Gemeente Sint-Oedenrode


Vergadering commissie Middelen

De commissie Middelen vergadert op dinsdag 2 juli 2002 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Agenda


-opening

-spreekrecht burgers

-vaststelling van de agenda

-verslag van de vergadering van 30 mei 2002
-voorstel tot het beschikbaar stellen van een raamkrediet voor vervanging van hardware en vervanging van het pakket voor Sociale Zaken

-voorstel tot het beschikbaar stellen van een raamkrediet voor vervanging van hardware en vervanging van het pakket voor Publiekszaken/Bevolking

-model productenbegroting 2003

-ter kennisneming: Jaarverslag Raad van toezicht Henkenshage 2001 en beleid 2002.

-stand van zaken Werkgroep communicatie raadsleden
-besteding gedeelte batig saldo rekening 2001 t.b.v. hogere pensioen- en wachtgeldverplichtingen

-rondvraag

-sluiting

Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht voor een van de geagendeerde onderwerpen dient dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier van de commissie (0413-481257).

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor eenieder ter inzage bij de afdeling Voorlichting op werkdagen van 9.00 - 12.30 uur.

Afdeling Centrale Ondersteuning
0413 481257

Vergadering commissie Burgerij
De commissie Burgerij vergadert op maandag 1 juli 2002 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Agenda


-opening

-spreekrecht burgers

-vaststelling van de agenda

-verslag van de vergadering van 27 mei 2002.
-ter kennisneming:

-evaluatie uitvoering wet voorziening gehandicapten 2001
-voorlopig standpunt college inzake VVV/VTR Sint-Oedenrode
-jaarverslag WSD 2001 en Meerjarenraming 2003-2006
-afrekening verbouwing gymzaal Boskant (EHBO/Peuterspeelzaal)
-voorlopig verslag inspraakreacties plan Marindael
-verslag van afspraken commissie-presidia

-lijst van afspraken en toezeggingen

-rondvraag.

-sluiting

Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht voor een van de geagendeerde onderwerpen dient dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier van de commissie (0413-481255).

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor eenieder ter inzage bij de afdeling Voorlichting op werkdagen van 09.00 - 12.30 uur.

Afdeling Centrale Ondersteuning,
TEL (0413) 481255

Vergadering commissie Grondgebied

De commissie Grondgebied vergadert op donderdag 4 juli 2002 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Agenda

-spreekrecht burgers

-vaststelling van de agenda

-verslag van de vergadering van 30 mei 2002
-voorstel inzake een planschadeclaim Leunestraat 3
-kredietvoorstel herinrichting Stompersstraat (spreekrecht mogelijk)
-kredietvoorstel maatregelen Boskantseweg (spreekrecht mogelijk)
-ter kennisneming: -voorlopig inspraakverslag Marindael (spreekrecht mogelijk)

-inzameling huishoudelijk afval 2001 (spreekrecht mogelijk)
-voortgang plannen Borchmolendijk-Zuid en Kerkstraat e.o. (spreekrecht mogelijk)

-rondvraag

-sluiting

Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht voor een van de geagendeerde onderwerpen dient dit tenminste 24 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier van de commissie (0413-481257).

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor eenieder ter inzage bij de afdeling Voorlichting op werkdagen van 9.00 - 12.30 uur.

Afdeling Centrale Ondersteuning
TEL (0413) 481257

Rectificatie
In de vorige week gepubliceerde agenda was een voorstel opgenomen inzake het opstarten van de procedure ex artikel 19 lid
1 WRO voor de herbouw van een bedrijfsruimte aan de Vresselseweg 5. Dit adres is onjuist. Het betreft hier Vresselseweg 54.

Afdeling Centrale Ondersteuning,
TEL (0413) 481262
Jeugduitwisseling Hooidonkse Kano Club
Van vrijdag 28 juni tot en met zondag 30 juni a.s. organiseert de Hooidonkse Kano Club een jeugduitwisseling op o.a. sportpark "de Neul".

Skeelertoertocht
Op zaterdag 29 juni a.s. organiseert de IJS- en Skeelerclub Oosterhout een skeelertoertocht over de diverse wegen.

Muzikaal optreden "Nos Jungit Apollo"
Op zaterdag 29 juni a.s. organiseert "Nos Jungit Apollo" een muzikaal optreden op de hoek voor zalencentrum "de Beurs" aan de Heuvel. In het belang van de verkeersveiligheid zullen daarom de volgende wegen voor verkeer worden afgesloten vanaf 18.00 uur: de Hertog Hendrikstraat (voorbij de Streepenstraat), Kofferen (voorbij de parkeerplaats bij de Hoge
Vonderstraat) en de Heuvel (voorbij de Kerkstraat).

