Gemeente Hoogeveen


---

12 maart 2003

Inhoud


* Informatieavond over het Woonzorgpark Bilderdijk *
* Commissie vergadert *

* Presidium van de raad vergadert *

* Hoorzittingen commissie voor bezwaarschriften *
* Trouwen op het internet *

* Geen spreekuur *

* Oud papier *

* Collecten *

* Een wandeling over de oude begraafplaats *
* Bewoners Krakeel kiezen beste ideeën verbetering leefbaarheid *
* Bijdrage uit Activiteitenfonds voor 1 april aanvragen *
* Paasvuur in voorbereiding? Vraag ook vergunning aan *
* Mededelingen *

+ Beslissing op bezwaarschrift tegen 4^e uitwerkingsplan van bestemmingsplan Erflanden *

+ Ontwerpbestemmingsplan Erflanden, herziening 2002 (ontsluitingsweg) *

+ Wet milieubeheer *

+ Ingekomen bouw- en sloopaanvragen *
+ Verleende bouw- en sloopvergunningen *
+ Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

+ Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening *

Informatieavond over het Woonzorgpark Bilderdijk

In de burgerzaal van het gemeentehuis in Hoogeveen wordt donderdag 20 februari een informatieavond gehouden over de plannen voor het woonzorgpark Bilderdijk in het centrum van Hoogeveen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

De bijeenkomst is in eerste instantie bestemd voor de inwoners in het gebied binnen de Hoofdstraat, de Raadhuisstraat, de Rembrandtstraat, de Griendtsveenweg en de Schutstraat. Maar andere berlangstellenden zijn ook welkom.

Vragen stellen

Bezoekers aan de bijeenkomst krijgen informatie over het hoe en waarom van het woonzorgpark en er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Toelichtingen worden gegeven door Woonstichting Domesta, de gemeente, Stichting Welzijnswerk (SWW), de aanbieders van ouderenzorg en de ontwerpers van het woonzorgpark.

In en rond de Bilderdijklaan komen ongeveer 200 woningen, zowel goedkopere sociale huurwoningen als duurdere huur- en koopwoningen. Ze zijn bestemd voor mensen van 55 jaar en ouder. Behalve woningen komen er ook allerlei zorg- en welzijnsvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn niet alleen voor de bewoners van woonzorgpark Bilderdijk. Alle ouderen in het centrum van Hoogeveen kunnen er een beroep op doen.

Buurtplatform

De initiatiefnemers van het woonzorgpark willen de omwonenden betrekken bij het maken van de plannen. Daarom wordt er een buurtplatform opgericht van mensen die in de buurt rond het park wonen. Het platform gaat meedenken over de ontwikkeling van de plannen en moet ervoor waken dat het woonzorgpark daadwerkelijk bijdraagt aan verbetering van de woonsituatie van ouderen in het centrum van Hoogeveen. Het buurtplatform krijgt een adviserende stem in het geheel.

Voor meer informatie over de rol van het Buurtplatform en aanmelding voor dit belangrijke orgaan kunt u terecht bij de SWW-opbouwwerker in de wijk Marije Kerkhof, telefoon (0528 - 235424). Aanmelden kan ook tijdens de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis op 20 maart.
Commissie vergadert

De commissie Bestuur vergadert donderdag, 13 maart in de raadszaal in het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer:

* Stand van zaken organisatieontwikkeling.
* Wijziging IZA Nederland-regeling in verband met het voornemen de werkorganisatie van IZA te fuseren met die van zorgverzekeraar VGZ
* Beslispunten bij strategische keuze en aanbevelingen notitie risicobeheer en kantelmoment repressieve organisatie van de brandweer Hoogeveen.

* Reglement voor het presidium. Taakverdeling tussen het presidium van de raad, het fractievoorzittersoverleg en de werkgroep bestuurlijke vernieuwing en de positie van de griffier.
* Delegatie en dualisme. Het intrekken van de van rechtswege vervallen delegatiebesluiten en het uitbreiden van de delegatie van de bevoegdheid tot het af- en toewijzen van planschadeclaims.
* Regeling voor onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het bestuur.

