om vrijstelling te verlenen ligt van 12 maart tot 9 april 2003 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen kunt u van 12 maart tot 9 april 2003 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Binnenplanse vrijstelling, artikel 15 WRO

Verzoeken om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen zijn ingediend voor:

* Klaas de Rookstraat 33 , veranderen en vergroten woonhuis
* Landsteinerstraat 12 , veranderen en vergroten woonhuis
* Libellestraat 59 , oprichten woonhuis

* Twekkelerweg 311, oprichten 4 dug-outs

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van de betreffende bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.
Ter inzage en zienswijzen

De voornemens vrijstelling te verlenen liggen van 12 maart tot 26 maart 2003 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van de vrijstellingen kunt u tot 26 maart 2003 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Vrijstelling als bedoeld in artikel 15 WRO

Een verzoek om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen is ingediend voor:

* Korte Smienkweg 16, ten behoeve van het uitvoeren van aan agrarisch verwante nevenactiviteiten bij een agrarisch bedrijf

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied 2000" bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen.

Ter inzage en bedenkingen

Het verzoek ligt van 12 maart tot 26 maart 2003 ter inzage bij de afdeling Bouwen. Eventuele bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u tot 26 maart 2003 schriftelijk indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. Wet Milieubeheer


Ontwerpvergunning
Bij de afdeling Milieu ligt vanaf 12 maart 2003 gedurende vier weken ter inzage het ontwerp-besluit tot verlening van een vergunning voor een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid onder a en c van de Wet milieubeheer aan:

* HAMA Nederland B.V., Parallelweg 78a, voor een machinefabriek waarbinnen sprake is van productie, reparatie, onderhoud en handel in nieuwe en gebruikte afbouwmachines

Bedenkingen, openbare zitting en voorlopige voorziening

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunt u tot 10 april 2003 schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders en stuurt u naar de afdeling Milieu. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Gedurende de inzage termijn kunt u om een openbare zitting vragen, waar u mondeling bedenkingen in kunt brengen. Tegen het later op de aanvraag te nemen vergunningbesluit kan in een beperkt aantal gevallen beroep en een verzoek om voorlopige voorziening worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de latere kennisgeving in de krant van het genomen vergunningbesluit wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door beroep kan worden ingesteld of om voorlopige voorziening kan worden gevraagd.

Kapvergunningen


In de week van 26 februari tot en met 5 maart 2003 zijn kapvergunningen verleend voor:

* 7 eiken in het bos naast de Pastoor Eppinkstraat 64. Herplant: 4 bomen van een duurzame houtsoort in de maat 14/16. Voorts wordt er een 100-tal bosplantsoen in de maat 100/120 geplant.
* 8 lijsterbessen op diverse locaties aan de Isaac da Costastraat. Herplant: 8 moeraseiken in de maat 14/16.

* 1 eik in de Drieneresweg, nabij de brug op de houtwal. Herplant: 1 eik in de maat 16/18.

Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van zes weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 26 februari tot en met 5 maart 2003. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.

Parkeerplaatsen voor gehandicapten


In de week van 17 tot en met 21 februari 2003 is een besluit opgemaakt voor toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats aan:


- de Castorweg, een parkeerplaats voor de woning nr. 193
De parkeerplaats mag, zodra het desbetreffende verkeersbord is aangebracht, alleen worden gebruikt door de eigenaar van de auto waarvan het kenteken ter plaatse wordt vermeld.

Ter inzage en bezwaar

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van zes weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Werk aan de Weg


Weideweg

In verband met onder andere rioleringswerkzaamheden is het gedeelte Weideweg, gelegen tussen de Bornsestraat-Bankastraat-Wegtersweg, afgesloten voor alle verkeer.

Meer informatie

Voor meer informatie en de omleidingroute kunt u kijken op www.hengelo.nl. onder het kopje 'Werk aan de weg' op de hoofdpagina.

Pastoor van Rossumstraat

In verband met rioleringswerkzaamheden is met ingang van 3 maart 2003 voor een periode van ongeveer zes weken de Pastoor van Rossumstraat, gelegen tussen de Kerkstraat en de St. Ludgerusstraat, afgesloten voor alle verkeer.

Zernikestraat

In verband met werkzaamheden is de Zernikestraat ter hoogte van de nrs. 169-303 (de onderdoorgang) tot en met 14 maart 2003 afgesloten voor het verkeer.

Wethouder Kampstraat

In verband met herbestrating is vanaf 5 maart 2003 de Wethouder Kampstraat gelegen tussen de Twekkelerweg en de Aardoliestraat voor een periode van ongeveer 3 à 4 weken afgesloten voor het verkeer.Mededelingen vanaf januari 1999

Klik op de datum of week van de mededeling die u zoekt:


actuele mededeling
2003
januari
7 14 21 28
februari 4 11 18 25
maart 4
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
2002
januari
8 15 22 29
februari 5 12 19 26
maart 5 12 19 26
april 2 9 16 23 30
mei 7 14 21 28
juni 4 11 18 25
juli 2 9 16 23 30
augustus 6 13 20 27
september 3 10 17 24
oktober 1 8 15 22 29
november 5 12 19 26
december 3 10 17 24 30
2001
januari
5 12 19 26
februari 2 9 16 23
maart 2 9 16 23 30
april 6 13 20 27
mei 8 15 22 29
juni 6 12 19 26
juli 3 10 17 24 31
augustus 7 14 21 28
september 4 11 18 25
oktober 2 9 16 23 30
november 6 13 20 27
december 4 11 18

2000
week
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25
26 27 28 29
30 31 32 33
34 35 36 37
38 39 40 41
42 43 44 45
46 47 48 49
50 51 52
1999
week
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
14 15 16 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42 43 44
45 46 47 48
49 50 51 52

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo '
Lees ook