Buurtfeest Wijkvereniging "Kinderbos"
Zaterdag 29 juni a.s. organiseert wijkvereniging "Kinderbos" een buurtfeest voor haar leden op het Sweelinckplein.

Jaarmarkt
Zondag 30 juni a.s wordt de Jaarmarkt weer georganiseerd. In het belang van de verkeersveiligheid worden tussen 05.00 uur en 21.00 uur de volgende wegen voor verkeer afgesloten: Borchmolendijk ter hoogte van de rotonde, Kofferen voorbij de
parkeerplaats van de Ahrend en de Hertog Hendrikstraat ter hoogte van de rotonde.
Daarnaast heeft u toestemming om gedurende dezelfde tijdstippen, de diverse wegen af te sluiten rondom het centrum en in diverse straten een parkeerverbod in te stellen. Dit geldt voor de volgende wegen: Streepenstraat ter hoogte van de Mater Lemmenstraat;
Emmausstraat ter hoogte van de Mater Lemmenstraat; Hoge Vonderstraat voorbij de Deken van Erpstraat; de Knapenhoek
ter hoogte van de Deken van Erpstraat; Meierij ter hoogte van de Deken van Erpstraat; Neulstraat ter hoogte van de Deken van Erpstraat; Stompersstraat hoek Ameroyenhof-Coeveringslaan; Philippusstraat ter hoogte van de Coeveringslaan. Tijdens de Jaarmarkt zullen vanaf het voormalig atletiekterrein van sportpark "de Neul" helikoptervluchten opstijgen. Afdeling Welzijn,
TEL (0413) 481316
Aanvragen bouwvergunning

- A. van Boxmeer, Leerlooierspad 5, bouw berging
- P. Aarts, Nijnselseweg 25, bouw bedrijfsloods
- Wereldwinkel Sint-Oedenrode, Borchmolendijk 1 a, wijziging indeling pand

- H. van Acht, Nijnselseweg 13 b, plaatsen tuinberging/tuinhuis
- A. van den Bosch, Kastanjestraat 3, uitbreiding woonhuis (dit betreft een wijziging op een verleende vergunning)
- A. van Gaalen, Kofferen 54, bouw dakkapel + tuinberging
- G. Kluijtmans, Geelgors 20, uitbreiding woning
- A. van der Wielen, verbouw woning Lieshoutsedijk 10
- C. van Schijndel, Zwembadweg 17, uitbreiding woning
- mevr. en dhr. H. Wouters, Sluitappel 12, verbouw woonhuis
- Fam. B. Welte, Esdoornstraat 2, uitbreiding woonhuis
Meldingen bouwvoornemen

- M. van Esch, Mahlerplein 1, plaatsen dakkapel
Aanvragen sloopvergunning

- A. van der Heijden, Broekdijk 9, sloop woonhuis t.b.v. herbouw
- G. Vogels, Oude Koevering 4, sloop varkensstal
- L. Sanders, Mosbulten 3, sloop binnenkant stal
Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481340

Verleende bouwvergunningen

- Liepdseweg 36, vervangen kozijnen

Verleende vrijstelling

- Kwikstaart 8, vrijstelling gebruik bijgebouw bij het woonhuis t.b.v. kantoor aan huis

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481339

Verleende kap- en aanlegvergunningen

- nabij Bus, dempen sloot/watergang em verwijderen houtgewas
- nabij Kremselen, aanleg sloot/watergang en dempen van 2 sloten/watergangen

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481341

Vrijstelling bedrijfswoningen bedrijventerrein "De Kampen"

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat het volgende bouwplan is ingediend :


-het bouwen van een bedrijfsruimte met bedrijfswoning aan de Alfred Nobelstraat ong. v.r.v. Van Engeland Groothandel V.O.F. Handelsweg 29.

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan"Heikant". In dit bestemmingsplan is, in artikel 8 lid 12, een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen voor de bouw van bedrijfswoningen binnen de bestemming `bedrijfsdoeleinden' -B1-.

Het bouwplan voldoet aan de in artikel 8 lid 12 genoemde criteria en Burgemeester en Wethouders zijn dan ook voornemens gebruik te maken van hun vrijstellingsbevoegdheid om medewerking te verlenen aan de bedrijfswoning.