* Instelling rekenkamercommissie. Het instellen van een rekenkamerfunctie is als gevolg van de Wet dualisering in 2006 verplicht.

Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

Presidium van de raad vergadert

Het Presidium van de Raad vergadert maandag 17 maart in de b-en-w-kamer in het gemeentehuis in Hoogeveen. De vergadering, die openbaar is, begint om 16.00 uur. De agenda vermeldt onder meer:
* Terugblik op commissievergaderingen.

* Terugblik op raadsvergadering van 20 februari 2003.
* Agendavoorstel raadsvergadering van 27 maart 2003.
* Stand van zaken inhoudelijke dynamische lange termijnagenda 2003.
* Reglement voor het presidium.

* Voorstel Instructie voor de griffier.

* Voorstel commissievoorzitterschappen.

* Voorstel vervolgstappen implementatie programmabegroting.
* Voorstel verdeling plaatsen in raadszaal ex artikel 15 van het Reglement van Orde.

* Werksessies.

* Cursussen.

* Werkbezoeken.

* Hoorzittingen.

De stukken bij de agenda liggen tot de vergadering ter inzage bij de griffier en kunnen op verzoek per e-mail worden toegezonden. Zij worden ook zoveel mogelijk bekendgemaakt op de gemeentelijke website www.hoogeveen.nl/gemeente, onder politiek en bestuur.

Hoorzittingen commissie voor bezwaarschriften

De bezwaarschriftencommissie houdt woensdag 19 maart hoorzittingen in commissiekamer 2 in het gemeentehuis in Hoogeveen. De zittingen zijn openbaar.

De agenda vermeldt:

* 12.15 uur

Bezwaarschrift van de heer F.J.J. Maring namens Organisatieburo Fremar BV tegen een besluit van burgemeester en wethouders van 16 januari 2003 waarbij Fremar is aangeschreven om de affiches van de Noordelijke Motorbeurs te verwijderen van objecten binnen de gemeente Hoogeveen.
* 13.30 uur

Bezwaarschrift van De Vries Mediation namens de heer H. Sieders tegen afwijzing van een verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van een woning op een perceel tussen de huisnummers Alteveer 68 en 70 te Hoogeveen.

* 14.00 uur

Bezwaarschriften van omwonenden tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 3 december 2002 waarbij vrijstelling en bouwvergunning is verleend voor het uitbreiden van een woning op het perceel Het Lage Holt 33 te Hoogeveen.

Trouwen op het internet

Deze week kunt u via het internet weer een huwelijk bijwonen. Op vrijdag 14 maart om 13.00 uur trouwen Joseph Seyetay Grear en Muna Moore.
Om de trouwerij te zien typt u: www.hoogeveen.nl en klik op het cameraatje. Geen spreekuur

Het spreekuur van de wethouders Van der Zwaag, De Haan en Stoefzand vervalt op maandag 17 maart.
Oud papier

Woensdag 12 maart.
Basisscholen 't Kofschip en De Schuthoek. Vanaf 18.00 uur komen de afhalers bij u langs in Schutlanden en Erflanden. Het papier graag gebundeld of in stevige dozen aan de straat zetten (niet in plastic zakken)

Donderdag 13 maart.
Basisschool Apollo in Krakeel. Het papier wordt vanaf 18.30 uur opgehaald.

De ophalers nemen alleen oud papier mee dat gebundeld is of in stevige dozen zit.

Basisschool De Weidebloem. U kunt van 10.00 uur tot 19.30 uur oud papier brengen naar de containers op de parkeerplaats naast de school aan de Schweitzerstraat.

Zaterdag 15 maart.
Samenwerkende Scholen. U kunt tussen 9.00 en 11.30 uur uw oud papier brengen naar de containers op de parkeerplaats Prieswijk-Oost.