Op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het bouwplan voor eenieder met ingang van donderdag 27 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Eenieder is in gelegenheid om de zienswijze over het bouwplan binnen deze termijn schriftelijk naar voren te brengen.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481342

Ontwerp-bestemmingsplan "Bedrijventerrein Nijnsel IV"

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat met ingang van donderdag 27 juni 2002 voor de duur van 4 weken voor
iedereen in het gemeentehuis ter visie zal liggen, het ontwerp-bestemmingsplan "Bedrijventerrein Nijnsel IV". Dit plan voorziet in een uitbreiding van het bedrijventerrein Nijnsel tussen het bestaande terrein en de in aanleg zijnde A-50. Daarnaast bevat het ontwerp een juridisch planologische regeling voor een aantal bestaande woningen aan de Kerkdijk.
Gedurende genoemde termijn van 4 weken kunnen zienswijzen met betrekking tot het ontwerp-plan schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad.

Afdeling Ruimtelijke Ordening,
TEL (0413) 481352

Vrijstelling bouwvoorschriften bedrijventerrein de Kampen

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat een verzoek is ingediend door auto Christiano Handelsweg 2b voor het
vestigen van een autobedrijf in het pand Alfred Nobelstraat 4

Ter plaatse geldt het bestemmingsplan"Heikant".

Aangezien verzocht wordt om auto's te verkopen, dient gebruik gemaakt te worden van het vrijstellingsartikel 8 lid 21 ten behoeve van het gebruik van gronden en bouwwerken voor bedrijfsuitoefening in de perifere detaihandelssector, ten behoeve van detailhandel in auto's.

Op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het verzoek voor eenieder met ingang van donderdag 27 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien. Iedereen is in gelegenheid om de zienswijze over het bouwplan binnen deze termijn schriftelijk naar voren te brengen.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481342

Aanlegvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat een verzoek om aanlegvergunning is ingediend voor:

-de aanleg van een hemelwater-bassin, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie H nummer 3485, gelegen nabij Liempdseweg, door Donkers Bouwkundig tekenburo namens de heer Van den Hurk;

-het egaliseren van diverse percelen, gelegen nabij Espendonk, door de heer Hulsen.

Genoemde percelen zijn gelegen binnen bestemmingsplan Buitengebied en binnen toekomstig bestemmingsplan
Buitengebied 1997. Voor het buitengebied geldt een voorbereidingsbesluit met aanlegvergunningenstelsel.

De plannen liggen met ingang van donderdag 27 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage in het gemeentehuis en kunnen
hier tijdens openingstijden (tussen 9.00 en 12.30 uur) worden ingezien bij afdeling Bouwen en Milieu. Ingevolge artikel 46 lid 9 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder in de
gelegenheid binnen deze termijn schriftelijk zijn zienswijze naar voren te brengen.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481341

Bouwplan Olland
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat bij hun een bouwplan is ingediend voor:

- het oprichten van 5 aaneen gebouwde woningen in Olland v.r.v. Bouw- en Timmerbedrijf "de Koning" b.v..

Een gedeelte van de bebouwing is niet geheel in of achter de voorgevelrooilijn gesitueerd. In het bestemmingsplan is een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen voor het aanbrengen van geringe wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van de bouwgrenzen. Burgemeester en Wethouders zijn in principe bereid de genoemde vrijstelling te verlenen.

De op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 27 juni 2002 gedurende 4 weken ter inzage op de afdeling Bouwen en Milieu.
Ingevolge artikel 19a lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van ter inzage ligging een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvraag kenbaar maken.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481338
Aanvraag Kapvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij van plan zijn een kapvergunning te verlenen voor het rooien van
onderstaande bomen:

- 2 dode linden, staande op het dorpsplein, gelegen aan het Dorpsplein
- Pastoor Smitsstraat in Olland;

- 1 dode berk, staande langs de Dahliastraat, ter hoogte van de woning met huisnummer 13;

- 2 berken en 1 wilde kers, staande voor de showroom op het terrein Industrieweg 1, in verband met de verminderde vitaliteit van de bomen.

-1 moeraseik staande in het plantsoen lang de Oranje Nassaulaan ter hoogte van de woning met huisnummer 225, in verband met bovenmatige overlast voor de omgeving, er wordt een nieuwe boom geplant.

De relevante bescheiden liggen vanaf heden tijdens openingstijden, gedurende 2 weken, ter inzage bij de afdeling Wegen en Groen.
Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht zijn belanghebbenden in de gelegenheid binnen de aangegeven termijn hun
zienswijze schriftelijk of mondeling, over deze voornemens naar voren te brengen.

Verleende kapvergunning
Burgemeester en Wethouders maken tevens bekend, dat voor het rooien van de onderstaande bomen kapvergunning is
verleend:

- 2 moeraseiken en 2 eiken, staande in de beplantingssingel rond de tennisbanen aan de Bremhorst, in verband met de aanleg van minibanen.

- 2 berken, staande in de berm van de Bremhorst, ter hoogte van de tennisbanen, in verband met de aanleg van een inrit.

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissingen binnen zes weken na de datum van verzending aan de aanvrager, een
bezwaarschrift en een voorlopige voorziening aanvragen. Het bezwaarschrift met motiveringen moet schriftelijk worden ingediend bij ons College.

Afdeling Wegen en Groen,
TEL (0413) 481380

Wet milieubeheer

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat in het gemeentehuis ter inzage ligt:

A) het definitieve besluit op het verzoek om een vergunning van:


- `t Broek B.V., Broekstraat 58 te Mierlo, voor een milieuvergunning ingevolge artikel 8.1 sub b van de Wet milieubeheer in verband met het veranderen van een vleesvarkenshouderij en paardenhouderij, gelegen aan Lieshoutseweg 80.

Ter inzage

De bovengenoemde stukken liggen met ingang van donderdag 27 juni 2002 ter inzage in het gemeentehuis, Burgemeester
Wernerplein 1, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur en desgevraagd na telefonische afspraak ook op maandag van
16.00 uur tot 18.30 uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Instellen beroep

Tegen het onder A, genoemde definitieve besluit kan uitsluitend schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Een dergelijk beroepschrift moet voor
donderdag 8 augustus 2002 worden ingediend. Alleen de adviseurs, iemand die naar aanleiding van de ontwerp-beschikking bedenkingen heeft ingebracht, iemand die bedenkingen heeft tegen aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp- beschikking en iedereen die aantoont dat hij/zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen en beroepschrift indienen.
Degenen die een beroepschrift indienen, kunnen de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om het besluit te schorsen of en voorlopige voorziening te treffen.
Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481336
Inzameling groot wit- en bruingoed 12 juli

Gratis
Voor het gratis ophalen van uw oude koel-/vrieskast op vrijdag, 12 juli a.s. kunt u zich telefonisch aanmelden t/m maandag 08 juli tot 16.00 uur op onderstaand nummer.

Niet gratis
Voor het, tegen betaling van 18,15, ophalen van overig groot wit- en bruingoed (t.v.'s, wasmachines e.d.) kunt u zich aanmelden via een machtigingskaart, die uiterlijk dinsdag 09 juli bij Van Kaathoven binnen moet zijn.
Deze machtigingskaart is verkrijgbaar op het gemeentehuis. Het op te halen apparaat dient op 12 juli vanaf 07.30 uur aan de straat te staan. In de loop van de dag wordt het dan opgehaald.
Overigens kunt u deze apparaten gratis aanbieden bij de Milieustraat.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481340

Inzameling oud papier

Wij verzoeken u ervoor te zorgen dat uw papier tijdig buiten staat. Mocht u een keer te laat zijn, haal het dan weer binnen en bied het de volgende keer opnieuw aan.
Op de volgende data zal deze week oud papier worden ingezameld:
- zaterdag 29 juni, Wijkvereniging Kinderbos, oud papier wordt opgehaald in de wijk Kinderbos vanaf 9.00 uur

- zaterdag 29 juni, Oudervereniging Nijnsel, kraakperswagen op de parkeerplaats tegenover de St. Antonius van
Paduaschool aan de Jasmijnstraat van 9.00 uur tot 12.00 uur
- Buurtschap Oud-Rijsingen zamelt permanent oud papier in; papiercontainer aan de Ollandseweg 129

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481340
Verkeersmaatregelen
Werkzaamheden kruising Structuurweg/Wijbosscheweg Op zaterdag 29 juni 2002 start de gemeente met het vernieuwen van het asfalt op de kruising van de Structuurweg met de Wijbosscheweg. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk alle toe leidende wegen naar deze
kruising af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd werkverkeer. Dit betreft de volgende wegvakken:
Structuurweg, tussen Steeg en Wijbosscheweg;
Structuurweg, tussen Wijbosscheweg en Duinweg;
Wijbosscheweg, tussen Lijsterbeslaan en Structuurweg; Wijbosschweg, tussen Structuurweg en Kapelweg.