Basisschool De Hoeksteen in Nieuwlande. Het oud papier wordt opgehaald vanaf 9.00 uur. Papier kan ook worden gebracht naar de container bij de school aan de Wilhelminalaan in Nieuwlande.

Woensdag 19 maart tot en met vrijdag 21 maart.
Prof. Titus Brandsmaschool. De container staat van woensdag 8.00 tot vrijdag 12.00 achter de school op het Blankensplein.
Collecten

Deze week wordt gecollecteerd voor het Nationaal Reuma Fonds. Volgende week gaan collectanten langs de deuren voor Simavi
Een wandeling over de oude begraafplaats De Bibliotheek Hoogeveen en de Historische Kring Hoogeveen houden zaterdagmiddag 15 maart een excursie op de oude begraafplaats in Hoogeveen. De rondleiding is voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de plaats en de daarbij horende grafcultuur. Aangevuld met poëzie waarin dood en afscheid een rol speelt is er een onderhoudend programma ontstaan.

De excursie begint zaterdag 15 maart om 14.00 uur bij de ingang van de begraafplaats op de oostkant van de Zuiderweg. De deelname is gratis. U hoeft zich niet van te voren aan te melden.

Een stemmig beeld van de oude begraafplaats aan de Zuiderweg in Hoogeveen, waar zaterdag een excursie rond onder meer grafcultuur wordt gehouden (Foto: Gerrit Boer)

Bewoners Krakeel kiezen beste ideeën verbetering leefbaarheid

Op maandagavond 17 maart wordt in Buurtcentrum De Magneet in Krakeel de verkiezingsavond van het Wijkgebonden Leefbaarheidbudget gehouden. Tijdens deze avond kunnen de bewoners van Krakeel hun stem uitbrengen op de ideeën die hen het meeste aanspreken.

Het gaat om ideeën die Krakeel veiliger, schoner, leuker en gezelliger moeten maken. In totaal zijn er 56 formulieren met ideeën binnengekomen. Daarvan zijn er 13 geselecteerd voor de verkiezingsavond. Voor de uitvoering is een bedrag beschikbaar van 27.000 euro.

Wethouder Van der Zwaag leidt de verkiezingsavond. De bedenkers, onder wie ook een aantal kinderen, lichten hun idee toe. Bewoners kunnen vragen stellen aan de bedenkers, die als marktkooplui zullen proberen om hun ideeën te 'verkopen' aan de wijkbewoners. Daarna kiezen alle aanwezigen de drie beste ideeën.

Uitslag

Alle bewoners van Krakeel, en zeker ook de kinderen, zijn van harte welkom bij de verkiezingen op maandagavond 17 maart in De Magneet (Orion 2). Om 21.00 uur maakt wethouder Van der Zwaag de uitslag van de verkiezingen bekend.

Voor vragen over het wijkgebonden leefbaarheidbudget kunt u terecht bij projectleider Jan Bouwmeester. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 291 661. Natuurlijk kunt u voor vragen en opmerkingen ook terecht bij Buurtbeheer in winkelcentrum de Grote Beer.

Bijdrage uit Activiteitenfonds voor 1 april aanvragen

Mensen met een inkomen op of rond het sociaal minimum kunnen een beroep doen op een vergoeding uit het Activiteitenfonds. Als u op dit fonds een beroep wilt doen, heeft u tot het eind van deze maand de tijd een aanvraag in te dienen voor kosten die u in 2002 heeft gemaakt. Het geld uit dit gemeentelijke fonds is bedoeld om sport, cultuur en educatie voor iedereen toegankelijk te maken.

Zo kunnen de inwoners van de gemeente Hoogeveen een bijdrage ontvangen voor kosten zoals het CAI-abonnement, de toegang tot het zwembad, lidmaatschap van de bibliotheek of een abonnement op een tijdschrift. Ook kan er voor de ouderbijdrage peuterspeelzaal een bijdrage uit het Activiteitenfonds worden gevraagd.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds, mag uw inkomen niet hoger zijn dan 110 procent van het sociaal minimum. Ook moet u kunnen laten zien dat u de kosten werkelijk hebt gemaakt. De maximale vergoeding uit het activiteitenfonds bedraagt 75,-- per gezinslid per kalenderjaar.