Omleiding verkeer
Om de overlast voor het verkeer te beperken wordt dit omgeleid. Dit geldt ook voor de fietsers. Het autoverkeer wordt op de volgende wijze omgeleid:
vanuit 's-Hertogenbosch in de richtingen Veghel en Sint-Oedenrode wordt omgeleid via de weg Steeg naar het kanaal; vanuit 's-Hertogenbosch en Veghel in de richting Boxtel wordt omgeleid via de Deken Baekersstraat en Duin;
vanuit Sint-Oedenrode in de richting 's-Hertogenbosch wordt omgeleid via Duin in de richting Veghel;
vanuit Boxtel in de richting Veghel wordt omgeleid via Duin. Het fietsverkeer wordt:
vanuit Schijndel via de Lijsterbeslaan of;
vanuit Wijbosch via het Kapeleind;
omgeleid over de oversteek aan de Zandkantsestraat. Duur van de werkzaamheden
De werkzaamheden starten op zaterdag 29 juni 2002 om 7:00 uur. Naar verwachting worden de werkzaamheden op vrijdag 5 juli 2002 om 18:00 uur afgerond.

Informatie
Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Van der Lee van de afdeling Weg- en Waterbouw. Hij is hiervoor bereikbaar onder telefoonnummer (073) 544 09 28.

Afdeling Wegen en Groen,
TEL (0413) 481372
Verblijfsgebied Bobbenagelseweg.

Het gemeentebestuur heeft in het Verkeers- en vervoerplan (GVVP) vastgelegd dat zij zowel binnen als
buiten de bebouwde kommen een groot aantal verblijfsgebieden wil realiseren. De realisatie van
verblijfsgebieden binnen de bebouwde kommen is nagenoeg gereed. De komende jaren zullen in het
buitengebied verblijfsgebieden worden aangelegd. In praktische zin voldoet de Bobbenagelseweg nu al aan
de kenmerken van een verblijfsgebied. De weg is smal en er liggen al twee fysieke maatregelen in de weg
die een snelheidsremmende werking hebben. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders
besloten om de Bobbenagelseweg aan te wijzen als verblijfsgebied, met een maximale toegestane snelheid
van 60 km/uur.
Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing, binnen zes weken na de datum van deze publicatie, een
bezwaarschrift indienen en een voorlopige voorziening aanvragen. Het bezwaarschrift met motiveringen
moet schriftelijk worden ingediend bij ons college. Voor nadere informatie kunt u bellen met onderstaand
telefoonnummer.

Afdeling Wegen en Groen,
TEL (0413) 481380

Zwembad De Neul n dagje gesloten.

Op zondag 30 juni aanstaande, is in verband met de jaarmarkt, het zwembad de hele dag gesloten.
Zwembad De Neul,
TEL (0413) 477409
Laatste mogelijkheid subsidie-aanvraag
Regeling Stimulering Biologisch Productiemethode(RSBP) De Regeling stimulering biologische productiemethode gaat dit jaar voor het laatst open. Een aanvraag kan van 1 juli tot en met 30 september 2002 worden ingediend. Voor deze aanvraagperiode heeft het ministerie van Landbouw Natuur en
Visserij 4,5 miljoen euro ter beschikking gesteld. De RSBP richt zich op financile ondersteuning van agrarische
ondernemers, die de biologische productiemethode gaan toepassen. Subsidie voor twee categorien
De subsidieregeling is voor twee categorien ondernemers
- ondernemers die uiterlijk met ingang van 30 juni 2003 hun bedrijf helemaal of gedeeltelijk willen omschakelen naar de biologische landbouw (hierbij moet minimaal een gehele productierichting omgeschakeld worden)

- ondernemers die al geheel of gedeeltelijk biologisch produceren en die daarmee verder willen gaan.

Subsidie voor drie productierichtingen
Subsidie wordt alleen verleend voor n of meer van de volgende productierichtingen

- akkerbouw/volle grondstuinbouw (inclusief de teelt van veevoedergewassen)

- glastuinbouw

- fruitteelt
Subsidiebedragen
Voor omschakeling naar de biologische productiemethode zijn de subsidiebedragen per hectare:

- 737,39 euro per hectare per vijf jaar voor akkerbouwgewassen, hazelaar en akkerbouwmatige groente.

- 3.686,96 euro per hectare per vijf jaar zwarte bes, zure kers en tuinbouwgewassen (vollegrond- en glastuinbouw),met uitzondering van akkerbouwmatige groente.