Aanvraag indienen

Wil u een bijdrage in kosten die u 2002 heeft gemaakt, dan kunt voor 1 april 2003 een aanvraag indienen. Kosten die u in dit jaar maakt kunt u tot 1 april 2004 indienen. Een aanvraagformulier kunt u krijgen bij de balie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Compagniehuis.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ook telefonisch contact opnemen (291485). Voor nadere informatie kunt u terecht op www.hoogeveen.nl/gemeente. Klik op Werk & Inkomen.

Paasvuur in voorbereiding? Vraag ook vergunning aan

Pasen komt dichterbij en van oudsher zijn er dan mensen die beginnen aan de voorbereidingen voor een paasvuur. Voor het branden van een paasvuur is een vergunning nodig. De vergunning kan worden verleend door het college van burgemeester en wethouders.

Voor de bebouwde kommen geldt een verbod op paasvuren. Het college geeft in dit geval geen vergunning af vanwege het gevaar voor de omgeving. Voor paasvuren buiten de bebouwde kom kan het college wel een vergunning verlenen. Dan moet u wel aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

Het paasvuur:

* staat onder voortdurend toezicht van een meerderjarig persoon;
* bevindt zicht niet binnen een afstand van 30 meter van een gebouw en 100 meter van een bos, heide of veengrond;
* levert geen gevaar op voor de overige belendingen in de omgeving;
* is uitsluitend bestemd voor de verbranding van onbewerkt hout, papier en niet verontreinigd tuinafval.

Indien het vuur aan deze voorwaarden voldoet, kunt u in principe een vergunning krijgen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om gevaar, schade en hinder voor de omgeving te voorkomen.

Hoe aanvragen?

Een vergunning kunt u alleen schriftelijk aanvragen. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de afdeling Reiniging, telefoon 291653 en op www.hoogeveen.nl/gemeente (Vergunningen).De vergunning moet worden aangevraagd door (of met schriftelijke toestemming van) de eigenaar van de grond waarop het paasvuur wordt aangelegd. Bij de vergunningaanvraag moet u een plattegrond meesturen, waaruit de exacte plaats van de paasvuurbult blijkt en de afstand tot in de nabijheid gelegen gebouwen en bos-, heide- of veengebieden.

Kosten

De legeskosten voor de vergunning bedragen 15,30. Na afgifte van de vergunning ontvangt u hiervoor een factuur.

9 april

De vergunningaanvraag, inclusief plattegrond en alle andere informatie, moet uiterlijk 9 april bij de gemeente binnen zijn. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.

Risico's

Als eigenaren van gronden in strijd met de voorwaarden een paasvuur op hun grond toelaten, kunnen zij door derden aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit de aanwezigheid van het vuur. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Verder is het in aanleg hebben van een paasvuurbult en het hebben van een vuur in afwijking van de voorwaarden in de vergunning een strafbaar feit. Paasvuren die zonder vergunning van het college worden aangelegd, worden op kosten van de overtreder verwijderd.

Mededelingen

Beslissing op bezwaarschrift tegen 4^e uitwerkingsplan van bestemmingsplan Erflanden

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat zij op 25 februari 2003 overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie d.d. 8 november 2002 beslist hebben op het bezwaarschrift van de heer Hofstee en een extra vrijstellingsmogelijkheid hebben opgenomen in het vierde uitwerkingsplan van bestemmingsplan Erflanden.

Het vierde uitwerkingsplan van het bestemmingsplan Erflanden heeft betrekking op een gebied in het zuidwesthoek van Erflanden, gelegen aan de Zuidwoldigerweg bij het viaduct van de A28. Het gebied van dit uitwerkingsplan maakte vroeger deel uit van een boerderijcomplex en wordt nu ontwikkeld als woningbouwlocatie.

De beslissing op het bezwaarschrift en de wijziging van het bestemmingsplan liggen met ingang van 13 maart 2003 gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage bij de centrale balie van sector Bouwen & Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen dit besluit bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ontwerpbestemmingsplan Erflanden, herziening 2002 (ontsluitingsweg)

Burgemeester en Wethouders hebben voor een klein gedeelte van de langzaam verkeersroute (de Laan) door Erflanden een bestemmingsplan voorbereid.

De partiële herziening betreft een klein gedeelte van de oorspronkelijke uit te werken verkeersdoeleinden van de Laan in het bosmilieu ten gunste van een bestemming uit te werken woondoeleinden en omgekeerd. Deze herziening is noodzakelijk vanwege een iets grotere onderlinge verschuiving van de bestemmingen dan toegestaan volgens het huidige bestemmingsplan Erflanden, als gevolg van definitieve keuzen voor de inrichting van de Laan met aangrenzende wegen.

Het ontwerpbestemmingsplan Erflanden, herziening 2002 (ontsluitingsweg) ligt vanaf

13 maart 2003
op werkdagen tijdens kantooruren gedurende 4 weken ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen & Wonen in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24, Hoogeveen. Op verzoek kan het ontwerpbestemmingsplan gedurende deze termijn ook op dinsdagen buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer) aan het Raadhuisplein. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met de heer F. Berting. Zijn rechtstreeks telefoonnummer is 0528-291769.

Gedurende de inzage termijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk bij de gemeenteraad indienen. Het adres is postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen.

Degenen die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt zullen in de gelegenheid worden gesteld tot het geven van een nadere mondelinge toelichting.

Wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3:19, tweede lid, onder b en 3:30, eerste lid van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij van plan zijn om nadere eisen te verbinden aan de op 18 december 2002 gepubliceerde melding in het kader van het Vuurwerkbesluit voor het verkooppunt voor particulier vuurwerk aan de Alteveerstraat 108 te Hoogeveen.

De nadere eisen betreffen de wijze waarop het verpakt en onverpakt vuurwerk wordt opgeslagen.

Het ontwerpbesluit en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf 13 maart 2003 tot 27 maart 2003 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling milieu, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (stadskantoor). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).

Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen ons besluit.

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 27 maart 2003 bij ons college worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons college worden ingediend.

Indien u daaraan behoefte heeft, kan tot het einde van de ter inzage legging gelegenheid worden geboden tot een gedachtewisseling over het ontwerp-besluit. Om praktische en organisatorische redenen verzoeken wij u een dergelijk gesprek zo spoedig mogelijk, eventueel telefonisch, aan te vragen. Telefoonnummer 0528-291615 of 291613 (doorkiesnummers).

Ten slotte vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de voren omschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht, naar aanleiding van ons besluit te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Ingekomen bouw- en sloopaanvragen

Lichte bouwaanvragen

* Buurmeijer D., uitbreiden van een woning, De Helling 39
* Kreeft A., verbouwen van een bijkeuken in een woning, Meerboomweg 153, Hollandscheveld

* Giethoorn H., bouwen van een tuinhuisje, Dravik 13
* Strijker Bouw B.V., uitbreiden van een woonkeuken, Dollard 21
* Essen van D.M., uitbreiden van een woning, Middenweg 77
Reguliere bouwaanvragen

* Vinne van der E., herbouwen van een schuur, Hollandscheveldse Opg 66, Hollandscheveld

* Gemeente Hoogeveen (OSW/Bouwkunde), uitbreiden van onderwijsgebouw 'de Schuthoek', Booyenverlaat 7

* Veldman J., bouwen van een rijhal, stalling- en opfokruimte voor jonge paarden, Meester Pieterswijk 4, Elim

* Tegeltoko, verbouwen van een winkelpand, Groenewegenstraat 17
Sloopaanvraag

* Veldman J., slopen van een paardenstalling en opslagruimte, Meester Pieterswijk 4, Elim