-4.424,36 euro per hectare per vijf jaar voor fruitteelt, met uitzondering van hazelaars, zwarte bes en zure kers.


-De subsidie voor omschakeling bedraagt maximaal 181.512,09 euro. Vanaf een bedrag van 90.756,04 euro vindt een
trapsgewijze korting plaats. Geen subsidie wordt verleend als het subsidiebedrag minder dan 4.537,80 euro per aanvraag bedraagt.

-Voor de voortzetting van de biologische productiemethode, inclusief de teelt van veevoedergewassen (voortzetting en omschakeling!) geldt een bijdrage van 680,67 euro per hectare per vijf jaar tot een maximum subsidie van 22.689,01 euro. Dit maximum is inclusief reeds eerder verleende subsidie voor voortzetting en/of veevoedergewassen.

Aanvraagformulieren
Aanvraagformulieren, brochures en bedrijfskaarten zijn verkrijgbaar bij het LNV-loket telefoon 0800-2233322.

Afdeling Bouwen en Milieu,
TEL (0413) 481332


Vaccinatiecampagne meningokokken-C

De GGD Hart voor Brabant gaat op 3 juli a.s. alle kinderen in de leeftijd van 12 maanden tot en met 5 jaar en jongeren van 15 tot en met 18 jaar uit Sint-Oedenrode vaccineren tegen meningokokken C. De inenting vindt vanaf 9.00 uur plaats in Sporthal de Streepen aan de Laan van Henkeshage. In oktober zijn alle kinderen van 6 tot en met 14 jaar aan de beurt. De ouders/verzorgers ontvangen via de GGD persoonlijk een oproep voor de inenting.
Aanleiding
Aanleiding voor de vaccinatiecampagne is de toename van het aantal meldingen van infecties meningitis en/of sepsis), veroorzaakt door groep C meningokokken. De praktijk heeft geleerd, dat het optreden van de ziekte tot grote onrust leidt onder de bevolking.
In het Verenigd Koninkrijk, waar een paar jaar geleden een vergelijkbare toename van infecties plaatsvond, is in 1999-2000 een landelijke vaccinatiecampagne gehouden. Inmiddels is een opvallende daling te zien van het voorkomen van meningokokken C in alle daar gevaccineerde leeftijdsgroepen. Er zijn ook aanwijzingen voor groepsimmuniteit na de
vaccinatie.
Wie worden er gevaccineerd?
Alle kinderen en jongeren van 12 maanden tot en met 18 jaar komen in aanmerking voor vaccinatie. Er zijn drie
leeftijdscategorien:

-Jongeren geboren op of na 1 juni 1983 en voor 1 juni 1987 (15 t/m 18 jaar)

-Peuters en kleuters geboren op of na 1 juni 1996 en voor 1 juni 2001 (12 maanden t/m 5 jaar)

-Kinderen geboren op of na 1 juni 1987 en voor 1 juni 1996 (6 t/m 14 jaar)

Kinderen geboren na 1 juni 2001 worden vanaf 1 september tegen meningokokken groep C gevaccineerd in het
Rijksvaccinatieprogramma.
De minister heeft besloten om de kinderen behorend tot de leeftijdsgroepen met het hoogste risico van meningokken versneld te laten vaccineren. Daarom worden nu de eerste twee groepen gevaccineerd vr de zomervakantieperiode. De
middengroep zal n de vakantieperiode vanaf oktober worden gevaccineerd. Iedereen die in aanmerking komt voor vaccinatie ontvangt via de GGD een persoonlijke oproep met tijd en plaats.
Informatie
Ouders of verzorgers hoeven niet zelf contact op te nemen met de GGD over de vaccinatie. Zij ontvangen van de GGD een oproep waarin de plaats, datum en het tijdstip van de vaccinatie staan vermeld.
De GGD heeft een callcenter ingeschakeld dat bereikbaar is voor informatie en vragen. Dit nummer is ook terug te vinden in de oproepbrief. Het callcenter is bereikbaar van 10 juni t/m 5 juli van 9.00 - 17.00 uur op nummer 040-2587768.
Nadere informatie over meningokokken C is te vinden op www.vaccinatie.minvws.nl en www.ggdhartvoorbrabant.nl of via de gratis informatielijn 0800-3008051, bereikbaar op elke werkdag van 9.00 tot 21.00 uur.
Afdeling Centrale Onderesteuning (Voorlichting), TEL (0413) 481220

Deel: ' Openbare bekendmakingen Gemeente Sint-Oedenrode '
Lees ook