Nadere informatie over bovengenoemde bouwplannen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24

Verleende bouw- en sloopvergunningen

Bouwvergunning

* Railinfrabeheer B.V. (Regio Noordoost), bouwen van een perrontunnel en twee liften, Stationsplein (NS-station)
* Bouwbedrijf Fieko, uitbreiden van een woning, Bloklandweg 33, Noordscheschut

* Bouwbedrijf Fieko, uitbreiden van een woning, Schelde 60
* Bouwbedrijf Fieko, uitbreiden van een woning, Schelde 62
* Jonkman A., bouwen van een woning met bijgebouw, De Vos van Steenwijklaan 86a

* Gemeente Hoogeveen (MOW), plaatsen van een hekwerk als omheining, Kampiepensweg (nabij nr 5), Pesse

* Lekatompessy P.M.J., uitbreiden van een woning en garage, De Garve 22

Lichte bouwvergunning

* Waninge R., bouwen van een garage, Oostering 12, Pesse
* Blokzijl D., uitbreiden van een woning, Roerdomplaan 105
* Alfa Accountants en Adviseurs, vervangen van vier balkonhekken, Het Haagje 111-117

* Hugen K.A., uitbreiden van een woning, Sneeuwbesstraat 46
* Arends W., uitbreiden van een woning, Klaverkamp 7
* Çümen M., plaatsen van een dakkapel op de woning, Haverkamp 4
* Jansen G.H., uitbreiden van een woning, Seringenlaan 113
* Schonewille E., plaatsen van een carport, Swammerdamstraat 37
* Dekker J., uitbreiden van een garage-/berging-/hobbyruimte, Kanaal W.Z. 46, Tiendeveen

Bouwvergunning (gewijzigd plan)

* Aannemersbedrijf AB Bouw, bouwen van een bedrijfshal, kantoor en woning, Buitenvaart 1717 (kavel W10)

* N.V. Rendo, veranderen entree kantoorgebouw, De Vos van Steenwijklaan 73

Bouwvergunning met instandhoudingtermijn

* Boven van L., tijdelijk plaatsen van een stacaravan, Wijsterseweg 146a, Stuifzand

Weigering bouwvergunning

* Domesta Woonstichting, bouwen van 18 woningen, Wethouder Robaardstraat

Sloopvergunningen

* Vinne van der H., slopen van een stal, Krakeel 53, Noordscheschut
* Jansen P.K., slopen van een schuur, Marten Kuilerweg 16, Elim
* Mulder A.A., gefaseerd slopen van een woning, Dorpsstraat 50, Elim
* Woonstichting Actium, slopen van diverse bergingen, lichte scheidingswanden en vloeren in badkamers, De Hoorns 5 t/m 25, Korte Lange 17-23, Veldbrake 36-42, Pesse

* Woonstichting Actium, slopen van diverse bergingen, lichte scheidingswanden en vloeren in badkamers, Tonckenspad 5-11, Goornakkers 26-29, Pesse

* Aluminium en Staalindustrie B.V., slopen van een pand, Stephensonstraat 66

* Louwissen H., slopen van een winkelpand met bovenwoning en schuren, Hoofdstraat 109

Tegen de verleende vergunningen kunt u binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan Landelijk Gebied ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* R. Belle, voor het bouwen van een paardenstal op het perceel Langewijk 14 te Elim.

De bouwaanvraag ligt met ingang van 13 maart 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.
Toepassing vrijstelling artikel 19 lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Schoonvelde-West 15^e uitwerkingsplan ten behoeve van de volgende bouwaanvraag:

* A.J. Zuurman, voor het uitbreiden van de woning van Leeuwenhoekstraat 49 te Hoogeveen.

De bouwaanvraag ligt met ingang van 13 maart 2003 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van de sector Bouwen en Wonen, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag bij Burgemeester en Wethouders.
© Copyright Gemeente Hoogeveen

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Hoogeveen 11-03-2003 '
Lees ook